RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Offentliga upphandlingar är av stor vikt för funktionen hos Europeiska unionens globala ekonomi. Europeiska offentliga myndigheter lägger ca 18 % av BNP på inköp av byggentreprenader, varor och tjänster. Den nuvarande samlingen direktiv om offentlig upphandling, nämligen direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG är slutprodukten av en lång process som påbörjades 1971 genom antagandet av direktiv 71/355/EGG. Genom att säkerställa in process med insyn och som inte diskriminerar, syftar dessa direktiv huvudsakligen till att säkerställa att de ekonomiska aktörerna kan utnyttja de grundläggande rättigheterna inom konkurrens vid offentliga upphandlingar till fullo.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv (som kallas "det klassiska") gäller offentliga upphandlingar * av upphandlande myndigheter i andra sektorer än vatten, transporter och posttjänster för:

 • byggentreprenader;
 • varor;
 • tjänster

som inte särskilt undantas av direktivet, liksom för byggkoncessioner *.

Tillämpningsområde

Tröskelvärden

Det klassiska direktivet omfattar offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till i förväg fastställda tröskelvärden.

Kommissionen ser över tröskelvärdena vartannat år. De beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euron, uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR). Detta genomsnitt beräknas på de 24 månader som föregår den 31 augusti för en revidering som börjar gälla den 1 januari.

Följande tröskelvärden gäller:

 • 130 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter (ministerier och nationella offentliga förvaltningar);
 • 200 000 euro för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter * än centrala statliga myndigheter; som gäller vissa varor på försvarsområdet och som tilldelas av centrala statliga myndigheter; som avser vissa forsknings- och utvecklingstjänster, telekommunikationstjänster, hotell- och restaurangtjänster, järnvägs- och sjötransport, bemanning, yrkesutbildning, spanings- och säkerhetstjänster samt vissa juridiska tjänster, hälsovård och socialtjänster, fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet;
 • 5 000 000 euro för offentliga byggentreprenadkontrakt.

För de medlemsländer som ännu inte gått över till euro beräknas tröskelvärdenas motvärde och de offentliggörs av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning vid offentliggörandet av de omräknade tröskelvärdena i euro.

Kontrakt som ska undantas och reserverade kontrakt

Direktivet omfattar inte följande offentliga kontrakt:

 • offentliga kontrakt som omfattas av försörjningsdirektivet och kontrakt som gäller tillhandahållande eller drift av publika telenät;
 • offentliga kontrakt som är sekretessbelagda eller som rör ett medlemslands vitala intressen;
 • offentliga kontrakt som tilldelas i enlighet med internationella regler;
 • offentliga tjänstekontrakt som avser förvärv eller hyra av befintliga byggnader; anskaffning, utveckling och produktion eller samproduktion av radio- och TV-program; skiljemanna- och förlikningstjänster; försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper; centralbankstjänster; anställningskontrakt; forsknings- och utvecklingstjänster som inte endast tillkommer den upphandlande myndigheten eller som inte helt och hållet finansierats av denna;
 • offentliga tjänstekontrakt som tilldelas på grundval av en ensamrätt;
 • tjänstekoncessioner *;
 • vissa offentliga upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet som omfattas av direktiv 2009/81/EG.

Medlemsländerna får reservera deltagandet i vissa offentliga upphandlingar för skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är funktionshindrade.

Gemensamma regler för alla offentliga upphandlingar

Tilldelningskriterier

Den upphandlande myndigheten ska vid tilldelning av kontrakt:

 • antingen välja det anbud som erbjuder det lägsta priset;
 • eller, om tilldelningen sker på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, välja anbud utifrån olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet i fråga.

Exempel på kriterier är kvalitet, pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, osv.

Den upphandlande myndigheten ska i allmänhet ange hur de olika kriterierna kommer att viktas inbördes.

Regler för offentliggörande och insyn

För offentliga kontrakt över direktivens tröskelvärden finns en upplysningsskyldighet och rätt till insyn under hela förfarandet. Detta krav innebär bland annat att de upphandlande myndigheterna ska offentliggöra meddelanden i samma format som kommissionens standardformulär. Dessa indelas i följande:

 • förhandsmeddelanden (icke-obligatoriska);
 • efter att ha översänt meddelandet om offentliggörande av ett förhandsmeddelande om upphandlarprofil offentliggör den upphandlande myndigheten det själv, eller översänder det till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån). Offentliggörandet är obligatoriskt om den upphandlande myndigheten vill förkorta tidsfristerna för mottagande av anbud;
 • meddelande om offentliggörande av ett förhandsmeddelande (obligatoriskt), om förhandsmeddelandet endast offentliggörs på den upphandlande myndighetens webbplats (upphandlarprofil);
 • meddelanden om upphandling eller meddelanden om projekttävling (obligatoriska);
 • den upphandlande myndigheten får själv offentliggöra sådana meddelanden på nationell nivå och ska översända dem till Publikationsbyrån. Publikationsbyrån offentliggör meddelandena kostnadsfritt. Ett sådant meddelande offentliggörs i sin helhet på ett av EU:s officiella språk och ett sammandrag av meddelandet översätts till de övriga språken;
 • meddelanden om kontraktstilldelningen och om resultatet av en projekttävling (obligatoriska).

De meddelanden som de upphandlande myndigheterna ska sända till kommissionen kan översändas antingen på traditionell eller elektronisk väg. Formulärmallar och anvisningar för hur meddelandena ska översändas finns i informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP).

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt informera om de beslut som fattas om tilldelningen av ett kontrakt eller anledningen till varför den har beslutat att inte tilldela ett kontrakt. För varje upphandling upprättas ett detaljerat protokoll. Den upphandlande myndigheten ska snarast underrätta

 • om de beslut som fattats om tilldelningen av ett kontrakt eller anledningen till varför den har beslutat att inte tilldela ett kontrakt.

På begäran av den berörda ekonomiska aktören ska underrättelse skickas till

 • varje kandidat vars anbud förkastats om skälen till att anbudet inte har godtagits;
 • varje anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud om fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den ekonomiska aktör * som tilldelats kontraktet.

Utbyte och lagring av information mellan de olika aktörerna under upphandlingen ska ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och sekretessen bevaras. Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i anbuden förrän tidsfristen för att lämna anbud har löpt ut. Användningen av elektroniska medel gör det möjligt att skynda på förfarandena, men får inte vara diskriminerande. Anordningar för elektronisk mottagning av anbud gör det bl.a. möjligt att använda elektronisk signatur, att se till att alla uppgifter är tillförlitliga och kompletta, att sekretessen bevaras samt att eventuella bedrägerier avslöjas.

Tekniska specifikationer

I de tekniska specifikationerna anges vilka egenskaper som krävs av ett material, en vara eller en tjänst för att lämpa sig för den planerade användningen. De ska ingå i kontraktshandlingarna (meddelandena om upphandling, förfrågningsunderlaget och kompletterande handlingar) och får inte innebära omotiverade konkurrenshinder. De tekniska kraven kan innefatta miljöprestanda, projektering, bedömning av överensstämmelse, användningsegenskaper, säkerhet, mått, kvalitetssäkring och produktionsmetoder, förutsatt att dessa har en koppling till det som upphandlas. Vid offentlig upphandling av byggentreprenader ska de även innefatta provnings- och kontrollregler, villkoren för att entreprenaden ska antas samt byggteknik.

När den upphandlande myndigheten fastställer de tekniska specifikationerna ska den stödja sig på sådana nationella standarder som genomför europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden och internationella standarder. Den kan även ange prestanda- och funktionskrav, bl.a. på miljöområdet (ett exempel på detta är europeiska miljömärken). Anbudet är godtagbart om anbudsgivaren kan styrka att anbudet på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de angivna tekniska specifikationerna. Exempel på lämpliga bevis kan vara teknisk dokumentation eller en provningsrapport från ett erkänt organ (t.ex. ett laboratorium eller ett organ för inspektion och certifiering).

I princip får tekniska specifikationer inte innehålla uppgifter om viss tillverkning eller särskilt framställningsförfarande, eller innehålla hänvisningar till ett visst varumärke, patent eller en viss produktion.

De ekonomiska aktörernas kapacitet och bedrägeri- och korruptionsbekämpning

EU:s lagstiftning om offentlig upphandling innehåller villkor som ska uppfyllas för deltagande i en offentlig upphandling. Syftet med dessa villkor är att kontrollera hur lämpliga de ekonomiska aktörerna är att delta i en upphandling enligt kriterier för ekonomisk och finansiell ställning samt yrkesmässig och teknisk kunskap eller kapacitet.

Ett annat syfte med villkoren för deltagande är dessutom att bekämpa bedrägerier och korruption. Det är därför obligatoriskt att utesluta varje ekonomisk aktör som har deltagit i en kriminell organisation eller som har befunnits skyldig till korruption, bedrägeri eller penningtvätt. Den upphandlande myndigheten kan begära att anbudsgivaren styrker sin yrkesetik eller sin ekonomiska situation. Myndigheten kan vända sig till de behöriga nationella myndigheterna eller de behöriga myndigheterna i ett annat medlemsland för att få ytterligare upplysningar.

En ekonomisk aktör får uteslutas från en offentlig upphandling om han eller hon:

 • är i konkurs (eller är föremål för en ansökan om konkurs) eller likvidation, har avbrutit sin näringsverksamhet eller är föremål för tvångsförvaltning;
 • är dömd för brott mot yrkesetiken;
 • har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen;
 • inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter, skatter eller andra avgifter;
 • har lämnat oriktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten.

Elektronisk kommunikation jämställs med kommunikation med traditionella medel

I det nya direktivet jämställs elektroniska medel med traditionella medel när det gäller utbyte av information. Det innebär att de inblandade i upphandlingen själva får besluta vilket kommunikationsmedel som ska användas under förfarandets gång. Om man beslutar sig för kommunikation på elektronisk väg kan den upphandlande myndigheten förkorta tidsfristerna enligt följande:

 • när ett förhandsmeddelande sänds elektroniskt kan tidsfristen för mottagande av anbud vid öppet och selektivt förfarande reduceras med sju dagar. Detsamma gäller för mottagande av anbudsansökningar vid förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog;
 • vid öppet eller selektivt förfarande får tidsfristerna förkortas med ytterligare fem dagar om kontraktshandlingarna finns utlagda på Internet.

Genom direktivet införs en ny köpprocess – det dynamiska inköpssystemet. Det bygger uteslutande på elektroniska kommunikationsmedel.

Elektroniska auktioner

För att tilldela ett kontrakt kan den upphandlande myndigheten använda en elektronisk auktion, utom för vissa tjänstekontrakt och byggentreprenadkontrakt, t.ex. byggnadsprojektering, som avser immateriella prestationer. Den elektroniska auktionen ska grundas:

 • antingen på priset, då kontraktet tilldelas den som erbjuder det lägsta priset;
 • eller på priset och/eller värden på delar av anbuden när kontraktet ges till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Förfrågningsunderlaget ska innehålla upplysningar om:

 • vilka kvantifierbara aspekter (siffror eller procent) auktionen bygger på och vilka minsta skillnader som krävs mellan anbuden;
 • hur auktionen går till och vilka tekniska specifikationer som gäller för anslutning.

Innan den elektroniska auktionen påbörjas ska den upphandlande myndigheten utvärdera anbuden en första gång. De godkända anbudsgivarna ska samtidigt och på elektronisk väg bjudas in att delta. Inbjudan ska innehålla information om vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas och hur många etapper den kommer att bestå av. Där ska även anges vilken matematisk formel som används för att bestämma den automatiska rangordningen. Denna formel ska innefatta viktningen av tilldelningskriterierna. Under varje etapp ska anbudsgivarna få veta vilken plats de har i rangordningen i förhållande till övriga anbudsangivare, som dock förblir anonyma.

Den elektroniska auktionen ska avslutas på en på förhand fastställd dag och tid, efter en viss tidsfrist efter det sista anbudet inkommit eller när alla auktionsetapper har genomförts.

Förfaranden vid offentlig upphandling

Det finns olika förfaranden vid offentlig upphandling, nämligen det öppna förfarandet, det selektiva förfarandet, det förhandlade förfarandet och den konkurrenspräglade dialogen.

Det öppna förfarandet

Vid öppna förfaranden får alla intresserade ekonomiska aktörer lämna anbud.

Tidsfristen för mottagande av anbud ska vara minst 52 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling offentliggjordes. Om ett förhandsmeddelande har offentliggjorts kan tidsfristen förkortas till 36 dagar. Tidsfristen för mottagande av anbud får inte under några omständigheter vara kortare än 22 dagar.

Det selektiva förfarandet

Vid selektiva förfaranden får alla ekonomiska aktörer ansöka om att få delta, men endast anbudssökande som inbjuds att delta får lämna anbud.

Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar ska vara minst 37 dagar från och med meddelandet om upphandling. Den upphandlande myndigheten ska samtidigt och skriftligen uppmana de utvalda kandidaterna att lämna in sina anbud. De ska vara minst fem kandidater, förutom om det inte finns tillräckligt många kandidater med den begärda kapaciteten för upphandlingen. Fristen för mottagande av anbud ska vara 40 dagar från och med den dag då inbjudan skickades. Om ett förhandsmeddelande har offentliggjorts kan tidsfristen förkortas till 36 dagar. Tidsfristen för mottagande av anbud får inte vara kortare än 22 dagar. I brådskande fall kan den upphandlande myndigheten undantagsvis fastställa en frist för anbudsansökan på minst 15 dagar (10 dagar om meddelandet skickades elektroniskt) och på minst 10 dagar för mottagande av anbud.

Det förhandlade förfarandet

Vid det förhandlade förfarandet vänder sig den upphandlande myndigheten till utvalda ekonomiska aktörer och förhandlar om villkoren i kontraktet med dem.

Det förhandlade förfarandet med offentliggörande av ett meddelande om upphandling är motiverat i följande fall:

 • om det vid ett annat förfarande visat sig finnas ogiltiga anbud, under förutsättning att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats;
 • i undantagsfall om upphandlingen är av sådant slag eller är förenad med sådana risker att det inte går att ange något pris i förväg;
 • för immateriella tjänster där man inte kan tillämpa ett öppet eller selektivt förfarande;
 • för byggentreprenader som endast avser forskning eller provning.

Det förhandlade förfarandet utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling får användas i följande fall:

 • vid alla slags upphandlingar: om inga anbud har lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande;
 • om kontraktet av tekniska eller konstnärliga skäl eller med hänsyn till skydd av ensamrätt endast kan tilldelas en bestämd ekonomisk aktör; på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse;
 • vid upphandling av varor: om varorna i fråga endast framställs för forskning och teknisk utveckling;
 • om det rör sig om kompletterande leveranser under högst tre år, i de fall ett byte av varuleverantör skulle tvinga den upphandlande myndigheten att anskaffa materiel med andra tekniska egenskaper; för varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad;
 • för inköp av varor på särskilt förmånliga villkor från en ekonomisk aktör som upphör med sin affärsverksamhet eller har trätt i likvidation;
 • vid upphandling av tjänster: om kontraktet ska tilldelas vinnaren i en projekttävling;
 • vid upphandling av byggentreprenader och tjänster: om det rör sig om kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet och som blivit nödvändiga genom oförutsedda omständigheter och under förutsättning att de inte överstiger 50 % av det ursprungliga kontraktets värde;
 • om det rör sig om nya byggentreprenader eller tjänster som är en upprepning av liknande byggentreprenader eller tjänster som tilldelats den ursprungliga ekonomiska aktören under högst tre års tid.

Vid förhandlade förfaranden med offentliggörande av ett meddelande om upphandling ska tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar vara minst 37 dagar från och med den dag då meddelandet om upphandling avsändes. Vid synnerlig brådska får den upphandlande myndigheten fastställa en frist på minst 15 dagar (10 dagar om meddelandet skickades elektroniskt). Den upphandlande myndigheten ska samtidigt och skriftligen bjuda in minst tre utvalda anbudssökande till förhandling. Inbjudan ska innehålla alla kontraktshandlingar samt uppgift om sista ansökningsdag, vart anbuden ska skickas och vilket eller vilka språk anbuden ska skrivas på. Av inbjudan ska det även framgå hur de olika kriterierna för tilldelning av kontrakt kommer att viktas.

Konkurrenspräglad dialog

En upphandlande myndighet kan tillämpa konkurrenspräglad dialog vid komplexa upphandlingar där myndigheten inte själv kan ange vilka tekniska lösningar som tillgodoser dess behov eller specificera den rättsliga och finansiella utformningen av ett projekt. Stora infrastrukturprojekt är ett exempel på projekt som kan lämpa sig för detta slags dialog.

Den upphandlande myndigheten ska offentliggöra ett meddelande om upphandling där tilldelningskriterierna anges. Tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar ska vara minst 37 dagar. Därefter ska den upphandlande myndigheten samtidigt och skriftligen bjuda in minst tre utvalda anbudssökande till dialog. Diskussionen kan bestå av flera etapper och pågår tills man funnit lösningar (tekniska och/eller ekonomisk-juridiska). Den upphandlande myndigheten ska se till att alla anbudssökande behandlas lika och att alla uppgifter förblir konfidentiella. När dialogen avslutats lämnar de anbudssökande in sitt slutgiltiga anbud. Preciseringar av anbudet kan göras på begäran av den upphandlande myndigheten så länge inte de grundläggande delarna av anbudet ändras. Vid kontraktstilldelningen gör den upphandlande myndigheten sin bedömning utifrån de fastställda tilldelningskriterierna och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Koncessioner avseende offentliga byggentreprenader

Särskilda regler gäller för offentliga byggentreprenadkontrakt vars värde uppgår till minst 5 000 000 euro. Dessa regler gäller inte

 • offentlig upphandling av byggentreprenader som avser tillhandahållande eller drift av publika telenät;
 • offentliga kontrakt som omfattas av sekretess eller som tilldelas i enlighet med internationella regler;
 • offentliga byggentreprenadkontrakt som omfattas av försörjningsdirektivet.

Den upphandlande myndigheten ska offentliggöra ett meddelande för att informera om koncessionen. Fristen för att lämna in anbudsansökningarna ska vara minst 52 dagar från och med den dag då meddelandet skickades. Den kan förkortas med 7 dagar om meddelandet skickats på elektronisk väg.

Koncessionshavare ska tillämpa bestämmelserna om offentliggörande när de tilldelar tredje man kontrakt, utom när det rör sig om ett förhandlat förfarande utan offentliggörande av ett informationsmeddelande. Om koncessionshavaren är en upphandlande myndighet, ska alla regler som omfattar tilldelning av byggentreprenadkontrakt tillämpas.

Företag som har gått samman för att få en koncession och företag som är knutna till dessa ska inte anses som tredje man. Med anknutna företag avses varje företag som direkt eller indirekt är knutet till koncessionshavaren så att någon av parterna på grund av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller regler för verksamheten kan utöva ett bestämmande inflytande över de övriga.

Projekttävlingar på tjänsteområdet

Rätten att delta i projekttävlingar får inte begränsas till ett medlemslands territorium (eller till en del av detta territorium) eller till att omfatta enbart juridiska eller fysiska personer.

Följande myndigheter kan organisera projekttävlingar på tjänsteområdet och projekttävlingar med priser till deltagarna:

 • centrala statliga myndigheter från och med ett tröskelvärde som är minst 130 000 euro;
 • andra upphandlande myndigheter från och med ett tröskelvärde på 200 000 euro;
 • alla upphandlande myndigheter från och med tröskelvärdet 200 000 euro då projekttävlingarna avser vissa forsknings- och utvecklingstjänster, telekommunikationstjänster, hotell- och restaurangtjänster, järnvägs- och sjötransport, bemanning, yrkesutbildning, spanings- och säkerhetstjänster samt vissa juridiska tjänster, hälsovård och socialtjänster, fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet.

Den upphandlande myndigheten ska offentliggöra ett meddelande om projekttävling i enlighet med reglerna för förfaranden vid offentlig upphandling. Utbyte och lagring av information ska ske på ett sådant sätt att alla uppgifter och sekretessen bevaras. Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i projekten förrän efter sista ansökningsdag.

Bedömningskriterierna ska vara entydiga och icke-diskriminerande och garantera verklig konkurrens. Juryn ska vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs yrkeskvalifikationer för att få delta ska minst en tredjedel av jurymedlemmarna ha sådana kvalifikationer. Juryn ska vara självständig i sina beslut och ska bedöma projekten utifrån bedömningskriterierna. Deltagarna ska vara anonyma tills juryn har meddelat ett slutgiltigt beslut.

Bakgrund

Förfaranden vid offentlig upphandling i medlemsstaterna ska respektera principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Då de offentliga upphandlingarna överskrider ett visst belopp är dock en samordning av de nationella förfarandena på gemenskapsnivå nödvändig för att säkerställa maximal konkurrens och ett fullständigt åtnjutande av de fördelar som den inre marknaden medför.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • offentligt kontrakt: skriftligt avtal med ekonomiska villkor som slutits mellan en upphandlande myndighet och en ekonomisk aktör och som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.
 • (bygg-/tjänste-)koncession: ett kontrakt som skiljer sig från ett offentligt kontrakt genom att den ekonomiska aktörens ersättning endast utgörs av nyttjanderätten eller av dels en sådan rätt, dels betalning.
 • upphandlande myndighet: en statlig, regional eller lokal myndighet eller ett offentligrättsligt organ (samt sammanslutningar av sådana myndigheter eller organ) som kan genomföra en offentlig upphandling.
 • ekonomisk aktör: en varuleverantör, en tjänsteleverantör eller en entreprenör som svarar på en inbjudan att lämna anbud.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/18/EG

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134, 30.4.2004

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/75/EG

9.12.2005

31.1.2006

EUT L 323, 9.12.2005

Förordning (EG) nr 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333, 20.12.2005

Direktiv 2006/97/EG

1.1.2007

01.01.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EG) nr 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317, 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216, 20.8.2009

Förordning (EG) nr 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314, 1.12.2009

Förordning (EU) nr 1251/2011

1.1.2012

-

EU L 319, 2.12.2011

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2004/18/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version  har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 15.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början