RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

De verordening heeft ten doel de gegevensinvoer bij in het Publicatieblad gepubliceerde aanbestedingen te vergemakkelijken door gebruik te maken van één enkel classificatiesysteem voor de omschrijving van het voorwerp van overheidsopdrachten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij de verordening wordt één enkel classificatiesysteem vastgesteld, de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten of “common procurement vocabulary”(CPV). Met deze classificatie wordt getracht alle behoeften aan leveringen, werken en diensten te dekken. Doordat de CPV de referenties standaardiseert die door de aanbestedende diensten worden gebruikt bij de omschrijving van het voorwerp van hun opdrachten, wordt gezorgd voor een grotere transparantie van de overheidsopdrachten die onder de communautaire richtlijnen vallen.

De CPV verbindt met elke cijfercode de omschrijving van het voorwerp van een opdracht, waarvan een versie in elk van de officiële talen van de EU bestaat. De CPV omvat:

  • een basiswoordenlijst
    die een reeks codes bevat die telkens bestaan uit 8 cijfers en worden ingedeeld in afdelingen, groepen, klassen en categorieën. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers;
  • een aanvullende woordenlijst
    die de beschrijving van het voorwerp van de opdracht aanvult door middel van preciseringen betreffende de aard of de bestemming van het te kopen goed.

De lijst van de CPV-codes en de schakelschema’s tussen de CPV en andere nomenclaturen kunnen worden geraadpleegd op de internetsite “Système d’information pour les marchés publics” (SIMAP).

De CPV houdt gelijke tred met de marktontwikkelingen om niets aan doeltreffendheid in te boeten. Dat is de reden waarom de structuur van de aanvullende woordenlijst radicaal is gewijzigd en de kenmerken van de producten en diensten erin zijn opgenomen zodat het aantal codes van de basiswoordenlijst kon worden beperkt.

De laatste herziening van de CPV heeft ten doel dit instrument gebruiksvriendelijker te maken door de nadruk minder op de materialen en meer op de producten te leggen. Bovendien werd de CPV-hiërarchie gestroomlijnd.

De databank TED zorgt voor de publicatie van de aankondigingen van de onder de Europese richtlijnen vallende overheidsopdrachten in serie S van het Publicatieblad. Sinds 20 december 2003 gebruikt TED de CPV-codes, die vanaf de goedkeuring van de herziening van de Europese richtlijnen verplicht zullen worden.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in n nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 2195/200216.12.2003-PB L 340 van 16.12.2002

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in n nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 596/20097.8.2009-PB L 188 van 18.7.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 2195/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie  heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG° nr. 2151/2003 van de Commissie van 16 december 2003 [Publicatieblad 329 van 17.12.2003].
Bij deze verordening worden de technische aanpassingen en verbeteringen aangebracht die tijdens het wetgevingsproces dat tot de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 2195/2002 heeft geleid, zijn aangegeven, waarmee in die verordening evenwel geen rekening kon worden gehouden maar die in de bijlagen bij die verordening zouden moeten worden opgenomen.

Verordening (EG) nr. 451/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93 van de Raad (Voor de EER relevante tekst) [PB L 145 van 4.6.2008].

Laatste wijziging: 17.02.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven