RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi

Zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę w ogólnym wzroście gospodarczym Unii Europejskiej. Europejskie organy władzy wydają blisko 18% PKB na dostawy, roboty budowlane oraz usługi. Obowiązujące dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, w szczególności dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE, są wynikiem długiego procesu zapoczątkowanego w 1971 r. wraz z przyjęciem dyrektywy nr 71/305/EWG. Gwarantując przejrzyste i niedyskryminujące procedury, dyrektywy mają na celu w szczególności zapewnienie podmiotom gospodarczym pełne korzystanie z podstawowych swobód konkurencji w zakresie zamówień publicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa (zwana „klasyczną”) ma zastosowanie do zamówień publicznych * zawartych pomiędzy instytucjami zamawiającymi w sektorach innych niż związane z gospodarką wodną, energetyką, transportem oraz usługami pocztowymi dla:

 • dostaw,
 • usług,
 • robót publicznych,

które nie stanowią wyjątku w rozumieniu dyrektywy, a także do koncesji * na roboty budowlane.

Zakres stosowania

Progi

Dyrektywa „klasyczna” ma zastosowanie do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest równa wyznaczonym z góry progom lub je przekracza.

Komisja weryfikuje te progi co dwa lata. Obliczenie wartości tych progów oparte jest na średnich dziennych wartościach euro, wyrażonych w SDR. Średnie te liczy się z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na ostatni dzień sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia.

Wartość progów jest następująca:

 • 130 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, udzielonych przez centralne organy rządowe (ministerstwa, krajowe instytucje publiczne),
 • 200 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi: udzielonych przez instytucje zamawiające *, niebędące centralnymi organami rządowymi; których przedmiotem są określone produkty sektora obronności i które zostały udzielone przez centralne organy rządowe; których przedmiotem są określone usługi z zakresu badań i rozwoju technologicznego, telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii, transportu kolejowego i wodnego, udostępniania personelu, kształcenia zawodowego, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, niektóre usługi prawnicze, socjalne i zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
 • 5 000 000 EUR dla zamówień publicznych na roboty budowlane.

W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty, wartość tych progów jest obliczana i publikowana przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym przy okazji publikacji zweryfikowanych progów w EUR.

Niektóre wyłączone lub zastrzeżone zamówienia

Następujące zamówienia publiczne są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy:

 • zamówienia publiczne objęte dyrektywą „sektorową” i zamówienia udzielone w celu udostępnienia lub eksploatacji publicznych sieci telekomunikacyjnych,
 • zamówienia określone jako tajne lub które dotyczą podstawowych interesów danego państwa,
 • zamówienia publiczne udzielane na podstawie procedur międzynarodowych,
 • zamówienia publiczne, które dotyczą następujących usług: nabycie lub dzierżawa istniejących budynków; nabycie, opracowanie, (ko)produkcja programów stacji nadawczych; usługi arbitrażowe i pojednawcze; kupno, sprzedaż, zbycie instrumentów finansowych; usługi świadczone przez banki centralne; umowy o pracę; usługi badawcze i rozwojowe, które nie należą wyłącznie do instytucji zamawiającej lub które nie są w pełni przez nią finansowane,
 • zamówienia publiczne na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego,
 • koncesje na usługi,
 • niektóre zamówienia publiczne udzielane w sektorach obronności i bezpieczeństwa objęte dyrektywą 2009/81/WE.

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo do udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów pracy chronionej, w których większość zaangażowanych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Przepisy wspólne dla wszystkich zamówień publicznych

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteriami, na podstawie których instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych, są:

 • wyłącznie najniższa cena,
 • w przypadku, gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego.

Kilka przykładów kryteriów: jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia albo czas dostarczenia lub realizacji.

Zasadniczo instytucja zamawiająca musi określić wagę każdego kryterium.

Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości

Zamówienia publiczne, których kwoty wykraczają poza progi dyrektywy, podlegają obowiązkowi informowania i przejrzystości w trakcie całej procedury. Obowiązek ten polega w szczególności na publikacji ogłoszeń informacyjnych ujętych w standardowych formularzach Komisji. Wyróżnia się:

 • wstępne ogłoszenie informacyjne (nieobowiązkowe),
 • po wysłaniu ogłoszenia i po publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego instytucja zamawiająca publikuje sama to ogłoszenie na swoim profilu nabywcy lub wysyła je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (OPOCE). Ta publikacja jest obowiązkowa, gdy instytucja zamawiająca korzysta z możliwości skrócenia terminów składania ofert,
 • ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy (obowiązkowe), jeśli wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane tylko na stronie internetowej („profilu nabywcy”) instytucji zamawiającej,
 • ogłoszenie o zamówieniu lub o konkursie (obowiązkowe),
 • instytucja zamawiająca może opublikować to ogłoszenie sama na poziomie krajowym i musi przesłać je do OPOCE. Publikacja przez OPOCE jest bezpłatna. Ogłoszenie o zamówieniach publikowane jest w całości w jednym z języków urzędowych Unii, a streszczenie tłumaczone jest na pozostałe języki,
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i o wynikach konkursu (obowiązkowe).

Ogłoszenia przesyłane Komisji przez instytucje zamawiające mogą zostać przekazane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wzory formularzy oraz bliższe informacje na temat szczegółowych zasad przekazywania ogłoszeń są dostępne w systemie informacyjnym dotyczącym zamówień publicznych na rynku (SIMAP).

Każda instytucja zamawiająca niezwłocznie informuje o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówienia, w tym w przypadku rezygnacji. Dla każdego zamówienia przygotowuje sprawozdanie. Niezwłocznie informuje o:

 • podjętych decyzjach, w tym rezygnacji z udzielenia zamówienia.

Na wniosek zainteresowanego wykonawcy:

 • każdego odrzuconego kandydata o przyczynach odrzucenia jego wniosku,
 • każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę, o przewadze oferty, która została wybrana, jak również o nazwie wybranego * wykonawcy.

Wymiana i przechowywanie informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zamówienie zapewniają poufność oraz integralność danych. Instytucja zamawiająca zapoznaje się z treścią ofert dopiero po upływie terminu przewidzianego na odpowiedź. Niedyskryminacyjne wykorzystanie środków elektronicznych umożliwia przyspieszenie procedur. Systemy elektronicznego odbioru ofert umożliwiają w szczególności wykorzystanie podpisu elektronicznego gwarantującego autentyczność, integralność i poufność danych oraz są w stanie wykryć ewentualne oszustwa.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne określają wymagane cechy materiału, dostawy lub usługi, tak by odpowiadały zastosowaniu, do którego są przeznaczone. Znajdują się w dokumentach zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja lub dokumentacja dodatkowa) bez nieuzasadnionego zakłócania konkurencji. Charakterystyka ta może obejmować oddziaływanie na środowisko, dostosowanie, ocenę zgodności, funkcjonalność, bezpieczeństwo, wymiary, zapewnienie jakości, metody produkcji, pod warunkiem wykazywania związku z przedmiotem zamówienia. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane obejmuje ona również warunki testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych oraz technik budowy.

W celu sporządzenia tych specyfikacji technicznych instytucja zamawiająca odnosi się do krajowych norm przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, norm międzynarodowych. Może również ustalić charakterystykę i wymagania w zakresie funkcjonalności, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska (przykład: europejskie oznakowanie ekologiczne). Oferta oferenta jest ważna, jeśli uda mu się dowieść, że jego oferta spełnia w równym stopniu wymagania określone w specyfikacjach technicznych. Właściwym środkiem dowodowym może być przedstawienie dossier technicznego producenta lub raport z testów sporządzony przez uznaną instytucję (laboratorium, instytucję ds. inspekcji i certyfikacji).

Zasadniczo specyfikacje techniczne nie zawierają odniesienia do konkretnej marki ani też do żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu lub produkcji.

Zdolności wykonawców i zwalczanie oszustw i korupcji

Przepisy europejskie w zakresie zamówień publicznych przewidują warunki, które mogą być wymagane w celu dopuszczenia do udziału w zamówieniach publicznych. Warunki te mają na celu sprawdzenie predyspozycji wykonawców do udziału w zamówieniu na podstawie kryteriów dotyczących ich sytuacji ekonomicznej i finansowej, wiedzy lub możliwości zawodowych i technicznych.

Warunki udziału w zamówienia mają również na celu skuteczne zwalczanie oszustw i korupcji. Istnieje obowiązek wykluczenia z zamówienia publicznego każdego wykonawcy skazanego za udział w organizacji przestępczej, korupcję, oszustwo lub udział w praniu pieniędzy. Instytucja zamawiająca może wymagać od oferenta wszelkich dokumentów potwierdzających jego etykę zawodową lub sytuację ekonomiczną. W celu uzyskania informacji może zwrócić się do krajowych właściwych organów lub organów innego państwa członkowskiego.

