RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby

Zadávání veřejných zakázek hraje významnou roli v celkové hospodářské výkonnosti Evropské unie. V Evropě utratí orgány veřejné správy za dodávky, stavební práce a služby zhruba 18 % HDP. Současná generace směrnic o zadávání veřejných zakázek – směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES – je výsledkem dlouhého vývoje, který začal v roce 1971 přijetím směrnice 71/305/EHS. Zaručením transparentních a nediskriminačních postupů se tyto směrnice zaměřují zejména na zajištění, aby hospodářské subjekty z celého jednotného trhu při soutěži o veřejné zakázky plně požívaly výhod základních svobod.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato takzvaná „klasická“ směrnice se vztahuje na veřejné zakázky *, které zadávají veřejní zadavatelé nepůsobící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, na:

 • stavební práce;
 • dodávky;
 • služby,

které nejsou vyloučeny podle této směrnice, jakož i na koncese * na stavební práce.

Oblast působnosti

Prahové hodnoty

„Klasická“ směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná předepsaným prahovým hodnotám nebo je vyšší.

Komise tyto prahové hodnoty přepočítává každé dva roky. Výpočet jejich hodnoty je založen na průměrné denní hodnotě eura vyjádřené ve zvláštních právech čerpání (ZPČ). Tato průměrná hodnota se vypočítává za 24 měsíců končících 31. srpnem, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna.

Platí následující prahové hodnoty:

 • 130 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a na služby zadané ústředními orgány státní správy (ministerstva, vnitrostátní veřejnoprávní subjekty);
 • 200 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby: zadávané veřejnými zadavateli *, kteří nepatří mezi ústřední orgány státní správy; které se týkají některých výrobků z oblasti obrany a jsou zadávané ústředními orgány státní správy; které se týkají některých služeb ve výzkumu a vývoji, telekomunikačních, hotelových a restauračních služeb, služeb železniční a vodní dopravy, personálních agentur, odborného vzdělávání, pátracích a bezpečnostních služeb, některých právních, sociálních a zdravotních služeb, rekreačních, kulturních a sportovních služeb;
 • 5 000 000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce.

Prahové hodnoty stanovené v národních měnách členských států, které se neúčastní měnové unie, jsou vypočítávány a zveřejňovány Evropskou komisí v Úředním věstníku při každém přepočtu a zveřejnění prahových hodnot v eurech.

Některé vyloučené nebo vyhrazené zakázky

Následující veřejné zakázky jsou vyloučené z oblasti působnosti směrnice:

 • veřejné zakázky, na které se vztahuje směrnice pro „zvláštní odvětví“, a zakázky, jejichž účelem je poskytovat nebo využívat veřejné telekomunikační sítě;
 • veřejné zakázky, které jsou prohlášeny za tajné nebo se dotýkají základních zájmů státu;
 • veřejné zakázky zadávané podle mezinárodních pravidel;
 • veřejné zakázky, které se týkají následujících služeb: nabývání nebo nájmu stávajících budov; nabývání, přípravy, výroby nebo společné výroby programového vybavení určeného pro vysílání vysílacími společnostmi; rozhodčích a smírčích služeb; nákupu, prodeje, převodu finančních nástrojů; služeb centrálních bank; pracovních smluv; služeb ve výzkumu a vývoji, které nepřipadají výhradně veřejnému zadavateli nebo které jím nejsou plně hrazeny;
 • veřejné zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva;
 • koncese na služby;
 • některé veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES.

Členské státy mohou vyhradit účast na některých veřejných zakázkách chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postižené osoby.

Pravidla společná pro všechny veřejné zakázky

Kritéria pro zadání zakázky

Veřejní zadavatelé vycházejí při zadávání zakázek z těchto kritérií:

 • pouze nejnižší cena; nebo
 • pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky, různá kritéria spojená s předmětem dané veřejné zakázky.
  Několik příkladů kritérií: kvalita, cena, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, datum dodání, lhůta pro dokončení.
  Obecně platí, že veřejný zadavatel musí oznámit poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritérií.

Pravidla pro zveřejňování a transparentnost

Veřejné zakázky, jejichž hodnota přesahuje prahové hodnoty uvedené ve směrnici, podléhají povinnosti informování a transparentnosti během celého postupu. Jedná se především o povinné zveřejnění oznámení informací na standardizovaných formulářích Komise. Rozlišují se tato oznámení:

 • oznámení předběžných informací (nepovinné);
 • po odeslání oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací zveřejní veřejný zadavatel sám toto oznámení na svém profilu kupujícího nebo je zašle Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Toto zveřejnění je povinné, jestliže chce veřejný zadavatel zkrátit lhůty pro doručení nabídek;
 • oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací (povinné), pokud je oznámení předběžných informací zveřejňováno pouze na internetových stránkách („profilu kupujícího“) veřejného zadavatele;
 • oznámení o zakázce nebo oznámení o veřejné soutěži (povinné);
 • veřejný zadavatel může toto oznámení zveřejnit sám na vnitrostátní úrovni a musí jej zaslat Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství zveřejňuje oznámení bezplatně. Oznámení se zveřejňují v plném znění v jednom z úředních jazyků Unie, souhrn oznámení je přeložen do ostatních jazyků;
 • oznámení o zadání zakázky a oznámení o výsledcích veřejné soutěže (povinné).

Veřejní zadavatelé mohou svá oznámení zasílat Komisi tradiční nebo elektronickou cestou. Formát a postupy pro zasílání jsou přístupné na stránkách Informačního systému pro evropské veřejné zakázky (SIMAP).

Každý veřejný zadavatel musí co nejdříve informovat o přijatých rozhodnutích, která se týkají zadání zakázky, včetně rozhodnutí upustit od zadání zakázky. O každé zakázce vypracuje podrobnou zprávu. Co nejdříve sdělí:

 • přijatá rozhodnutí včetně rozhodnutí upustit od zadání zakázky.

Na žádost dotčeného hospodářského subjektu:

 • každému neúspěšnému zájemci důvody jeho zamítnutí;
 • každému uchazeči, který učinil platnou nabídku, výhody vybrané nabídky, jakož i jméno úspěšného hospodářského subjektu *.

Výměna a ukládání informací mezi jednotlivými zúčastněnými stranami se provádí tak, aby bylo zajištěno zachování integrity údajů a jejich důvěrné povahy. Veřejní zadavatelé přezkoumávají obsah nabídek až po uplynutí lhůty stanovené pro jejich podávání. Používání elektronických prostředků, které musí být nediskriminační, umožňuje urychlit celý postup. Zařízení pro elektronický příjem nabídek umožňují zejména používat elektronický podpis, zaručují pravost, integritu a důvěrnou povahu údajů a jsou schopna odhalit případné podvody.

Technické specifikace

Technické specifikace definují požadované vlastnosti materiálu, dodávky nebo služby, které umožňují plnit zamýšlený účel. Uvádějí se v dokumentech týkajících se zakázky (oznámení o zakázce, zadávací dokumentace nebo dodatečné dokumenty) a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek v hospodářské soutěži. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat úroveň vlivu na životní prostředí, uzpůsobení, posuzování shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, zajištění jakosti, výrobní metody pod podmínkou, že jsou spojeny s předmětem zakázky. U veřejných zakázek na stavební práce zahrnují rovněž podmínky pro testy, inspekci a převzetí staveb a způsoby konstrukce.

Veřejní zadavatelé ve formulaci technických specifikací odkazují na vnitrostátní normy přejímající evropské normy, evropská technická schválení, mezinárodní normy. Mohou také stanovit požadavky na výkon a funkci, zejména v oblasti životního prostředí (příklad: evropské ekoznačky). Nabídka uchazeče je platná, jestliže prokáže, že jeho nabídka rovnocenným způsobem vyhovuje požadavkům definovaným technickými specifikacemi. Vhodný důkaz může představovat technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu (laboratoře, osvědčovací a inspekční subjekt).

Technické specifikace v zásadě neodkazují na určitý postup, obchodní značky, patenty, ani na určitou výrobu.

Způsobilost hospodářských subjektů a boj proti podvodům a korupci

Evropské právní předpisy o veřejných zakázkách stanoví podmínky, které mohou být vyžadovány k účasti na veřejných zakázkách. Tyto podmínky mají ověřovat vhodnost hospodářských subjektů k účasti na veřejné zakázce na základě kritérií týkajících se hospodářských a finančních předpokladů, odborných a technických znalostí nebo způsobilosti.

Podmínky účasti mají rovněž napomoci účinnému boji proti podvodům a korupci. Z účasti na zakázce musí být vyloučen každý hospodářský subjekt, který byl odsouzen pro účast na zločinném spolčení nebo pro korupci, podvod a praní peněz. Veřejný zadavatel si může od uchazeče vyžádat jakýkoli doklad potvrzující jeho profesní etiku nebo hospodářskou situaci. Za tímto účelem se může obrátit na vnitrostátní příslušné orgány nebo na příslušné orgány jiného členského státu.

Z účasti na zakázce může být vyloučen každý hospodářský subjekt, který:

 • je v úpadku (nebo je předmětem řízení o prohlášení úpadku) či v likvidaci, který pozastavil svou obchodní činnost nebo který je předmětem soudní správy;
 • byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, který se dotýká jeho profesní etiky;
 • se dopustil vážného profesního pochybení;
 • nezaplatil své příspěvky na sociální zabezpečení nebo daně a poplatky;
 • který zkreslil informace poskytované veřejnému zadavateli.

Elektronické a tradiční prostředky jsou považovány za rovnocenné

Pokud jde o výměnu informací, nová směrnice staví elektronické prostředky na roveň tradičním prostředkům. Aktéři zakázky si mohou svobodně zvolit, jaké komunikační prostředky budou během celého postupu používat. Při použití elektronických prostředků jsou veřejní zadavatelé schopni zkrátit lhůty:

 • elektronické zveřejnění oznámení předběžných informací umožňuje u otevřených a omezených řízení zkrátit lhůtu pro doručení nabídek o sedm dní. Totéž platí pro doručování žádostí o účast v případě vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu;
 • u otevřených a omezených řízení je vedle tohoto zkrácení lhůty možné zkrátit lhůtu o dalších pět dní, pokud byly dokumenty týkající se zakázky zpřístupněny na internetu.

Vznikla nová nákupní technika: dynamický nákupní systém. Tento systém používá výlučně elektronické komunikační prostředky.

Elektronické dražby

Veřejní zadavatelé mohou při zadávání zakázky použít elektronickou dražbu, s výjimkou určitých zakázek na stavební práce a služby, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je projekt díla. Elektronická dražba je založena:

 • buď pouze na cenách, když je zakázka zadávána podle nejnižší ceny;
 • nebo na cenách či hodnotách prvků nabídek, pokud je zakázka zadávána podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Zadávací dokumentace obsahuje tyto informace:

 • kvantifikovatelné prvky (absolutní hodnoty nebo procenta), které jsou předmětem dražby, a nejmenší rozdíly vyžadované pro zvýšení nabídky;
 • postup dražby a technické specifikace spojení.

Před zahájením elektronické dražby provedou veřejní zadavatelé první vyhodnocení nabídek. Všichni uchazeči, kteří podali přijatelné nabídky, jsou elektronickými prostředky současně vyzváni k účasti. Výzva uvádí datum a čas zahájení dražby a případně počet fází. Výzva uvádí rovněž matematický vzorec, který se použije pro určení automatických změn pořadí. Tento vzorec zahrnuje poměrnou váhu všech kritérií pro přidělení zakázky. Po celou dobu každé fáze účastníci znají své momentální pořadí, neznají však totožnost ostatních účastníků.

Elektronická dražba je uzavřena: v předem stanovené datum a čas, uplynula-li určitá lhůta od přijetí posledního podání nebo je-li vyčerpán stanovený počet fází dražby.

Zadávací řízení veřejných zakázek

Existuje několik typů zadávacích řízení veřejných zakázek: otevřené řízení, omezené řízení, vyjednávací řízení, soutěžní dialog.

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může předložit nabídku jakýkoli hospodářský subjekt.

Minimální lhůta pro přijímání nabídek činí 52 dní od zveřejnění oznámení. Jestliže bylo zveřejněno oznámení předběžných informací, může být tato lhůta zkrácena na 36 dní. Lhůta pro přijímání nabídek nesmí být v žádném případě nižší než 22 dní.

Omezené řízení

V omezeném řízení může každý hospodářský subjekt žádat o účast, ale nabídku mohou podat pouze ty subjekty, které jsou k tomu vyzvány.

Minimální lhůta pro doručení žádostí o účast činí 37 dní ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o zakázce. Veřejní zadavatelé posléze současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání nabídek. Zájemců musí být nejméně pět, s výjimkou případů, kdy není dostatek zájemců se schopnostmi požadovanými v zakázce. Lhůta pro přijímání nabídek činí 40 dní ode dne odeslání výzvy. Jestliže bylo zveřejněno oznámení předběžných informací, může být tato lhůta zkrácena na 36 dní. Lhůta pro přijímání nabídek nesmí být v žádném případě nižší než 22 dní. V naléhavých případech mohou veřejní zadavatelé výjimečně stanovit minimální lhůtu v trvání 15 dní (10 dní u elektronického oznámení) pro žádosti o účast a 10 dní pro přijímání nabídek.

Vyjednávací řízení

Ve vyjednávacím řízení veřejný zadavatel konzultuje hospodářské subjekty podle svého výběru a vyjednává s nimi podmínky zakázky.

Vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení je možné v následujících případech:

 • jestliže v předchozím řízení byly podány nabídky, které jsou v rozporu s pravidly, za předpokladu, že v tomto novém řízení se původní podmínky zakázky nemění;
 • ve výjimečných případech, když povaha zakázky nebo rizika s ní spojená nedovolují předem stanovit ceny;
 • v případě služeb týkajících se duševního vlastnictví, které neumožňují použít otevřené nebo omezené řízení;
 • v případě stavebních prací, které jsou vykonávány výlučně pro účely výzkumu nebo testování.

Vyjednávací řízení bez zveřejnění oznámení je možné v následujících případech:

 • u všech typů zakázek: jestliže v otevřeném nebo omezeném řízení nebyly podány žádné nabídky;
 • jestliže zakázka může být z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv zadána pouze určitému hospodářskému subjektu; v případě krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi;
 • u zakázek na dodávky: jsou-li dané výrobky vyráběny výlučně pro účely výzkumu a vývoje;
 • pro dodatečné dodávky po dobu maximálně tří let, jestliže by změna původního dodavatele nutila veřejného zadavatele získávat materiál, který má odlišné technické vlastnosti; pro dodávky kotované a nakupované na burzách komodit;
 • pro nákup dodávek za zvláště výhodných podmínek od hospodářského subjektu, který ukončuje svou obchodní činnost nebo je v likvidaci;
 • u zakázek na služby, pokud musí být daná zakázka podle pravidel veřejné soutěže zadána vítěznému účastníku;
 • u zakázek na stavební práce a služby: pro dodatečné stavební práce nebo služby, které nejsou zahrnuty v původně zvažovaném projektu, ale které se v důsledku nepředvídaných okolností stanou nezbytné, nesmí však překročit 50 % částky původní zakázky;
 • pro nové stavební práce nebo služby, které spočívají v opakování podobných stavebních prací nebo služeb a které jsou svěřeny původnímu hospodářskému subjektu maximálně v průběhu tří let.

Ve vyjednávacím řízení se zveřejněním oznámení činí minimální lhůta pro přijímání žádostí o účast 37 dní ode dne oznámení o zakázce. V případě krajní naléhavosti může veřejný zadavatel stanovit minimální lhůtu v trvání 15 dní (10 dní v případě elektronického oznámení). Veřejný zadavatel posléze současně a písemně vyzývá vybrané zájemce (nejméně tři) k vyjednávání. Výzva obsahuje všechny dokumenty týkající se zakázky, lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou mají být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být vypracovány. Obsahuje rovněž poměrnou váhu kritérií pro zadání zakázky.

Soutěžní dialog

Veřejný zadavatel může použít soutěžní dialog v případě složitých zakázek, kdy sám nedokáže vymezit technické prostředky schopné splnit jeho potřeby nebo nedokáže stanovit právní nebo finanční rámec projektu. Tento typ dialogu je použitelný pro velké projekty infrastruktury.

Veřejný zadavatel zveřejní oznámení o zakázce, které obsahuje kritéria pro zadání zakázky. Minimální lhůta pro přijímání žádostí o účast činí 37 dní. Veřejný zadavatel posléze současně a písemně vyzývá vybrané zájemce (nejméně tři) k dialogu. Je zahájena diskuse, která může probíhat v několika fázích a pokračuje do té doby, než se podaří určit řešení (technické nebo hospodářsko-právní). Zadavatel zajistí rovnost zacházení a chrání důvěrné informace. Po ukončení dialogu podají uchazeči svou konečnou nabídku. Tuto nabídku mohou upřesnit, aniž by se však změnily základní prvky zakázky. Zadavatel přidělí zakázku na základě stanovených kritérií pro zadání zakázky a vybere hospodářsky nejvýhodnější nabídku.

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce, jejichž hodnota je vyšší než 5 000 000 EUR, podléhají zvláštním pravidlům. Tato pravidla se nepoužijí:

 • na veřejné zakázky na stavební práce, které se týkají poskytování nebo využívání veřejných telekomunikačních sítí;
 • na veřejné zakázky prohlášené za tajné nebo zadávané podle mezinárodních pravidel;
 • na veřejné zakázky na stavební práce, na které se vztahuje směrnice „pro zvláštní odvětví“.

Veřejný zadavatel zveřejní oznámení informací. Minimální lhůta pro předložení žádostí činí 52 dní ode dne zveřejnění oznámení, v případě elektronického oznámení se o sedm dní zkrátí.

Koncesionář dodrží pravidla pro zveřejnění u zakázek zadaných třetím osobám, s výjimkou případu vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení informací. Pokud je koncesionářem veřejný zadavatel, musí vyhovět všem pravidlům pro veřejné zakázky na stavební práce.

Skupiny podniků, které byly vytvořeny, aby získaly koncesi, nebo podniky s nimi příbuzné nejsou považovány za třetí osoby. Podnik se považuje za příbuzný podnik koncesionáře, jestliže mezi oběma subjekty existuje přímá nebo nepřímá možnost uplatňovat dominantní vliv. Tento dominantní vliv je dán v důsledku vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel, kterými se subjekt řídí.

Veřejné soutěže na určitý výkon v oblasti služeb

Účast ve veřejné soutěži na určitý výkon nesmí být omezena odkazem na území (nebo jeho část) členského státu ani právní subjektivitou účastníků. Veřejné soutěže na určitý výkon v oblasti služeb a veřejné soutěže na určitý výkon s cenami účastníkům mohou organizovat:

 • ústřední orgány státní správy, pokud je prahová hodnota vyšší než 130 000 EUR;
 • ostatní veřejní zadavatelé, pokud je prahová hodnota vyšší než 200 000 EUR;
 • všichni veřejní zadavatelé, pokud je prahová hodnota vyšší než 200 000 EUR, týkají-li se veřejné soutěže určitých služeb ve výzkumu a vývoji, telekomunikačních služeb, hotelových a restauračních služeb, služeb železniční a vodní dopravy, personálních agentur, odborného vzdělávání, pátracích a bezpečnostních služeb, některých právních, sociálních a zdravotních služeb, rekreačních, kulturních a sportovních služeb.

Veřejný zadavatel zveřejní oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon v souladu s pravidly pro postupy při zadávání veřejných zakázek. Výměna a ukládání informací se provádí tak, aby bylo zajištěno zachování integrity údajů a jejich důvěrné povahy. Veřejný zadavatel se seznámí s obsahem projektů až po uplynutí lhůty stanovené pro jejich podávání.

Kritéria pro výběr jsou jasná a nediskriminační, zajišťují skutečnou soutěž. Porota se skládá výhradně z fyzických osob, které jsou nezávislé na účastnících veřejné soutěže na určitý výkon. Je-li od účastníků vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí mít nejméně třetina členů poroty tutéž kvalifikaci. Porota je ve svých rozhodnutích nezávislá: zkoumá projekty na základě kritérií pro výběr. Anonymita účastníků musí být zachována až do konečného rozhodnutí.

Kontext

Zadávání veřejných zakázek sjednaných v členských státech musí dodržovat zásady volného pohybu zboží, svobody usazování a svobodného poskytování služeb. Pokud však veřejné zakázky přesáhnou určitou hodnotu, je nutná koordinace vnitrostátních zadávacích řízení na úrovni Společenství, která zaručí maximální hospodářskou soutěž a plné využití výhod plynoucích z vnitřního trhu.

Klíčové pojmy aktu
 • Veřejná zakázka: úplatná smlouva uzavřená písemnou formou mezi veřejným zadavatelem a hospodářským subjektem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb.
 • Koncese (na stavební práce a na služby): smlouva, která se od veřejné zakázky liší tím, že odměna hospodářského subjektu spočívá buď výhradně v právu využívat stavbu nebo služby, nebo v tomto právu společně s platbou.
 • Veřejný zadavatel: stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty (a jejich sdružení) schopné vyhlásit veřejnou zakázku.
 • Hospodářský subjekt: zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel služeb, který podá nabídku.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2004/18/ES

30. 4. 2004

31. 1. 2006

Úř. věst. L 134 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2005/75/ES

9. 12. 2005

31. 1. 2006

Úř. věst. L 323 ze dne 9. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 2083/2005

1. 1. 2006

Úř. věst. L 333 
ze dne 20. 12. 2005

Směrnice 2006/97/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 
ze dne 20. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1422/2007

1. 1. 2008

Úř. věst. L 317 ze dne 5. 12. 2007

Směrnice 2009/81/ES

21. 8. 2009

21. 8. 2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1. 1. 2010

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (ES) č. 1251/2011

1. 1. 2012

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Postupné změny a opravy směrnice 2004/18/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 15.02.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky