RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólny Słownik Zamówień

Rozporządzenie ma na celu ułatwienie udziału w zamówieniach publikowanych w dzienniku urzędowym za pomocą jednolitego systemu klasyfikacji dla opisu przedmiotu zamówień publicznych.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ustanawia jednolity system klasyfikacji, wspólne słownictwo dla przetargów publicznych („common procurement vocabulary”, CPV). Klasyfikacja ta obejmuje ogół potrzeb dotyczących dostaw, robót i usług. Poprzez ujednolicenie odniesień stosowanych przez instytucje zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia CPV poprawia przejrzystość zamówień publicznych objętych dyrektywami wspólnotowymi.

CPV przypisuje kod numeryczny do opisu przedmiotu przetargu, który jest dostępny w każdym urzędowym języku UE. CPV składa się z:

  • słownika głównego zawierającego serię kodów numerycznych, które składają się z 8 cyfr i dzielą się na działy, grupy, klasy i kategorie. Dziewiąta cyfra służy do weryfikacji cyfr poprzedzających,
  • słownika uzupełniającego rozszerzającego opis przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie informacji o charakterze i przeznaczeniu towarów.

Lista kodów CPV i tabele zbieżności między CPV i innym nazewnictwem mogą być konsultowane na stronie internetowej „System informacyjny dotyczący zamówień publicznych” (SIMAP).

CPV zmienia się, dostosowując się do rynku w celu zachowania swej skuteczności. Dlatego właśnie struktura słownika uzupełniającego została radykalnie zmieniona i zawiera cechy produktów i usług oraz ogranicza liczbę kodów słownika głównego.

Ostatnia zmiana CPV ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego narzędzia, które skupia się nie tyle na materiałach, co na produktach. Ponadto hierarchia CPV została zracjonalizowana.

Baza danych TED zapewnia publikację w Dzienniku Urzędowym S ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych objętych dyrektywami europejskimi. Od 20 grudnia 2003 r. TED używa kodów CPV, które staną się obowiązkowe wraz z przyjęciem zmiany dyrektyw europejskich.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002

16.12.2003

Dz.U. L 340 z 16.12.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. [Dz.U. 329 z 17.12.2003].
Rozporządzenie dostosowuje usprawnienia techniczne, które zostały zidentyfikowane w czasie procesu legislacyjnego, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, ale które nie mogły być wzięte pod uwagę w tym rozporządzeniu i musiały być wprowadzone do załączników do tego rozporządzenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 145 z 4.6.2008].

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony