RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Overheidsopdrachten vervullen een belangrijke rol in de globale economische prestatie van de Europese Unie. De Europese overheden besteden ongeveer 18 % van hun BBP aan leveringen, werken en diensten. De huidige generatie richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met name de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, is het resultaat van een lang proces dat begon in 1971 met de goedkeuring van Richtlijn 71/305/EEG. Deze richtlijnen garanderen procedures die transparant en niet discriminerend zijn, en zijn er in de eerste plaats op gericht te zorgen dat de economische actoren ten volle kunnen genieten van de fundamentele vrijheden van de concurrentie om overheidsopdrachten.

BESLUIT

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn (de zogenoemde “klassieke” richtlijn) geldt voor overheidsopdrachten * afgesloten door een aanbestedende dienst, in andere sectoren dan water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, voor:

 • leveringen;
 • diensten;
 • werken

die niet bij uitzondering zijn uitgesloten door de richtlijn zelf, en voor concessieovereenkomsten * voor werken.

Toepassingsgebied

Drempelbedragen

De “klassieke” richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de geraamde waarde exclusief BTW gelijk is aan of hoger dan de van tevoren vastgelegde drempelbedragen.

Deze bedragen worden om de twee jaar door de Commissie herberekend op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten (BTR) over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus onmiddellijk voorafgaande aan de eerste januari waarop de herziening ingaat.

De drempelwaarden bedragen:

 • 130 000 euro in het geval van overheidsopdrachten van centrale overheidsinstanties (ministeries, nationale openbare instellingen) voor leveringen en diensten;
 • 200 000 euro in het geval van op leveringen en diensten gerichte overheidsopdrachten van aanbestedende diensten * die geen centrale overheidsinstanties zijn, overheidsopdrachten van centrale overheidsinstanties voor leveringen en diensten die te maken hebben met bepaalde producten uit de defensiesector, alsook overheidsopdrachten die te maken hebben met bepaalde diensten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingswerk, telecommunicatie, hotels en restaurants, vervoer per spoor en water, onderwijs, opsporing en beveiliging, bepaalde rechtskundige diensten, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en cultuur, sport en recreatie;
 • 5 000 000 euro in het geval van overheidsopdrachten voor werken.

Voor de lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd, worden ieder jaar de tegenwaarden van de drempelbedragen naar aanleiding van de bekendmaking van de herziene drempelbedragen in euro door de Europese Commissie berekend en in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Uitgesloten of voorbehouden opdrachten

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • overheidsopdrachten die onder de richtlijn “specifieke sectoren” vallen en overheidsopdrachten die worden geplaatst met het oog op de beschikbaarstelling en exploitatie van openbare telecommunicatienetten;
 • overheidsopdrachten die geheim zijn verklaard of van invloed zijn op de wezenlijke belangen van een lidstaat;
 • op grond van internationale voorschriften geplaatste overheidsopdrachten;
 • overheidsopdrachten voor de volgende diensten: koop of huur van bestaande gebouwen; aankoop, ontwikkeling, en (co-)productie van programmamateriaal voor uitzending door omroeporganisaties; arbitrage en bemiddeling; aankoop, verkoop en overdracht van effecten en andere financiële instrumenten; door centrale banken verleende diensten; arbeidsovereenkomsten; en diensten voor onderzoek en ontwikkeling die niet in het geheel door de aanbestedende dienst worden gefinancierd of waarvan de resultaten niet enkel en alleen de aanbestedende dienst ten goede komen;
 • op basis van een alleenrecht gegunde overheidsopdrachten voor diensten;
 • concessieovereenkomsten voor diensten;
 • bepaalde overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid die onder Richtlijn 2009/81/EG vallen.

De lidstaten kunnen deelneming aan bepaalde opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen. Ook kan worden bepaald dat de uitvoering van opdrachten in het kader van programma's voor beschutte arbeid moet plaatsvinden, indien de meerderheid van de betrokken werknemers gehandicapt is.

Bepalingen die op alle overheidsopdrachten van toepassing zijn

Gunningscriteria

Voor de gunning van de overheidsopdracht door de aanbestedende dienst moeten de volgende criteria worden gehanteerd:

 • ofwel enkel en alleen de laagste prijs;
 • ofwel, indien de opdracht aan de inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving wordt gegund, verschillende criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht (kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, milieutechnische eigenschappen, enz.).

De aanbestedende dienst moet de coëfficiënt aangeven waarmee ieder gekozen criterium wordt gewogen.

Regels voor bekendmaking en doorzichtigheid

Overheidsopdrachten met een waarde boven de drempelbedragen uit de richtlijn moeten bekend worden gemaakt en in de loop van de hele procedure transparant zijn. Deze eisen vinden met name hun beslag in aankondigingen die aan de hand van standaardformulieren van de Commissie op te stellen zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • vooraankondiging (niet verplicht);
 • nadat bovengenoemde aankondiging verstuurd is, kunnen de vooraankondigingen door de aanbestedende dienst zelf via het kopersprofiel bekend worden gemaakt of naar het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen worden verzonden. Bekendmaking van een vooraankondiging is verplicht indien de aanbestedende dienst een kortere indieningstermijn voor de inschrijvingen wenst;
 • aankondiging van bekendmaking van een vooraankondiging (verplicht), indien de vooraankondiging slechts op de internetsite (“kopersprofiel”) van de aanbestedende dienst wordt bekendgemaakt;
 • aankondiging van een opdracht of aankondiging van een prijsvraag (verplicht).
 • deze aankondigingen kunnen door de aanbestedende diensten zelf op nationaal niveau bekend worden gemaakt. Ze moeten naar het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen worden gezonden, dat ze gratis bekendmaakt. Ze worden onverkort in een officiële taal van de Europese Unie gepubliceerd. In de andere talen van de Europese Unie verschijnt een samenvatting;
 • aankondiging van geplaatste opdrachten of van uitslagen van prijsvragen (verplicht).

De aanbestedende dienst kan de aankondigingen langs klassieke of elektronische weg naar de Commissie sturen. Modellen van de te gebruiken formulieren en inlichtingen voor het verzenden zijn te vinden in het informatiesysteem voor overheidsopdrachten (SIMAP).

Elke aanbestedende dienst moet op zo kort mogelijke termijn informatie verstrekken over de genomen besluiten inzake de gunning van opdrachten, ook wanneer de opdracht niet wordt toegewezen. Voor iedere opdracht moet een gedetailleerd proces-verbaal worden opgesteld. De aanbestedende dienst dient op zo kort mogelijke termijn:

 • de met betrekking tot de gunning van de opdracht genomen besluiten mede te delen, met inbegrip van het eventuele besluit om van de plaatsing van de opdracht af te zien.

En op verzoek van de betrokken ondernemer:

 • iedere afgewezen gegadigde op de hoogte te stellen van de redenen voor de afwijzing;
 • iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende inschrijving heeft ingediend mee te delen wat de voordelen van de geselecteerde inschrijving zijn en aan welke ondernemer * de opdracht is gegund.

Bij de uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokkenen en de opslag daarvan moet voor integriteit van de gegevens en een vertrouwelijke behandeling van de inschrijvingen worden gezorgd. De aanbestedende dienst mag pas na het verstrijken van de uiterste indieningstermijn kennis nemen van de inhoud van de inschrijving. Door de inschakeling van elektronische communicatiemiddelen, die niet-discriminerend werken, kunnen de procedures sneller worden afgewikkeld. Worden communicatiemiddelen voor de indiening van inschrijvingen langs elektronische weg ingeschakeld, dan kunnen elektronische handtekeningen worden geplaatst, de echtheid, integriteit en vertrouwelijke behandeling van de gegevens worden veiliggesteld en eventuele gevallen van fraude worden ontdekt.

Technische specificaties

In de technische specificaties worden de kenmerken omschreven waaraan materialen, leveringen of diensten moeten voldoen om conform hun bestemming gebruikt te kunnen worden. De technische specificaties moeten op zodanige wijze in de aanbestedingsstukken (aankondigingen van opdrachten, bestekken en aanvullende stukken) worden vermeld dat er geen onrechtvaardige belemmering voor concurrenten ontstaat. Tot de te vermelden kenmerken behoren zaken als milieuvriendelijkheid, ontwerp, overeenstemmingsbeoordeling, geschiktheid voor het gebruik, veiligheid, afmetingen, kwaliteitszorg, productiemethoden, op voorwaarde dat ze verband houden met het voorwerp van de aanbesteding. In het geval van overheidsopdrachten voor werken komen daar nog de voorwaarden voor proefnemingen, controles en de oplevering van de werken, alsook de constructietechnieken bij.

Bij de opstelling van de technische specificaties moet de aanbestedende dienst zich aan de nationale normen houden die afgeleid zijn van Europese normen, Europese technische goedkeuringen en internationale normen. Vooral op milieugebied kan de aanbestedende dienst ook prestatie-eisen en functionele eisen (bijvoorbeeld Europese milieukeurmerken) vastleggen. Een inschrijving moet in aanmerking worden genomen, indien de inschrijver kan aantonen dat de door hem voorgestelde oplossingen op gelijkwaardige wijze voldoen aan de eisen in de technische specificaties. Een technisch dossier of een testverslag van een erkende organisatie (laboratorium, inspectie- en certificatieorganisatie) kan een passend middel zijn om dit te bewijzen.

In de technische specificaties mag in beginsel geen melding worden gemaakt van een fabrikaat, noch van een specifiek procedé. Ook mag niet worden verwezen naar een bepaald merk, octrooi of een bepaald type productie.

Capaciteit van de ondernemers en bestrijding van fraude en corruptie

In de Europese wetgeving zijn de voorwaarden vastgelegd die met betrekking tot deelneming aan overheidsopdrachten kunnen worden opgelegd. Deze voorwaarden hebben ten doel na te gaan of ondernemers geschikt zijn om deel te nemen aan een opdracht op basis van criteria als economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en/of vakbekwaamheid.

De voorwaarden voor deelneming beogen ook een bijdrage te leveren aan een doeltreffende bestrijding van fraude en corruptie. Ondernemers die deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie of zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, corruptie of het witwassen van geld dienen verplicht van deelname te worden uitgesloten. De aanbestedende dienst kan van een inschrijver bewijsstukken over zijn of haar gedrag en/of financiële situatie verlangen. Ook kan bij de hiervoor bevoegde nationale autoriteiten of autoriteiten van een andere lidstaat informatie worden ingewonnen.

Van deelname aan overheidsopdrachten kunnen ondernemers worden uitgesloten die:

 • in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, een faillissementsaanvraag hebben gedaan, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling hebben lopen, of hun werkzaamheden hebben gestaakt;
 • zich schuldig hebben gemaakt aan een delict dat in strijd is met de gedragsregels van hun beroep;
 • bij de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan;
 • niet voldaan hebben aan de verplichting tot afdracht van sociale premies en belastingen;
 • valse verklaringen hebben afgelegd aan de aanbestedende dienst.

Elektronische en klassieke communicatiemiddelen op voet van gelijkheid

In de nieuwe richtlijn worden elektronische en klassieke communicatiemiddelen voor de uitwisseling van gegevens op voet van gelijkheid behandeld. De betrokkenen kunnen zelf bepalen met wat voor communicatiemiddelen ze in de loop van de procedure willen werken. Indien van elektronische communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt, kan de aanbestedende dienst de termijnen inkorten.

 • Worden vooraankondigingen langs elektronische weg bekengemaakt, dan kan de indieningstermijn voor inschrijvingen in het geval van openbare en niet-openbare procedures met zeven dagen worden ingekort. Hetzelfde geldt voor de indiening van aanvragen tot deelneming in het geval van procedures van gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog.
 • Worden de aanbestedingsstukken op internet geplaatst, dan kan de termijn voor de indiening van de inschrijvingen in het geval van openbare en niet-openbare procedures met nog eens vijf dagen worden ingekort.

Als nieuwe aankooptechniek is het dynamische aankoopsysteem in opkomst. Dit systeem stoelt geheel en al op elektronische communicatiemiddelen.

Elektronische veilingen

De aanbestedende dienst kan voor de gunning van een opdracht gebruikmaken van een elektronische veiling. Elektronische veilingen zijn toegestaan voor elk type opdracht, met uitzondering van bepaalde opdrachten voor diensten en werken die te maken hebben met werkzaamheden en van intellectuele aard (bijvoorbeeld het ontwerpen van werken). Elektronische veilingen draaien om:

 • de prijs, indien de opdracht aan de inschrijving met de laagste prijs wordt gegund;
 • of om de prijs en/of andere elementen, indien de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving.

In het bestek moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

 • de kwantificeerbare elementen (cijfers of percentages) van de veiling en de vereiste minimumverschillen voor de biedingen;
 • het verloop van de veiling en de specificaties voor de verbinding met de veiling.

Voordat tot een elektronische veiling wordt overgegaan, dient de aanbestedende dienst eerst een evaluatie van de inschrijvingen te maken. Daarna worden de inschrijvers allemaal gelijktijdig langs elektronische weg uitgenodigd om aan de veiling deel te nemen. In de uitnodiging worden de datum, de begintijd en in voorkomend geval ook het aantal fasen van de veiling vermeld. Ook wordt de wiskundige formule voor de automatische herklasseringen aangegeven. Het gewicht dat aan de gunningscriteria wordt gegeven, is in deze formule verwerkt. De deelnemers aan de veiling kunnen in elke fase zien hoe ze ten opzichte van de andere deelnemers staan. De identiteit van die andere deelnemers wordt hen niet bekendgemaakt.

De elektronische veiling eindigt: op een van tevoren vastgestelde datum en een van tevoren vastgesteld uur wanneer na de laatste bieding een bepaalde termijn verstreken is of wanneer alle fasen van de veiling hebben plaatsgevonden.

Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten

Er bestaan verscheidene procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, namelijk de openbare procedure, de niet-openbare procedure, de procedure van gunning door onderhandelingen, en de concurrentiegerichte dialoog.

De openbare procedure

In het geval van openbare procedures kan elke belangstellende ondernemer inschrijven.

Na de aankondiging van de opdracht bedraagt de termijn waarin inschrijvingen kunnen worden ingediend minimaal tweeënvijftig dagen. Indien een vooraankondiging bekendgemaakt is, kan die termijn in het algemeen worden teruggebracht tot zesendertig dagen. Korter dan tweeëntwintig dagen mag de termijn in geen geval zijn.

De niet-openbare procedure

In het geval van een niet-openbare procedure kan elke ondernemer een aanvraag tot deelneming indienen en kunnen de daartoe uitgekozen gegadigden inschrijven.

De minimumtermijn voor de indiening van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen zevenendertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aankondiging van de opdracht bekendgemaakt is. De aanbestedende dienst nodigt de daartoe uitgekozen gegadigden vervolgens allemaal gelijktijdig langs schriftelijke weg uit om een inschrijving in te dienen. Er moeten minimaal vijf gegadigden zijn, tenzij er onvoldoende ondernemers zijn die over de voor de opdracht vereiste capaciteit beschikken. De indieningstermijn voor de inschrijvingen bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de uitnodiging is verzonden. Indien een vooraankondiging gepubliceerd is, kan die termijn worden ingekort tot zesendertig dagen. De minimumtermijn voor de indiening van de inschrijvingen mag in geen geval korter zijn dan tweeëntwintig dagen. Bij wijze van uitzondering kan de aanbestedende dienst in dringende gevallen een minimumtermijn van vijftien dagen voor de aanvragen tot deelneming (tien dagen, indien de aankondiging langs elektronische weg bekend is gemaakt) en van tien dagen voor de indiening van de inschrijvingen hanteren.

De procedure van gunning door onderhandelingen

In het geval van procedures van gunning door onderhandelingen raadpleegt de aanbestedende dienst de door hem gekozen ondernemers en stelt door onderhandelingen met de gegadigden de voorwaarden van de opdracht vast.

Van de procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging moet in de volgende gevallen gebruik worden gemaakt:

 • indien in het kader van een andere procedure onregelmatige inschrijvingen zijn ingediend, op voorwaarde dat de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk door de nieuwe procedure worden gewijzigd;
 • in buitengewone gevallen, wanneer het leveringen, diensten of werken betreft waarbij door de aard en onzekere omstandigheden van de opdracht de totale prijs niet vooraf kan worden vastgesteld;
 • in het geval van diensten voor werkzaamheden van intellectuele aard waarvoor zich de openbare of niet-openbare procedure niet leent;
 • in het geval van werken die enkel en alleen onderzoek en proefnemingen tot doel hebben.

Van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging moet in de volgende gevallen gebruik worden gemaakt:

 • voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten: indien in het kader van een openbare of niet-openbare procedure geen enkele inschrijving is ontvangen;
 • wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of ter bescherming van alleenrechten slechts aan een bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd of wanneer door onverwachte gebeurtenissen dringende spoed geboden is;
 • voor opdrachten voor leveringen: indien het om producten gaat die uitsluitend voor onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden zijn vervaardigd;
 • voor aanvullende leveringen over een periode van maximaal drie jaar wanneer verandering van de oorspronkelijke leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen en voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen;
 • voor de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden bij een leverancier die zijn handelsactiviteit definitief staakt of failliet is gegaan;
 • voor overheidsopdrachten voor diensten: wanneer de opdracht volgens de regels van de prijsvraag aan de winnaar moet worden gegund;
 • voor overheidsopdrachten voor werken en diensten: voor aanvullende werken of diensten die niet in het oorspronkelijke ontwerp waren opgenomen, die als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden en waarvan het totale bedrag niet hoger is dan 50 % van de oorspronkelijke opdracht;
 • voor nieuwe werken of diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten en die voor maximaal drie jaar worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht werd gegund.

In het geval van procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging bedraagt de minimumtermijn voor de aanvragen tot deelneming zevenendertig dagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de aankondiging bekend wordt gemaakt. Is dringende spoed geboden, dan mag de aanbestedende dienst een minimumtermijn van vijftien dagen hanteren (tien dagen indien de aankondiging langs elektronische weg is verzonden). De aanbestedende dienst nodigt de uitgekozen gegadigden (minimaal drie) vervolgens allemaal gelijktijdig langs schriftelijke weg uit om te onderhandelen. De uitnodiging dient alle aanbestedingstukken te omvatten en de uiterste indieningstermijn, het adres voor de indiening van de inschrijving plus de taal/talen aan te geven waarin de inschrijving moet worden opgesteld. Ook dient de coëfficiënt te worden vermeld waarmee de gunningscriteria worden gewogen.

De concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan voor complexe opdrachten gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog, indien hij alléén niet in staat is om technische oplossingen te vinden of de juridische en/of financiële voorwaarden van een project te specificeren. Grote infrastructuurprojecten lijken bijzonder geschikt voor deze dialoog.

De aanbestedende dienst moet in dit geval een aankondiging van een opdracht bekendmaken, waarin de gunningscriteria vermeld staan. De minimumtermijn voor de indiening van de aanvragen tot deelneming bedraagt zevenendertig dagen. Daarna verzoekt de aanbestedende dienst de daartoe uitgekozen gegadigden (minimaal drie) allemaal gelijktijdig langs schriftelijke weg om een dialoog aan te gaan. De dialoog die dan op gang komt, kan uit verscheidene fasen bestaan en doorlopen tot oplossingen (van technische en/of economische en juridische aard) gevonden zijn. De aanbestedende dienst dient voor een gelijke behandeling van de inschrijvers en een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie te zorgen. Na afloop van de dialoog dienen de gegadigden hun definitieve inschrijving in te dienen. Ze mogen hun inschrijving preciseren, maar de wezenlijke elementen van de opdracht daarbij niet wijzigen. De opdracht moet aan de hand van de gunningscriteria worden gegund aan de inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving.

Concessieovereenkomsten voor openbare werken

Voor concessieovereenkomsten voor openbare werken met een waarde van 5 000 000 euro of meer gelden bijzondere voorschriften. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op:

 • overheidsopdrachten voor openbare werken die verband houden met de beschikbaarstelling of exploitatie van openbare telecommunicatienetten;
 • geheime of op grond van internationale overeenkomsten geplaatste overheidsopdrachten;
 • overheidsopdrachten voor werken die onder de richtlijn "specifieke sectoren" vallen.

De aanbestedende dienst geeft in een aankondiging te kennen dat gebruik wordt gemaakt van een concessieovereenkomst voor openbare werken. De minimumtermijn voor indiening van de inschrijvingen op de concessie bedraagt tweeënvijftig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aankondiging bekend is gemaakt. In het geval de aankondiging langs elektronische weg bekend wordt gemaakt, kan de termijn met zeven dagen worden ingekort.

De concessiehouder moet de voorschriften voor de bekendmaking toepassen wanneer opdrachten voor werken bij derden worden geplaatst, behalve in het geval van procedures van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging. Indien de concessiehouder een aanbestedende dienst is, dient hij alle voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten voor werken na te leven.

Ondernemingen die een combinatie hebben gevormd en met deze ondernemingen verbonden ondernemingen worden niet als derden beschouwd. Een onderneming is verbonden met de concessiehouder, indien er tussen de onderneming en de concessiehouder direct of indirect sprake is van overheersende invloed. Eigendom, financiële deelneming of van toepassing zijnde voorschriften bepalen of er sprake is van overheersende invloed.

Prijsvragen op het gebied van diensten

De toelating tot prijsvragen mag niet worden beperkt tot het grondgebied van een lidstaat of een deel daarvan. Beperkingen op grond van de rechtspersoonlijkheid van de deelnemers zijn evenmin toegestaan. Prijsvragen op het gebied van diensten en prijsvragen met prijzengeld kunnen worden georganiseerd door:

 • centrale overheidsinstanties vanaf een drempelbedrag van 130 000 euro;
 • andere aanbestedende diensten vanaf een drempelbedrag van 200 000 euro;
 • alle aanbestedende diensten vanaf een drempelbedrag van 200 000 euro, indien de prijsvragen verband houden met te verlenen diensten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, telecommunicatie, hotels en restaurants, vervoer per spoor en water, onderwijs, opsporing en beveiliging, bepaalde rechtskundige diensten, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, alsook cultuur, sport en recreatie.

De aanbestedende dienst dient overeenkomstig de voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten een aankondiging van een prijsvraag bekend te maken. Bij de uitwisseling en opslag van informatie moet voor integriteit en een vertrouwelijke behandeling van de gegevens worden gezorgd. De aanbestedende dienst mag pas na afloop van de vastgestelde termijn kennisnemen van de ingediende plannen en ontwerpen.

De beoordelingscriteria dienen helder en niet-discriminerend te zijn en daadwerkelijke concurrentie mogelijk te maken. De jury moet uit natuurlijke, onafhankelijke personen bestaan. Wordt specifieke vakbekwaamheid vereist, dan dient ten minste een derde van de juryleden over dezelfde kwalificatie te beschikken. De jury dient de projecten aan de hand van de beoordelingscriteria te bekijken en haar beslissingen geheel autonoom te nemen. Vóór de eindbeslissing van de jury mogen de namen van de deelnemers niet bekend worden gemaakt.

Context

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering in de lidstaten moeten de principes van vrij verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten worden nageleefd. Wanneer overheidsopdrachten echter een bepaald bedrag overschrijden, moeten de nationale aanbestedingsprocedures op communautair niveau gecoördineerd worden om maximale concurrentie en maximaal gebruik van de voordelen van de interne markt te garanderen.

Belangrijkste begrippen
 • Overheidsopdracht: tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer gesloten schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel voor werken, leveringen of diensten.
 • Concessieovereenkomst (voor werken of diensten): overeenkomst die zich van een overheidsopdracht onderscheidt, doordat aan de ondernemer uitsluitend exploitatierechten worden toegekend of een met dit recht gepaarde gaande prijs wordt vastgelegd.
 • Aanbestedende dienst: de staat, de regionale en plaatselijke overheid, publiekrechtelijke lichamen (en daarbij aangesloten organisaties) die overheidsopdrachten kunnen plaatsen.
 • Ondernemer: een aannemer, leverancier of dienstverrichter die inschrijft op een aanbesteding.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 2004/18/EG

30.4.2004

31.1.2006

L 134 van 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Richtlijn 2005/75/EG

9.12.2005

31.1.2006

L 323 van 9.12.2005

Verordening (EG) nr. 2083/2005

1.1.2006

L 333 van 20.12.2005

Richtlijn 2006/97/EG

1.1.2007

1.1.2007

L 363 van 20.12.2006

Verordening (EG) nr. 1422/2007

1.1.2008

L 317 van 5.12.2007

Richtlijn 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

L 216 van 20.8.2009

Verordening (EG) nr. 1177/2009

1.1.2010

L 314 van 1.12.2009

Verordening (EU) nr. 1251/2011

1.1.2012

L 319 van 2.12.2011

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2004/18/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 15.02.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven