RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Julkiset rakennusurakat sekä julkiset tavara- ja palveluhankinnat

Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys Euroopan unionin talouden yleisen suorituskyvyn kannalta. Viranomaisten tavara-, palvelu- ja rakennusmenot ovat noin 18 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen. Nykyiset julkisia hankintoja koskevat direktiivit eli direktiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY ovat tulosta pitkästä kehityksestä, joka pantiin alulle vuonna 1971 antamalla direktiivi 71/305/ETY. Direktiivien päätavoitteena on taata avoimet ja syrjimättömät menettelyt ja sitä kautta varmistaa, että talouden toimijat hyötyvät sisämarkkinoilla täysimääräisesti perusvapauksista julkisista hankintasopimuksista kilpailtaessa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä ("klassinen direktiivi") sovelletaan hankintaviranomaisen muilla kuin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla tekemiin julkisia

 • tavarahankintoja
 • palveluhankintoja
 • rakennusurakoita

koskeviin sopimuksiin *, jotka eivät poikkeuksellisesti jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sekä käyttöoikeusurakoihin *.

Soveltamisala

Kynnysarvot

Klassista direktiiviä sovelletaan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa vastaa vähintään ennalta määriteltyjä kynnysarvoja.

Komissio laskee kynnysarvot uudelleen kahden vuoden välein. Kynnysarvojen laskeminen perustuu euron erityisnosto-oikeuksina ilmaistuun keskimääräiseen päivänkurssiin. Keskimääräinen kurssi lasketaan 1. tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jaksolta.

Kynnysarvot ovat seuraavat:

 • 130 000 euroa keskushallintoviranomaisten (ministeriöiden, julkisten laitosten) tekemien julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta
 • 200 000 euroa sellaisten julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta, joita ovat tehneet muut kuin keskushallinnon hankintaviranomaiset *, joita keskushallintoviranomaiset ovat tehneet tietyistä puolustusalan tuotteista tai joiden kohteena ovat tietyt tutkimus- ja kehittämispalvelut, teleliikennepalvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut, rautatie- ja vesikuljetuspalvelut, henkilöstönhankintapalvelut, ammatilliset koulutuspalvelut, tutkinta- ja turvallisuuspalvelut taikka tietyt oikeudelliset palvelut, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
 • 5 000 000 euroa julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, Euroopan komissio laskee ja julkaisee kynnysarvojen vasta-arvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä samanaikaisesti uudelleen laskettujen euromääräisten kynnysarvojen kanssa.

Hankintasopimukset, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, ja varatut hankintasopimukset

Seuraavat julkisia hankintoja koskevat sopimukset jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle:

 • alakohtaisen direktiivin alalla tehtävät julkisia hankintoja koskevat sopimukset sekä sellaiset julkisia hankintoja koskevat sopimukset, joiden tarkoituksena on saattaa yleisiä televerkkoja saataville tai pitää niitä yllä
 • julkisia hankintoja koskevat sopimukset, jotka on julistettu salaisiksi tai jotka liittyvät jäsenvaltion keskeisiin turvallisuusetuihin
 • kansainvälisten sääntöjen nojalla tehtävät julkisia hankintoja koskevat sopimukset
 • julkisia hankintoja koskevat sopimukset seuraavien palvelujen osalta: olemassa olevien rakennusten hankinta tai vuokraus, lähetystoimintaan tarkoitettujen ohjelmien osto, kehittäminen, tuotanto tai yhteistuotanto, välimies- ja sovittelupalvelut, rahoitusvälineiden osto, myynti tai siirto, keskuspankkien palvelut, työsopimukset, tutkimus- ja kehittämispalvelut, jotka eivät kuulu yksinomaan hankintaviranomaiselle tai jotka eivät ole kokonaan sen rahoittamia
 • yksinoikeuden perusteella tehdyt julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset
 • palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset
 • määrätyt direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvat puolustus- ja turvallisuusalan julkisia hankintoja koskevat sopimukset.

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden osallistua tiettyihin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin suojatyökeskuksille tai rajata niiden toteuttamisen suojatyöohjelmien puitteissa, jos asianomaisten työntekijöiden enemmistö on vammaisia.

Kaikille julkisia hankintoja koskeville sopimuksille yhteiset säännöt

Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hankintaviranomaisten on käytettävä seuraavia hankintasopimusten tekoperusteita:

 • joko yksinomaan alin hinta
 • tai kun hankintasopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella, kyseessä olevan hankintasopimuksen kohteeseen liittyvät erilaiset perusteet.

Perusteita voivat olla esimerkiksi laatu, hinta, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, taloudellisuus, huolto ja tekninen tuki sekä toimitus- ja toteutusaika. Hankintaviranomaisen on yleensä ilmoitettava kunkin perusteen suhteellinen painoarvo.

Julkisuutta ja avoimuutta koskevat säännöt

Jos julkisia hankintoja koskevien sopimusten määrät ovat suurempia kuin direktiivissä säädetyt kynnysarvot, niihin liittyy tiedottamis- ja avoimuusvelvoite koko menettelyn ajan. Velvoitteeseen sisältyy esimerkiksi komission vakiolomakkeiden mukaan laadittujen ilmoitusten julkaiseminen. Ilmoituksia on seuraavanlaisia:

 • ennakkotietoilmoitus (ei pakollinen).
 • lähetettyään ensin ilmoituksen ennakkotietoilmoituksen julkaisemisesta hankintaviranomainen julkaisee kyseisen ilmoituksen itse hankkijaprofiiliaan koskevalla ilmoituksella tai lähettää sen Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle (OPOCE). Ilmoitusten julkaiseminen on pakollista ainoastaan silloin, kun hankintaviranomainen haluaa lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikaa
 • ilmoitus ennakkotietoilmoituksen julkaisemisesta (pakollinen), jos ennakkotietoilmoitus julkaistaan ainoastaan hankintaviranomaisen internetsivustolla ("hankkijaprofiili")
 • hankintailmoitus tai kilpailua koskeva ilmoitus (pakollisia)
 • hankintaviranomainen voi julkaista tämän ilmoituksen itse jäsenvaltiossa, ja sen on lähetettävä ilmoitus julkaisutoimistolle. Julkaisutoimisto julkaisee ilmoituksen ilmaiseksi. Ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan yhdellä yhteisön virallisella kielellä, ja sen yhteenveto käännetään muille kielille
 • ilmoitus tehdystä sopimuksesta sekä ilmoitus kilpailun tuloksista (pakollisia).

Hankintaviranomaiset voivat lähettää ilmoitukset komissiolle tavanomaisilla tai sähköisillä viestintävälineillä. Vakiolomakkeet sekä lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat saatavilla julkisten hankintojen tietojärjestelmästä (SIMAP).

Jokaisen hankintaviranomaisten on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti päätökset, jotka koskevat hankintasopimuksen tekemistä, myös tapauksissa, joissa se on päättänyt olla tekemättä sopimusta. Hankintaviranomaisen on laadittava jokaisesta hankintasopimuksesta kirjallinen selvitys. Sen on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava

 • tehdyt päätökset, mukaan luettuna päätös sopimuksen tekemättä jättämisestä.

Asianomaisen taloudellisen toimijan pyynnöstä:

 • jokaiselle hylätylle ehdokkaalle seikat, joiden perusteella ehdokkuus on hylätty
 • jokaiselle hyväksyttävän tarjouksen tehneelle valitun tarjouksen suhteelliset edut sekä valitun taloudellisen toimijan * nimi.

Tietojenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa sopimusmenettelyn eri osapuolten kesken varmistetaan, että tietojen yhtenäisyys sekä luottamuksellisuus säilyvät. Hankintaviranomainen saa tietää tarjousten sisällöstä vasta niiden esittämiselle asetetun määräajan päätyttyä. Menettelyjä voidaan nopeuttaa käyttämällä sähköisiä välineitä, jotka ovat syrjimättömiä. Tarjousten sähköiset vastaanottojärjestelmät antavat mahdollisuuden käyttää sähköistä allekirjoitusta, takaavat tietojen aitouden, yhtenäisyyden ja luottamuksellisuuden sekä tarjoavat keinon havaita mahdolliset petokset.

Tekniset eritelmät

Teknisessä eritelmässä määritellään materiaalilta, hankinnalta tai palvelulta vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen materiaali, hankinta tai palvelu täyttää sille tarkoitetun käytön vaatimukset. Tekniset eritelmät esitetään hankintasopimusasiakirjoissa (hankintailmoituksessa, tarjouspyyntöasiakirjoissa tai täydentävissä asiakirjoissa), eivätkä ne saa haitata perusteettomasti kilpailua. Vaadittaviin ominaisuuksiin voivat kuulua ympäristönsuojelun taso, suunnitteluvaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arviointi, käyttöön soveltuvuus, turvallisuus, mitat, laadunvarmistus ja tuotantomenetelmät edellyttäen, että ne liittyvät sopimuksen kohteeseen. Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekniset eritelmät koskevat myös testaukseen ja tarkastukseen liittyviä sääntöjä, työn hyväksymisehtoja sekä rakennusmenetelmiä.

Teknisiä eritelmiä laatiessaan hankintaviranomainen viittaa kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin ja kansainvälisiin standardeihin. Se voi myös määrittää suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia vaatimuksia varsinkin ympäristöalalla (esim. eurooppalaiset ympäristömerkit). Tarjoajan esittämää tarjousta ei saa hylätä, jos tarjoaja kykenee osoittamaan, että sen tarjous täyttää vastaavalla tavalla teknisten eritelmien vaatimukset. Tarkoitukseen soveltuvana keinona voivat olla tekniset asiakirjat tai jonkin tunnustetun laitoksen (laboratorion tai tarkastus- ja sertifiointielimen) laatima testausselostus.

Teknisissä eritelmissä ei periaatteessa saa mainita tiettyä valmistajaa tai erityistä menetelmää eikä viitata tiettyyn tavaramerkkiin, patenttiin tai tuotantoon.

Taloudellisen toimijan voimavarat ja petosten ja lahjonnan torjunta

Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvässä EU:n lainsäädännössä säädetään julkisiin hankintoihin osallistumisen ehdot. Näiden ehtojen tarkoituksena on tarkistaa taloudellisten toimijoiden soveltuvuus hankintasopimukseen taloudellista ja rahoitustilannetta, ammatillista ja teknistä tietämystä tai pätevyyttä koskevien perusteiden avulla.

Osallistumisehdoilla pyritään myös torjumaan tehokkaasti petoksia ja lahjontaa. Julkisia hankintoja koskevista menettelyistä on suljettava pois kaikki taloudelliset toimijat, joille on annettu tuomio osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan, lahjonnasta, petoksesta tai rahanpesusta. Hankintaviranomainen voi vaatia tarjoajia toimittamaan hyvää mainettaan ja/tai taloudellista tilannettaan osoittavat asiakirjat, ja se voi kääntyä toimivaltaisten viranomaisten puoleen kyseisessä tai toisessa jäsenvaltiossa saadakseen tarpeellisiksi katsomansa tiedot.

Hankintamenettelystä voidaan sulkea pois taloudellinen toimija, joka

 • on konkurssissa tai purkumenettelyn kohteena tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai jonka asioita hallinnoi tuomioistuin (tai on asianosaisena oikeudenkäynnissä, jonka tarkoituksena on konkurssiin asettaminen, purkaminen tai tuomioistuimen hallinnointi)
 • on saanut tuomion ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta
 • on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen
 • on laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa sosiaaliturvamaksuja taikka veroja
 • on antanut vääriä tietoja hankintaviranomaiselle.

Sähköiset ja tavanomaiset viestintätavat ovat yhdenvertaisessa asemassa

Uudessa direktiivissä sähköiset viestintätavat asetetaan yhdenvertaiseen asemaan tavanomaisten viestintätapojen kanssa. Direktiivissä annetaan sopimusmenettelyn osapuolille mahdollisuus valita menettelyissä käytettävät viestintävälineet. Sähköisiä viestintävälineitä käytettäessä hankintaviranomainen voi lyhentää määräaikoja:

 • jos ennakkotietoilmoitus julkaistaan sähköisesti, tarjousten vastaanottamisen määräaikaa avoimissa menettelyissä ja rajoitetuissa menettelyissä voidaan lyhentää seitsemällä päivällä. Sama koskee osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaa neuvottelumenettelyissä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
 • avoimeen tai rajoitettuun menettelyyn liittyvää määräaikaa voidaan edellä mainitun lyhennyksen lisäksi lyhentää viidellä päivällä, jos hankintasopimusasiakirjat ovat saatavilla internetissä.

Direktiivillä otetaan käyttöön uusi sähköinen ostomenettely: dynaaminen hankintajärjestelmä. Siinä käytetään yksinomaan sähköisiä viestintävälineitä.

Sähköiset huutokaupat

Sopimuksen tekemiseksi hankintaviranomainen voi käyttää sähköistä huutokauppaa, lukuun ottamatta tiettyjä palveluhankintoja ja rakennusurakoita, kuten rakennusurakoiden suunnittelua, sillä niiden sisältönä ovat immateriaaliset suoritukset. Sähköinen huutokauppa koskee

 • ainoastaan hintoja, jos hankintasopimus tehdään alhaisimpaan hintaan
 • hintoja ja/tai tarjoukseen sisältyvien tekijöiden arvoja, jos hankintasopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:

 • määrällisesti (lukuina tai prosenttimäärinä) ilmaistavissa olevat tekijät, joiden arvot ovat sähköisen huutokaupan kohteena, ja tarjouksen tekemiseen vaadittavat tarjousten väliset vähimmäiserot
 • sähköisen huutokaupan kulku sekä viestintäyhteyttä koskevat tekniset eritelmät.

Ennen sähköisen huutokaupan toteuttamista hankintaviranomainen arvioi tarjoukset alustavasti. Se esittää osallistumaan hyväksytyille tarjoajille osallistumispyynnön samanaikaisesti ja sähköisin keinoin. Pyyntö sisältää täsmälliset tiedot sähköisen huutokaupan alkamispäivästä ja kellonajasta ja tarvittaessa sen eri vaiheiden lukumäärästä. Siinä ilmoitetaan myös matemaattinen kaava, jonka mukaan tarjousten järjestys määräytyy automaattisesti. Kaava sisältää tarjouksen määrittämiseksi valittujen perusteiden suhteellisen painotuksen. Sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa kaikille tarjoajille toimitetaan tieto keskinäisestä järjestyksestä kuitenkin niin, ettei tarjoajien henkilöllisyyttä paljasteta.

Sähköinen huutokauppa päättyy etukäteen vahvistettuna päivämääränä ja kellonaikana kun on kulunut tietty määräaika viimeisen esityksen vastaanoton jälkeen tai kun huutokaupan eri vaiheiden määrä on täyttynyt.

Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt

Julkisia hankintoja koskevia sopimuksia voidaan tehdä eri menettelyillä: avoimella menettelyllä, rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Avoin menettely

Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat taloudelliset toimijat voivat jättää tarjouksen.

Vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on 52 päivää ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. Jos ennakkotietoilmoitus on julkaistu, määräaika voidaan lyhentää 36 päivään. Tarjousten vastaanottamisen määräaika ei missään tapauksessa voi olla alle 22 päivää.

Rajoitettu menettely

Rajoitetussa menettelyssä kaikki taloudelliset toimijat voivat pyytää saada osallistua, ja ainoastaan kutsutut taloudelliset toimijat voivat jättää tarjouksen.

Vähimmäismääräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle on 37 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä. Sen jälkeen, samanaikaisesti ja kirjallisesti, hankintaviranomainen pyytää valittuja ehdokkaita esittämään tarjouksensa. Ehdokkaita on oltava vähintään viisi, paitsi jos sopimusehdot täyttäviä ehdokkaita ei ole riittävästi. Vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on 40 päivää kutsun lähettämispäivästä. Jos hankintaviranomainen on julkaissut ennakkotietoilmoituksen, vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 36 päivään mutta ei missään tapauksessa alle 22 päivään. Hankintaviranomainen voi poikkeuksellisesti kiireen vuoksi vahvistaa määräajan, joka on osallistumishakemuksille 15 päivää (10 päivää, jos ilmoitus lähetetään sähköisessä muodossa) ja tarjousten vastaanottamiselle 10 päivää.

Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyssä hankintaviranomaiset ottavat yhteyttä valitsemiinsa taloudellisiin toimijoihin ja neuvottelevat sopimuksen ehdot niiden kanssa.

Seuraavissa tapauksissa on perusteltua noudattaa neuvottelumenettelyä julkaisemalla samalla hankintailmoitus:

 • kun muulla menettelyllä ei ole saatu sääntöjen mukaisia tarjouksia edellyttäen, että alkuperäisiä hankintasopimuksen ehtoja ei uudessa menettelyssä muuteta
 • poikkeustapauksissa sellaisten sopimusten ollessa kyseessä, joita ei niiden luonteen tai niihin liittyvien riskien vuoksi voida hinnoitella ennakolta
 • kun palvelujen alalla on kyse sellaisista immateriaalisista palveluista, joiden kohdalla ei voida noudattaa avointa tai rajoitettua menettelyä
 • kun työt tehdään ainoastaan tutkimusta tai kokeilua varten.

Seuraavissa tapauksissa on perusteltua noudattaa neuvottelumenettelyä julkaisematta hankintailmoitusta:

 • kaikentyyppiset sopimukset: avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu lainkaan tarjouksia
 • teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä hankintasopimus voidaan tehdä ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan kanssa; ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi
 • julkisia tavarahankintoja koskevat sopimukset: hankittavat tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta tai kehittämistä varten
 • kun kyseessä ovat enintään kolmen vuoden ajan lisätoimitukset, jos hankintaviranomaiset joutuisivat tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaista materiaalia; kun kyseessä ovat raaka‑ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankitut tavarat
 • kun tavarat on hankittu erityisen edullisin ehdoin joko kaupallisen toimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta tai selvitystilan yhteydessä
 • julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset: kun sopimus on kilpailusääntöjen mukaisesti tehtävä suunnittelukilpailun voittajan kanssa
 • julkisia rakennusurakoita ja palveluhankintoja koskevat sopimukset: enintään 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta, kun kyseessä on alkuperäiseen hankkeeseen sisältymätön lisäurakka tai -palvelu, josta on ennalta arvaamattomista syistä tullut välttämätön
 • enintään kolmeksi vuodeksi, kun kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai -palvelut, jotka ovat samanlaisen, alkuperäisen sopimuksen sopimuspuoleksi valitulle taloudelliselle toimijalle annetun rakennusurakan tai palvelun toistamista.

Neuvottelumenettelyissä, joissa julkaistaan hankintailmoitus, vähimmäismääräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle on 37 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä. Äärimmäisen kiireen vuoksi hankintaviranomainen voi vahvistaa 15 päivän määräajan (10 päivää, jos ilmoitus on sähköisessä muodossa). Hankintaviranomainen pyytää, samanaikaisesti ja kirjallisesti, valittuja ehdokkaita (vähintään kolme) saapumaan neuvotteluun. Kutsu sisältää kaikki sopimusasiakirjat, määräajan tarjousten vastaanottamiselle, osoitteen, johon tarjoukset on toimitettava, sekä kielen tai kielet, joilla ne on laadittava. Siinä esitetään myös sopimuksentekoperusteiden suhteellinen painotus.

Kilpailullinen neuvottelumenettely

Hankintaviranomainen voi käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä erityisen monimutkaisissa hankintasopimuksissa, kun se ei kykene yksin määrittelemään teknisiä keinoja, joilla sen tarpeet voidaan täyttää, tai se ei kykene erittelemään hankkeen oikeudellista ja taloudellista luonnetta. Suuret infrastruktuurihankkeet vaikuttaisivat soveltuvan tämäntyyppiseen menettelyyn.

Hankintaviranomainen julkaisee hankintailmoituksen, joka sisältää sopimuksen tekemistä koskevat perusteet. Vähimmäismääräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle on 37 päivää. Sen jälkeen hankintaviranomainen pyytää, samanaikaisesti ja kirjallisesti, valittuja ehdokkaita (vähintään kolme) osallistumaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Sitten aloitetaan neuvottelut, jotka voidaan käydä useassa vaiheessa ja joita jatketaan, kunnes saadaan määriteltyä ratkaisut (tekniset ja/tai taloudellis-juridiset). Hankintaviranomaiset huolehtivat ehdokkaiden tasapuolisesta kohtelusta ja suojelevat luottamuksellisia tietoja. Neuvottelujen päätteeksi ehdokkaat esittävät lopullisen tarjouksensa. Ne voivat täsmentää tarjoustaan muuttamatta kuitenkaan sen perusosia. Hankintaviranomainen tekee sopimuksen vahvistettujen sopimuksen tekemistä koskevien perusteiden mukaan ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Julkiset käyttöoikeusurakat

Julkisia käyttöoikeusurakoita koskeviin sopimuksiin, joiden arvo on vähintään 5 000 000 euroa, sovelletaan erityisiä sääntöjä. Kyseisiä sääntöjä ei sovelleta

 • julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin, joiden tarkoituksena on saattaa yleisiä televerkkoja saataville tai pitää niitä yllä
 • salaisiksi julistettuihin tai kansainvälisten sääntöjen nojalla tehtäviin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin
 • alakohtaisen direktiivin piiriin kuuluviin julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin.

Hankintaviranomainen julkaisee ilmoituksen. Määräaika sitä koskevien ehdokkuushakemusten esittämiselle on 52 päivää ilmoituksen lähettämispäivästä, ja seitsemän päivää vähemmän, jos ilmoitus on sähköisessä muodossa.

Käyttöoikeusurakan saaja soveltaa julkaisemista koskevia sääntöjä tehdessään sopimuksia kolmansien kanssa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa käytetään neuvottelumenettelyä julkaisematta hankintailmoitusta. Jos käyttöoikeusurakan saaja on hankintaviranomainen, se soveltaa julkisia rakennusurakkasopimuksia koskevia sääntöjä.

Kolmansina ei pidetä yrityksiä, jotka ovat muodostaneet ryhmittymän saadakseen käyttöoikeusurakan, eikä niihin sidossuhteessa olevia yrityksiä. Yrityksen katsotaan olevan sidossuhteessa käyttöoikeusurakan saajaan, jos niiden välillä on suora tai välillinen määräysvaltasuhde. Määräysvaltasuhteen perusteena ovat omistus, rahoitusosuus tai toimintasäännöt.

Suunnittelukilpailut palvelujen alalla

Suunnittelukilpailuun osallistumista ei saa rajoittaa jäsenvaltion alueeseen (tai alueen osaan) tai osallistujien oikeudellisen aseman perusteella. Suunnittelukilpailuja palvelujen alalla ja suunnittelukilpailuja, joissa osallistujille maksetaan osallistumispalkkioita, voivat järjestää seuraavat tahot:

 • keskushallinnon viranomaiset, kun hankinnan kynnysarvo on vähintään 130 000 euroa
 • muut hankintaviranomaiset, kun hankinnan kynnysarvo on vähintään 200 000 euroa
 • kaikki hankintaviranomaiset vähintään 200 000 euron kynnysarvosta lähtien, kun suunnittelukilpailun kohteena ovat seuraavat palvelut: tietyt tutkimus- ja kehittämispalvelut, teleliikennepalvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut, rautatie- ja vesikuljetuspalvelut, henkilöstönhankintapalvelut, ammatilliset koulutuspalvelut, tutkinta- ja turvallisuuspalvelut taikka tietyt oikeudelliset palvelut, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut.

Hankintaviranomainen julkaisee kilpailua koskevan ilmoituksen, joka on laadittu julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tietojenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa on varmistettava, että tietojen koskemattomuus sekä luottamuksellisuus säilyvät. Hankintaviranomainen saa tietää hankkeiden sisällöstä vasta niiden esittämiselle asetetun määräajan päätyttyä.

Ehdotusten arviointiperusteet ovat selkeitä ja syrjimättömiä, ja niillä varmistetaan todellinen kilpailu. Valintalautakuntaan voi kuulua vain luonnollisia henkilöitä, jotka ovat riippumattomia suunnittelukilpailuun osallistujista. Jos suunnittelukilpailuun osallistujilta vaaditaan tiettyä ammatillista pätevyyttä, vähintään kolmasosalla valintalautakunnan jäsenistä on oltava sama pätevyys. Valintalautakunnan on oltava päätöksissään riippumaton: sen on tarkasteltava ehdotuksia arviointiperusteiden mukaan. Osallistujien nimettömyyden suojaa on noudatettava lopulliseen päätökseen saakka.

Taustaa

Jäsenvaltioissa tehtyjen hankintasopimusten osalta on noudatettava tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, sijoittautumisvapauden periaatetta ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta. Tietyn arvon ylittävien julkisten hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevat kansalliset sopimuksentekomenettelyt on välttämätöntä sovittaa yhteen EU:ssa, jotta varmistetaan mahdollisimman tehokas kilpailu ja täyden hyödyn saaminen sisämarkkinoista.

Keskeiset termit
 • Julkisia hankintoja koskeva sopimus: rahallista vastiketta vastaan tehty kirjallinen sopimus, joka on tehty hankintaviranomaisen ja taloudellisen toimijan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen.
 • Käyttöoikeusurakka tai palveluja koskeva käyttöoikeussopimus: sopimus, joka eroaa julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta siinä, että taloudellinen toimija saa vastikkeeksi joko yksinomaan käyttöoikeuden tai tällaisen oikeuden ja maksun yhdessä.
 • Hankintaviranomainen: valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka julkisoikeudellinen laitos (ja niiden yhteenliittymä), joka kykenee käynnistämään julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyn.
 • Taloudellinen toimija: urakoitsija, tavarantoimittaja ja palvelujen suorittaja, joka vastaa tarjouspyyntöön tai -kilpailuun.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2004/18/EY

30.4.2004

31.1.2006

EUVL L 134, 30.4.2004

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2005/75/EY

9.12.2005

31.1.2006

EUVL L 323, 9.12.2005

Asetus (EY) N:o 2083/2005

1.1.2006

-

EUVL L 333, 20.12.2005

Direktiivi 2006/97/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 1422/2007

1.1.2008

-

EUVL L 317, 5.12.2007

Direktiivi 2009/81/EY

21.8.2009

21.8.2011

EUVL L 216, 20.8.2009

Asetus (EY) N:o 1177/2009

1.1.2010

-

EUVL L 314, 1.12.2009

Asetus (EU) N:o 1251/2011

1.1.2012

-

EUVL L 319, 2.12.2011

Neuvoston direktiiviin 2004/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 15.02.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun