RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteinen hankintasanasto

Asetuksen tavoitteena on helpottaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen tarjouspyyntöjen tekemistä yhtäläisen luokitusjärjestelmän avulla julkisia hankintoja koskevien sopimusten kohteiden kuvaamisessa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Säädöksessä luodaan yhtäläinen luokitusjärjestelmä eli yhteinen hankintasanasto (common procurement vocabulary, CPV). Tämän luokituksen tavoitteena on kerralla kattaa hankintojen, töiden ja palvelujen tarpeet. CPV:n avulla kohennetaan yhteisön direktiiveissä edellytettyä avoimuutta vakioimalla hankintaviranomaisten käyttämät viittaukset hankintojen kohteiden kuvaamisessa.

CPV:ssä jokaista numerokoodia vastaa sopimuksen kohteen kuvaus, joka on olemassa jokaisella EU:n virallisella kielellä. CPV koostuu:

  • pääsanastosta, jossa on noin 8 200 numerokoodia, joissa on kussakin 8 numeroa ja jotka jakautuvat 2-numerotasoon, 3-numerotasoon, 4-numerotasoon ja 5-numerotasoon. Yhdeksäs numero on tarkastusnumero;
  • lisäsanastosta, jolla täydennetään hankintasopimuksen kohteen kuvausta täsmentämällä hankittavan hyödykkeen ominaisluonne tai käyttökohde.

CPV:n koodiluetteloa sekä CPV:n ja muiden luetteloiden vastaavuustaulukoita voi tutkia Internetissä SIMAP-sivustolla (julkishallintojen tietojärjestelmä).

CPV:n toimivuuden ylläpitämiseksi sitä kehitetään markkinoiden kehittymisen mukaisesti. Tämän vuoksi lisäsanaston rakennetta on muutettu radikaalisti sisällyttämällä siihen tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia, mikä on samalla vähentänyt pääsanaston koodien määrää.

CPV:n viimeisimmässä tarkistuksessa pyrittiin tekemään välineestä käyttäjäystävällisempi korostamalla tuotteita materiaalien sijaan. Lisäksi CPV:n rakennehierarkiaa järkeistettiin.

TED-tietokannan avulla varmistetaan EU:n direktiivien mukaisten julkisia hankintoja koskevien ilmoitusten julkaiseminen Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa. TED:ssä on käytetty 20. joulukuuta 2003 lähtien CPV-koodeja, joista tulee pakollisia EU:n direktiivien tarkistamisen jälkeen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 2195/200216.12.2003-EYVL L 340, 16.12.2002

MuutossäädösVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 596/20097.8.2009-EUVL L 188, 18.7.2009

Neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto  on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2151/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2003, [EUVL L 329, 17.12.2003].
Tällä asetuksella mukautetaan teknisiä parannuksia, joita tuotiin esille asetuksen (EY) N:o 2195/2002 antamiseen johtaneessa lainsäädäntömenettelyssä mutta joita ei ollut mahdollista ottaa huomioon kyseisessä asetuksessa. Ne olisi sisällytettävä asetuksen liitteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 451/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008 , uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL 145, 4.6.2008].

Viimeisin päivitys 17.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun