RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Offentlige kontrakter spiller en vigtig rolle i Den Europæiske Unions samlede økonomiske formåen. Europas offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af BNP på indkøb, arbejder og tjenesteydelser. Den nuværende generation af direktiver om offentlige kontrakter, nemlig direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, er resultatet af en langvarig proces, der begyndte i 1971 med vedtagelsen af direktiv 71/305/EØF. Med deres garanti for gennemskuelige og ikkediskriminerende procedurer skal disse direktiver primært sikre de erhvervsdrivende deres fulde grundlæggende frihedsrettigheder i konkurrencen om de offentlige kontrakter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette såkaldte "klassiske" direktiv eller "udbudsdirektivet" finder anvendelse på offentlige kontrakter * indgået af en ordregivende myndighed i en anden sektor end vand- og energiforsyning, transport og posttjenester om:

 • indkøb
 • tjenesteydelser
 • arbejder

som ikke er udelukket fra selve direktivet ved en undtagelse, og på koncessionskontrakter *.

Anvendelsesområde

Tærskelværdier

Det klassiske direktiv gælder for offentlige bygge- og anlægskontrakter, offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter, hvis anslåede værdi eksklusive moms svarer til eller overstiger foruddefinerede tærskelværdier.

Kommissionen kontrollerer tærskelværdierne hvert andet år. Beregningen af tærskelværdierne baseres på euroens gennemsnitlige dagskurs udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR) i de 24 måneder, der slutter den sidste dag i den august måned, der går umiddelbart forud for justeringen med virkning fra den 1. januar.

Følgende tærskelværdier gælder:

 • 130 000 EUR for offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter, som indgås af statslige myndigheder (ministerier, nationale offentlige organer)
 • 200 000 EUR for offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter, som indgås af andre ordregivende myndigheder * end statslige myndigheder, som vedrører visse produkter på forsvarsområdet og indgås af statslige myndigheder, eller som vedrører visse tjenesteydelser inden for forskning og udvikling, telekommunikation, hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbanetransport og transport ad vandveje, personaleudvælgelse og -rekruttering, erhvervsuddannelse, efterforsknings- og sikkerhedstjenesteydelser, juridiske tjenesteydelser og ydelser inden for sundheds- og socialvæsen, fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter.
 • 5 000 000 EUR for offentlige kontrakter vedrørende anlægsarbejder.

For medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union, beregner og offentliggør Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende de gældende modværdier i den nationale valuta af tærskelværdierne samtidig med offentliggørelsen af de genberegnede tærskelværdier i euro.

Særlige undtagelser og reserverede kontrakter

Dette direktiv finder ikke anvendelse på

 • offentlige kontrakter, der dækkes af "forsyningsvirksomhedsdirektivet", og kontrakter, der indgås med henblik på at tilbyde eller drive offentlige telekommunikationsnet
 • offentlige kontrakter, der er erklæret hemmelige, eller hvis udførelse vedrører beskyttelsen af en medlemsstats væsentlige interesser
 • offentlige kontrakter indgået i henhold til internationale regler
 • offentlige kontrakter, der vedrører følgende tjenesteydelser: erhvervelse eller leje af eksisterende bygninger; indkøb, udvikling eller (sam-)produktion af radiospredningsprogrammer; voldgift og mægling; køb, salg og overførsel af finansielle instrumenter; tjenesteydelser leveret af centralbankerne; ansættelseskontrakter; tjenesteydelser inden for forskning og teknologisk udvikling, som ikke udelukkende henhører under den ordregivende myndighed, eller som ikke finansieres udelukkende af denne
 • tjenesteydelseskontrakter tildelt på grundlag af en eksklusiv rettighed
 • koncessionskontrakter om tjenesteydelser
 • visse offentlige kontrakter indgået på forsvars- og sikkerhedsområdet omfattet af direktiv 2009/81/EF.

Medlemsstaterne kan lade deltagelse i kontrakter være forbeholdt beskyttede værksteder eller beslutte, at de udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, når flertallet af de berørte arbejdstagere er handicappede.

Fælles regler for alle offentlige kontrakter

Kriterier for tildeling af kontrakterne

De ordregivende myndigheder lægger følgende kriterier til grund for tildelingen af offentlige kontrakter:

 • enten udelukkende den laveste pris
 • eller når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, forskellige kriterier i forbindelse med genstanden for den pågældende offentlige kontrakt (kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber, etc.).
  Den ordregivende myndighed angiver, hvilken vægt den tillægger de enkelte kriterier i forhold til hinanden.

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

For offentlige kontrakter, hvis beløb overskrider direktivets tærskelværdier, stilles der krav om offentliggørelse og gennemsigtighed under hele proceduren. Dette krav imødekommes bl.a. gennem offentliggørelse af bekendtgørelser udarbejdet efter Kommissionens standardformularer. Der skelnes mellem:

 • forhåndsmeddelelse (ikke-obligatorisk)
 • after at have udsendt bekendtgørelsen om offentliggørelse af en vejledende forhåndsmeddelelse offentliggør den ordregivende myndighed selv denne meddelelse i køberprofilen eller sender den til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. Denne offentliggørelse er obligatorisk, når den ordregivende myndighed ønsker at stramme fristen for modtagelse af tilbud
 • meddelelse om offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse (obligatorisk), hvis forhåndsmeddelelsen kun offentliggøres på netstedet ("køberprofil") for den ordregivende myndighed
 • udbudsbekendtgørelse eller bekendtgørelse om projektkonkurrence (obligatorisk)
 • Den ordregivende myndighed kan selv offentliggøre denne bekendtgørelse på nationalt plan, men skal samtidig meddele den til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. Kontorets offentliggørelse er gratis. Bekendtgørelsen offentliggøres in extenso på et af EU's officielle sprog, et resumé oversættes til de andre sprog
 • bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller resultaterne af en projektkonkurrence (obligatorisk).

De bekendtgørelser, som de ordregivende myndigheder sender til Kommissionen, fremsendes enten elektronisk eller på anden måde. Formatet og reglerne for fremsendelse af bekendtgørelser er til rådighed i informationssystemet vedrørende offentlige udbud i Europa (SIMAP).

De ordregivende myndigheder underretter hurtigst muligt ansøgere og tilbudsgivere om, hvilke afgørelser der er truffet om tildeling af en kontrakt, også hvis de har besluttet ikke at tildele en kontrakt. De ordregivende myndigheder udarbejder en detaljeret rapport om hver enkelt kontrakt. Den ordregivende myndighed meddeler hurtigst muligt

 • trufne beslutninger, herunder beslutning om ikke at tildele en kontrakt.

På forespørgsel fra tilbudsgiver:

 • alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres ansøgning er forkastet
 • alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds relative fordele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver *, hvis bud er antaget.

Informationsudveksling og informationslagring sker på en måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse beskyttes. Den ordregivende myndighed får først kendskab til indholdet af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse ved udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud. Elektronisk fremsendelse giver mulighed for at fremskynde procedurerne, men må ikke give anledning til forskelsbehandling. Systemer til elektronisk modtagelse af tilbud skal sikre, at elektroniske tilbud forsynes med en avanceret elektronisk signatur, som garanterer dataenes ægthed, fuldstændighed og fortrolighed, og kan anvendes til at konstatere eventuelle overtrædelser af reglerne.

Tekniske specifikationer

De tekniske specifikationer definerer de karakteristika, der kræves af et materiale, en leverance eller en tjenesteydelse, for at disse kan opfylde de givne behov. De skal være anført i udbudsdokumenterne (udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne eller de supplerende udbudsdokumenter), og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence. Disse karakteristika omfatter miljøegenskaber, udformning, evaluering af overensstemmelse, egenskaber under anvendelse, sikkerhed, dimensioner, kvalitetssikring og produktionsmetoder. For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vil også afprøvnings-, kontrol- og leveringsvilkår samt byggetekniske forhold være relevante.

Den ordregivende myndighed affatter de tekniske specifikationer ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser og internationale standarder. Myndigheden kan ligeledes fastsætte krav til funktionsdygtighed og funktionelle krav, herunder miljøegenskaber (f.eks. europæiske miljømærker). Den ordregivende myndighed kan ikke afvise et tilbud, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør på passende måde til den ordregivende myndigheds tilfredshed, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende tekniske specifikation. En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ (prøvningslaboratorier og inspektions- og certificeringsorganer). De tekniske specifikationer må principielt ikke angive et bestemt fabrikat eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt produktion.

Tilbudsgivernes kapacitet og bekæmpelse af svig og korruption

Den europæiske lovgivning fastsætter betingelser for deltagelse i offentlige kontrakter, der kan håndhæves. Formålet med disse betingelser er at kontrollere tilbudsgivernes evne til at deltage i en kontrakt ved at bedømme deres økonomiske og finansielle kapacitet og deres erhvervsmæssige og tekniske kunnen eller kapacitet.

Betingelserne for at deltage tjener ligeledes det formål effektivt at bekæmpe svig og korruption. Tilbudsgivere, der er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge, udelukkes obligatorisk fra at deltage i offentlige aftaler. Den ordregivende myndighed kan af enhver tilbudsgiver kræve enhver dokumentation, der måtte være relevant for bedømmelsen af den pågældendes faglige hæderlighed og/eller økonomiske situation. For at skaffe sig disse oplysninger kan den henvende sig til de kompetente nationale myndigheder eller de tilsvarende myndigheder i en anden medlemsstat.

Enhver økonomisk aktør kan udelukkes fra udbudsproceduren, hvis den pågældende

 • er under (eller er erklæret) konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure
 • er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed
 • i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl
 • ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter
 • har afgivet urigtige oplysninger til den ordregivende myndighed.

Elektronisk og traditionel kommunikation ligestilles

I spørgsmålet om udveksling af information stiller det nye direktiv elektroniske og traditionelle medier lige. Det overlades til markedets aktører selv at vælge, hvilke kommunikationsformer der skal anvendes under procedureforløbet. Når informationsudvekslingen foregår elektronisk, kan den ordregivende myndighed afkorte fristerne:

 • elektronisk offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse berettiger til en afkortelse på syv dage af fristen for modtagelse af tilbud i tilfælde af offentligt eller begrænset udbud. Det samme gælder for modtagelse af ansøgninger om deltagelse i tilfælde af udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
 • en yderligere afkortelse på fem dage kan kumuleres med den netop nævnte, hvis der er adgang til udbudsbetingelserne og ethvert supplerende dokument vedrørende et offentligt eller begrænset udbud.

Der opstår en ny fremgangsmåde i forbindelse med offentlige indkøb: dynamiske indkøbssystemer. I denne sammenhæng anvendes udelukkende elektronisk kommunikation.

Anvendelse af elektronisk auktion

Ved tildelingen af en kontrakt kan den ordregivende myndighed anvende elektronisk auktion, undtagen i forbindelse med visse kontrakter om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, herunder projektering af arbejder, som vedrører intellektuelle ydelser. Den elektroniske auktion vedrører:

 • enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris
 • eller priserne og/eller værdien af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelserne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udbudsmaterialet indeholder følgende oplysninger:

 • de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele, og de mindste udsving mellem tilbuddene, som i givet fald kræves for at byde
 • de relevante oplysninger om afviklingen af den elektroniske auktion og om betingelser og tekniske specifikationer for tilslutning.

Før de ordregivende myndigheder afholder den elektroniske auktion, foretager de en første fuldstændig vurdering af tilbuddene. Alle de tilbudsgivere, der har afgivet antagelige tilbud, opfordres samtidig elektronisk til at deltage. Opfordringen indeholder datoen og begyndelsestidspunktet for auktionen og i givet fald antallet af faser. Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der bestemmer den automatiske klassificering på grundlag af vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat. Under hver fase af den elektroniske auktion giver de ordregivende myndigheder alle tilbudsgiverne oplysning om deres respektive klassificering blandt deltagerne, hvis identitet dog ikke afsløres.

Den elektroniske auktion afsluttes på den dato og det tidspunkt, der er fastsat på forhånd, når der efter en vis frist ikke modtages flere nye tilbud, eller når antallet af auktionsfaser, der er fastsat i opfordringen, er gennemført.

Procedurer for indgåelse af offentlige kontrakter

Der findes forskellige procedurer for indgåelse af offentlige kontrakter: offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog.

Offentligt udbud

Ved et offentligt udbud kan enhver interesseret økonomisk aktør afgive et tilbud. Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen. Hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan fristen for modtagelse af tilbud som hovedregel afkortes til 36 dage, men under ingen omstændigheder til under 22 dage.

Begrænset udbud

Ved et begrænset udbud kan enhver økonomisk aktør anmode om at deltage, men kun de, der opfordres til det, kan afgive et tilbud. Fristen for modtagelse af anmodninger om at deltage er mindst 37 dage regnet fra udbudsbekendtgørelsens dato. Den ordregivende myndighed opfordrer derefter samtidig og skriftligt de udvalgte ansøgere til at afgive deres tilbud. Der skal være mindst fem ansøgere, med mindre der ikke er et tilstrækkeligt antal med den krævede kapacitet i forhold til udbuddet. Fristen for modtagelse af tilbud er mindst 40 dage regnet fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud. Hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan fristen for modtagelse af tilbud som hovedregel afkortes til 36 dage, men under ingen omstændigheder til under 22 dage. I særlig hastende tilfælde kan den ordregivende myndighed fastsætte en minimumsfrist på 15 dage (10 dage, hvis bekendtgørelsen sendes elektronisk) for anmodninger om deltagelse og 10 dage for modtagelse af tilbud.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling hører den ordregivende myndighed de økonomiske aktører, den udvælger, og forhandler kontraktbetingelserne med dem.

Udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse kan anvendes i følgende tilfælde:

 • når der i forbindelse med en anden procedure er afgivet tilbud, som ikke er forskriftsmæssige, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt
 • i undtagelsestilfælde, når kontrakternes art eller de dermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse
 • i tilfælde, hvor en intellektuel tjenesteydelse er af en sådan art, at kontrakten ikke kan tildeles i henhold til reglerne for offentligt eller begrænset udbud
 • når der er tale om bygge- og anlægskontrakter, der udelukkende udføres med henblik på forsøg eller forskning

Udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse kan anvendes i følgende tilfælde:

 • ved alle kontrakttyper, når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud
 • når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør; når det er strengt nødvendigt af tvingende grunde som følge af begivenheder, som de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse
 • for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter, når de pågældende varer alene er fremstillet med henblik på forskning og teknologisk udvikling
 • ved supplerende leveringer i op til tre år fra den oprindelige leverandør, når et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for den ordregivende myndighed at anskaffe nyt teknisk udstyr; når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
 • ved indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed; eller som led i en konkursbehandling
 • for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter, når den pågældende kontrakt skal indgås med vinderen af en konkurrence
 • for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter, ved supplerende arbejder eller tjenesteydelser, som ikke er omfattet af de oprindelige udbud eller den oprindelige kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendige. Den samlede værdi af supplerende kontrakter må dog ikke overstige 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt.
 • Endvidere ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af de samme ordregivende myndigheder for en periode på højst tre år.

For udbud med forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse er fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse mindst 37 dage regnet fra datoen for afsendelse af udbudsbekendtgørelsen. I særlig hastende tilfælde kan den ordregivende myndighed fastsætte en minimumsfrist på 15 dage (10 dage, hvis bekendtgørelsen sendes elektronisk). Den ordregivende myndighed indleder samtidig en skriftlig forhandling med de udvalgte (mindst tre) ansøgere. Opfordringen til ansøgerne indeholder udbudsbetingelserne og ethvert supplerende dokument, fristen for modtagelse af tilbud, den adresse, til hvilken tilbuddene skal sendes, og det eller de sprog, de skal være udfærdiget på. Vægtningen af kriterierne for tildeling af kontrakten anføres ligeledes.

Konkurrencepræget dialog

En ordregivende myndighed kan i tilfælde af særlig komplekse kontrakter, når den ikke selv er i stand til at definere de tekniske løsninger, der er behov for, eller ikke kan udarbejde et projekts juridiske eller finansielle grundlag, gøre brug af konkurrencepræget dialog. Store infrastrukturprojekter synes at være velegnede til denne form for dialog.

Den ordregivende myndighed offentliggør en udbudsbekendtgørelse, som indeholder tildelingskriterierne. Fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er mindst 37 dage. Den ordregivende myndighed indleder samtidig en skriftlig dialog med de udvalgte (mindst tre) ansøgere. Drøftelserne indledes og kan forløbe over flere faser, indtil de tekniske og/eller økonomisk-juridiske løsninger ligger fast. Den ordregivende myndighed sikrer, at alle tilbudsgivere behandles ens og beskytter fortrolige oplysninger. Ved dialogens afslutning indsender ansøgerne deres endelige tilbud. De kan præcisere det uden at ændre kontraktens grundlæggende elementer. Den ordregivende myndighed tildeler kontrakten på grundlag af de tildelingskriterier, der er fastsat, og på grundlag af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder

Koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder er underkastet særlige regler, når kontrakternes værdi er på 5 000 000 EUR eller derover. Disse regler finder dog ikke anvendelse på offentlige kontrakter

 • vedrørende bygge- og anlægsarbejder, der indgås med henblik på at tilbyde eller drive offentlige telekommunikationsnet
 • der er erklæret hemmelige eller er indgået i henhold til internationale regler
 • vedrørende bygge- og anlægsarbejder, der dækkes af "forsyningsvirksomhedsdirektivet".

Den ordregivende myndighed offentliggør en bekendtgørelse. Fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er mindst 52 dage regnet fra datoen for bekendtgørelsen, men den kan afkortes med 7 dage, hvis bekendtgørelsen er elektronisk.

Koncessionshaveren overholder reglerne for indgåelse af offentlige aftaler om bygge- og anlægsarbejder og anvender reglerne om offentliggørelse af kontrakter indgået med tredjemand, undtagen i tilfælde af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Hvis koncessionshaveren er en ordregivende myndighed gælder alle regler for indgåelse af offentlige aftaler om bygge- og anlægsarbejder.

Som tredjemand betragtes ikke virksomheder, der har dannet en gruppe med henblik på at opnå koncessionskontrakten, eller deres tilknyttede virksomheder. Ved "tilknyttede virksomheder" forstås virksomheder, på hvilke koncessionshaveren direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse i kraft af ejendomsret, kapitalinteresser eller reglerne for virksomheden.

Projektkonkurrencer om tjenesteydelser

Adgangen til at deltage i projektkonkurrencer må ikke begrænses til en medlemsstats område eller en del heraf eller af krav om, at deltagerne skal være enten fysiske eller juridiske personer. Konkurrencer på tjenesteydelsesområdet og projektkonkurrencer med konkurrencepræmier kan afholdes

 • af ordregivende myndigheder, der er statslige myndigheder, fra en tærskelværdi på 130 000 EUR eller derover
 • af andre ordregivende myndigheder fra en tærskelværdi på 200 000 EUR eller derover
 • af alle ordregivende myndigheder fra en tærskelværdi på 200 000 EUR eller derover, hvis projektkonkurrencerne vedrører visse tjenesteydelser inden for forskning og teknologisk udvikling, telekommunikation, hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbanetransport og transport ad vandveje, personaleudvælgelse og -rekruttering, erhvervsuddannelse, efterforsknings- og sikkerhedstjenesteydelser, juridiske tjenesteydelser, og ydelser inden for sundheds- og socialvæsen, fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter.

Den ordregivende myndighed offentliggør en bekendtgørelse om konkurrencen i overensstemmelse med reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter. Informationsudveksling og informationslagring sker på en måde, der sikrer, at integriteten og fortroligheden af konkurrencedeltagernes oplysninger af enhver art beskyttes, samt at bedømmelseskomitéen ikke får kendskab til indholdet af de indsendte projekter inden udløbet af den frist, der er fastsat for forelæggelse heraf.

De ordregivende myndigheder fastsætter klare og ikke-diskriminerende evalueringskriterier således, at der sikres en reel konkurrence. Bedømmelseskomitéen må udelukkende bestå af fysiske personer, som er uafhængige af deltagerne i projektkonkurrencen. Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i en konkurrence, skal mindst en tredjedel af bedømmelseskomitéens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Bedømmelseskomitéen skal være uafhængig i sine afgørelser. Den behandler projekterne alene ud fra evalueringskriterierne. Kravet om anonymitet skal overholdes, indtil bedømmelseskomitéens endelige udtalelse eller afgørelse foreligger.

Kontekst

Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne er underlagt principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser. For kontrakter over en vis værdi er det imidlertid nødvendigt på EU-plan at samordne nationale procedurer for indgåelse af sådanne kontrakter for at garantere maksimal konkurrence og fuld udnyttelse af fordelene ved det indre marked.

Dokumentets nøglebegreber
 • Ved "offentlige kontrakter" forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser.
 • Ved "koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder" eller "koncessionskontrakt om tjenesteydelser" forstås en kontrakt med samme karakteristika som offentlige kontrakter bortset fra, at vederlaget for det arbejde eller den tjenesteydelse, der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet henholdsvis tjenesteydelsen eller i denne ret sammen med betaling af en pris.
 • Som "ordregivende myndigheder" betragtes staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger heraf, som har beføjelse til at indgå en offentlig kontrakt.
 • Begrebet "økonomisk aktør" dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder, der afgiver tilbud.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2004/18/EF

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134 af 30.4.2004

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelseGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/75/EF

9.12.2005

31.1.2006

EUT L 323 af 9.12.2005

Forordning (EF) nr. 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333 af 20.12.2005

Direktiv 2006/97/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EF) nr. 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317 af 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EF

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216 af 20.8.2009

Forordning (EF) nr. 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314 af 1.12.2009

Forordning (EU) nr. 1251/2011

1.1.2012

-

EUT L 319 af 2.12.2011

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2004/18/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 15.02.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top