Z udziału w zamówieniu publicznym może zostać wykluczony każdy wykonawca, który:

 • jest w stanie (lub jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie) upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub którego działalność jest objęta zarządem sądowym,
 • został osądzony winnym przestępstwa związanego z jego działalnością zawodową,
 • popełnił poważne wykroczenie zawodowe,
 • nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub płatności podatków,
 • wprowadził w błąd instytucję zamawiającą.

Elektroniczne i tradycyjne środki komunikacji są tak samo traktowane

W zakresie wymiany informacji nowa dyrektywa traktuje tak samo elektroniczne i tradycyjne środki komunikacji. Wybór środków komunikacji wykorzystywanych w trakcie procedury pozostawia podmiotom uczestniczącym w zamówieniu. W przypadku korzystania z elektronicznych środków wymiany instytucja zamawiająca może skrócić terminy:

 • elektroniczna publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego zezwala na skrócenie terminów składania ofert, w procedurach otwartych i ograniczonych, o siedem dni. Podobnie jest w przypadku składania ofert w procedurach negocjacyjnych i procedurze dialogu konkurencyjnego,
 • możliwe jest, łącznie z powyższym skróceniem, dodatkowe skrócenie terminu o pięć dni, gdy dokumenty zamówienia są dostępne w Internecie, w przypadku procedur otwartych i ograniczonych.

Nowa technika zakupu wprowadza: dynamiczny system zakupów. Jest on oparty wyłącznie na elektronicznych środkach komunikacji.

Aukcje elektroniczne

W celu udzielenia zamówienia instytucja zamawiająca może skorzystać z aukcji elektronicznej, z wyłączeniem niektórych zamówień na usługi i roboty budowlane, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, które są świadczeniami o charakterze intelektualnym. Aukcja elektroniczna opiera się:

 • na cenach, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium najniższej ceny,
 • na cenach lub wartościach cech ofert, gdy zamówienie udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Specyfikacje zawierają następujące dane:

 • cechy wymierne (liczby lub wartości procentowe), które będą przedmiotem aukcji, oraz minimalne różnice wymagane podczas licytacji,
 • przebieg aukcji i specyfikacje techniczne w zakresie połączeń.

Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej instytucja zamawiająca dokonuje wstępnej oceny ofert. Dopuszczonych do udziału oferentów zaprasza jednocześnie za pomocą środków elektronicznych. Zaproszenie zawiera datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej, a w stosownych przypadkach – liczbę etapów. Zaproszenie wskazuje również formułę matematyczną, która automatycznie utworzy klasyfikacje, łącząc wagi kryteriów udzielania zamówień. Na każdym etapie uczestnicy znają swoje pozycje w klasyfikacji w stosunku do pozostałych uczestników, których tożsamość pozostaje im nieznana.

Aukcja elektroniczna kończy się: według ustalonej z góry daty i godziny, po upływie określonego czasu od przestawienia ostatniej oferty lub gdy liczba etapów aukcji została zrealizowana.

Procedury udzielania zamówień publicznych

Istnieją różne procedury udzielania zamówień publicznych: procedura otwarta, procedura ograniczona, procedura negocjacyjna i dialog konkurencyjny.

Procedura otwarta

W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może przedstawić ofertę.

Po opublikowaniu ogłoszenia minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni. Po opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego termin ten może zostać skrócony do 36 dni. W żadnym wypadku termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni.

Procedura ograniczona

W przypadku procedury ograniczonej każdy wykonawca może wnioskować o dopuszczenie do udziału, ale tylko zaproszeni mogą składać oferty.

Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Instytucja zamawiająca zaprasza następnie, równocześnie, na piśmie, wybranych kandydatów do składania ofert. Kandydatów musi być co najmniej pięciu, oprócz przypadków, gdy nie ma tylu kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje do zamówienia. Termin składania ofert wynosi 40 dni od daty zaproszenia. W przypadku uprzedniej publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego termin można skrócić do 36 dni. Minimalny termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni. Na zasadzie wyjątku, ze względu na pilną konieczność, instytucja zamawiająca może ustalić minimalny termin 15 dni (10 dni w przypadku elektronicznego ogłoszenia) w odniesieniu do wniosków o dopuszczenie do udziału i 10 dni w odniesieniu do składania ofert.

Procedura negocjacyjna

W procedurze negocjacyjnej instytucje zamawiające konsultują się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjują z nimi warunki zamówienia.

Procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia ma uzasadnienie w następujących przypadkach:

 • w wyniku innej procedury, w której stwierdzono nieprawidłowości w złożonych ofertach, o ile ta nowa procedura nie zmieni pierwotnych warunków zamówienia,
 • w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter zamówień lub ryzyko związane z nimi nie pozwalają na ustalenie z góry całkowitej ceny,
 • w przypadku usług, w odniesieniu do usług intelektualnych, które nie pozwalają na wykorzystanie procedury otwartej lub ograniczonej,
 • w przypadku robót wykonywanych wyłącznie w celu badań lub eksperymentów.

Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia ma uzasadnienie w następujących przypadkach:

 • w przypadku każdego rodzaju zamówienia: jeżeli w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty,
 • jeżeli z przyczyn technicznych bądź artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy; ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami,
 • w przypadku zamówień na dostawy: jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty wytwarzane jedynie do celów prac badawczych lub rozwojowych,
 • w przypadku dodatkowych dostaw w maksymalnym terminie trzech lat, jeżeli zmiana dostawcy zobowiązywałaby instytucję zamawiającą do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych; w odniesieniu do towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej,
 • w odniesieniu do nabywania dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy definitywnie likwidującego swoją działalność lub będącego przedmiotem likwidacji,
 • w przypadku zamówień na usługi, jeżeli zamówienie musi, zgodnie z zasadami konkursu, zostać udzielone zwycięzcy,
 • w przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi: w zakresie 50% kwoty, na którą opiewa pierwotne zamówienie, w odniesieniu do dodatkowych robót budowlanych lub usług nieuwzględnionych we wstępnie rozpatrywanym projekcie, które jednak z powodu nieprzewidzianych okoliczności stały się niezbędne,
 • w odniesieniu do nowych robót lub usług polegających na powtarzaniu podobnych robót lub usług powierzonych wykonawcy, któremu te same instytucje zamawiające udzieliły pierwotnego zamówienia maksymalnie na okres trzech lat.

W procedurach negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności instytucja zamawiająca może wyznaczyć minimalny termin 15 dni (10 dni w przypadku elektronicznego zgłoszenia). Instytucja zamawiająca zaprasza równocześnie, na piśmie, wybranych kandydatów (minimum trzech) do negocjacji. Zaproszenie zawiera wszystkie dokumenty zamówienia, termin składania ofert, adres, na który muszą być one wysłane, oraz język albo języki, w jakich muszą być sporządzone. Znajdują się w nim również względne wagi kryteriów udzielania zamówień.

Dialog konkurencyjny

Instytucja zamawiająca może skorzystać z dialogu konkurencyjnego w przypadku złożonych zamówień, gdy nie może sama określić środków technicznych, umożliwiających zaspokojenie jej potrzeb lub nie może określić struktury prawnej bądź finansowej projektu. Wielkie projekty infrastrukturalne wydają się mieścić się w zakresie tego rodzaju dialogu.

Instytucja zamawiająca publikuje ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera kryteria udzielania zamówień. Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni. Następnie instytucja zamawiająca zaprasza równocześnie, na piśmie, wybranych kandydatów (minimum trzech) do dialogu. Rozpoczyna się dyskusja, może ona odbywać się w kilku etapach i toczy się aż do wypracowania rozwiązań (technicznych lub ekonomiczno-prawnych). Instytucja zamawiająca zapewnia równe traktowanie i chroni informacje poufne. Na zakończenie dialogu kandydaci przedstawiają swoje ostateczne oferty. Mogą je uszczegółowić bez zmiany podstawowych elementów zamówienia. Instytucja zamawiająca udziela zamówienia według wyznaczonych kryteriów udzielania zamówienia i na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Koncesje na roboty budowlane

Koncesje na roboty budowlane, których wartość przekracza 5 000 EUR, podlegają zasadom szczególnym. Zasady te mają zastosowanie:

 • do zamówień publicznych na roboty budowlane, które dotyczą oddania do dyspozycji lub eksploatacji publicznych sieci telekomunikacyjnych,
 • do zamówień publicznych tajnych oraz zamówień publicznych udzielanych na podstawie procedur międzynarodowych,
 • do zamówień publicznych na roboty budowlane objęte dyrektywą „sektorową”.

Instytucja zamawiająca publikuje ogłoszenie informacyjne. Minimalny termin składania wniosków o przyznanie koncesji wynosi 52 dni od daty wysłania ogłoszenia, który zostaje skrócony o siedem dni, jeśli ogłoszenie jest elektroniczne.

Koncesjonariusz stosuje zasady ogłaszania dla zamówień publicznych ze stronami trzecimi, z wyjątkiem procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia informacyjnego. Jeśli koncesjonariusz jest instytucją zamawiającą, stosuje wszystkie zasady przewidziane dla zamówień publicznych na roboty budowlane.

Grupy przedsiębiorstw, utworzone w celu uzyskania koncesji na roboty budowlane, lub przedsiębiorstwa z nimi powiązane nie są uważane za strony trzecie. Przedsiębiorstwo jest powiązane z koncesjonariuszem, gdy istnieje między nimi, bezpośrednio lub pośrednio, relacja dominującego wpływu. O tym dominującym wpływie decydują własność, udział finansowy i zasady działania.

Konkurs w dziedzinie usług

Dopuszczenie uczestników do udziału w konkursie nie może być ograniczane do terytorium (lub jego części) państwa członkowskiego lub poprzez status prawny uczestników. Konkursy w dziedzinie usług i konkursy, których uczestnicy otrzymują nagrody, mogą być organizowane przez:

 • centralne organy rządowe, począwszy od wartości progowej równej 130 000 EUR,
 • pozostałe instytucje zamawiające, począwszy od wartości progowej 200 000 EUR,
 • wszystkie instytucje zamawiające, począwszy od wartości progowej 200 000 EUR, gdy przedmiotem konkursu są określone usługi z zakresu badań i rozwoju technologicznego, telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii, transportu kolejowego i wodnego, udostępniania personelu, kształcenia zawodowego, usługi detektywistyczne i ochroniarskie, niektóre usługi prawnicze, socjalne i zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

Instytucja zamawiająca publikuje ogłoszenie o konkursie zgodnie z zasadami procedur udzielania zamówień publicznych. Wymiana i przechowywanie informacji zapewniają poufność oraz integralność danych. Instytucja zamawiająca zapoznaje się z projektami dopiero po upływie terminu przewidzianego na odpowiedź.

Kryteria oceny są jasne i niedyskryminujące, zapewniają prawdziwą konkurencję. W skład sądu konkursowego wchodzą wyłącznie osoby fizyczne niezależne od uczestników konkursu. Jeżeli od uczestników konkursu wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe, co najmniej jedna trzecia członków sądu konkursowego posiada te kwalifikacje. Sąd konkursowy jest niezawisły w swych decyzjach: dokonuje oceny na podstawie kryteriów oceny. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez sąd konkursowy należy przestrzegać zasady anonimowości.

Kontekst

Udzielanie zamówień publicznych zawieranych w państwach członkowskich podlega zasadom swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Niemniej jednak w przypadku zamówień publicznych powyżej pewnej wartości wskazane jest opracowanie wspólnotowych przepisów koordynujących krajowe procedury udzielania takich zamówień w celu zagwarantowania maksymalnego poziomu konkurencji oraz pełnego korzystania z rynku wewnętrznego.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Zamówienie publiczne oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy instytucją zamawiającą a wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług.
 • Koncesja (na roboty budowlane i na usługi) oznacza umowę różniącą się od zamówienia publicznego tym, że wynagrodzenie wykonawcy stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością.
 • Instytucja zamawiająca oznacza państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego (lub ich związki), które mogą ogłosić zamówienie publiczne.
 • Wykonawca oznacza przedsiębiorcę budowlanego, dostawcę i usługodawcę, który odpowiada na zaproszenie do składania ofert.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2004/18/WE

30.4.2004

31.1.2006

Dz.U. L 134 z 30.4.2004

Akt(y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2005/75/WE

9.12.2005

31.1.2006

Dz.U. L 323 z 9.12.2005

Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005

1.1.2006

Dz.U. L 333 z 20.12.2005

Dyrektywa 2006/97/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1422/2007

1.1.2008

Dz.U. L 317 z 5.12.2007

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216 z 20.8.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2009

1.1.2010

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1251/2011

1.1.2012

-

Dz.U. L 319 z 2.12.2011

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2004/18/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony