RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο κανονισμός αποβλέπει διευκόλυνση της καταχώρισης προσκλήσεων για υποβολή προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα μέσω ενιαίου συστήματος ταξινόμησης για την περιγραφή του αντικειμένου των δημόσιων συμβάσεων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2000 περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) [βλ. πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός καθιερώνει ενιαίο σύστημα ταξινόμησης, το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις («common procurement vocabulary», CPV). Αυτή η ταξινόμηση αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των αναγκών σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες. Τυποποιώντας τις αναφορές που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους, το CPV βελτιώνει τη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων που υπόκεινται στις κοινοτικές οδηγίες.

Το CPV αποδίδει σε κάθε αριθμητικό κωδικό μια περιγραφή αντικειμένου σύμβασης, για την οποία υπάρχει έκδοση σε κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το CPV περιλαμβάνει:

  • ένα κύριο λεξιλόγιοπου περιέχει σειρά αριθμητικών κωδικών, καθένας από τους οποίους περιέχει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε τμήματα, ομάδες, τάξεις και κατηγορίες. Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.
  • ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο που ολοκληρώνει την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων προσδιορίζοντας το χαρακτήρα ή τον προορισμό του προς αγορά προϊόντος.

Ο κατάλογος των κωδικών CPV και οι πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και των λοιπών ονοματολογιών διατίθενται στον δικτυακό τόπο «Σύστημα πληροφόρησης για τις δημόσιες συμβάσεις» (ΣΠΔΣ / SIMAP).

Το CPV εξελίσσεται ανάλογα με τις εξελίξεις της αγοράς, έτσι ώστε να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά του. Οι ριζικές αλλαγές στη διάρθρωση του συμπληρωματικού λεξιλογίου πηγάζουν από αυτό, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών και περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των κωδικών του κύριου λεξιλογίου.

Η τελευταία αναθεώρηση του CPV αποσκοπεί στο να καταστήσει το μέσο αυτό πιο εύχρηστο, επικεντρωμένη λιγότερο στα υλικά και περισσότερο στα προϊόντα. Εξορθολογίστηκε, επίσης, η ιεραρχία του λεξιλογίου.

Η βάση δεδομένων TED εξασφαλίζει ότι οι προκηρύξεις των δημόσιων συμβάσεων που υπόκεινται στις ευρωπαϊκές οδηγίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά S. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2003και μετά, η βάση TED χρησιμοποιεί τους κωδικούς CPV, οι οποίοι θα καταστούν υποχρεωτικοί με τη θέσπιση της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών οδηγιών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002

16.12.2003

-

ΕΕ L340 της 16.12.2002

Πράξη τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (EK) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (EK) αριθ. 2195/2002 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2003 [Επίσημη Εφημερίδα 329 της 17.12.2003].
Με τον εν λόγω κανονισμό προσαρμόζονται οι τεχνικές βελτιώσεις που είχαν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και οι οποίες οδήγησαν στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, πλην όμως δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν υπόψη στον κανονισμό αυτό και επομένως έπρεπε να εισαχθούν στα παραρτήματα του παραπάνω κανονισμού.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 , για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα 145 της 4.6.2008].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας