RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prövning inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Ett gemensamt system för att begära prövning av upphandlingsförfarandena på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ger de skadelidande parterna möjlighet att skydda sina intressen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att säkerställa effektiv tillämpning av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.

I direktivet finns tre huvudpunkter:

  • Anpassning av vatten-, energi-, transport- och posttjänstsektorerna (de s.k. specialsektorerna) i fråga om möjligheterna att begära prövning enligt bestämmelserna i direktiv 89/665/EG om möjligheterna att begära prövning vid offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten som genomförs av upphandlande myndigheter.
  • Ett granskningsförfarande.
  • Ett rättelseförfarande som förstärker kommissionens möjligheter att agera vid fall av klara och konkreta överträdelser.

I direktivet ges möjligheter för medlemsstaterna att välja mellan två alternativ när det gäller vissa typer av prövning. De kan antingen

  • ingripa direkt i kontraktstilldelningen genom att avbryta förfarandena och ogiltigförklara olagliga beslut eller
  • utöva ett indirekt inflytande på de upphandlande enheterna, bl.a. genom vitesföreläggande.

I båda fallen är syftet att säkerställa att överträdelser rättas och att skydda de berörda intressena. Oberoende av vilket alternativ som väljs så kan enligt direktivet skadestånd eller ränta komma i fråga.

Prövning

Direktivet fastställer att om ett kontrakt tilldelas i strid med de gällande reglerna ska varje person som har lidit eller som riskerar att lida skada ha möjlighet att begära en effektiv prövning mot upphandlaren. För detta gäller följande tidsfrister:

  • Minst femton dagar (eller tio dagar om elektroniska kommunikationsmedel används) från tilldelningen av kontraktet till ingåendet av kontraktet.
  • Högst femton dagar (eller tio dagar om elektroniska kommunikationsmedel används) från den upphandlande enhetens beslut till begäran om prövning (såvida medlemsstaten inte beslutar någon annan tidsfrist).
  • 30 dagar från beslutet om tilldelning av kontrakt till upphävandet av beslutet.
  • Högst sex månader från ingåendet av kontraktet till annuleringen av beslutet om tilldelning av kontrakt.

Meddelande

Den upphandlande enheten får tilldela kontraktet utan att först offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning. Upphandlaren ska dock offentliggöra sin avsikt att ingå kontraktet.

Kommissionen bistås av den rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

Rättelse

I de fall där kommissionen anser att en klar och konkret överträdelse av EU-reglerna har ägt rum vid en upphandling kan den innan kontraktet ingås be att medlemsstaten rättar till förhållandena genom att den informerar om att det begärts en prövning och att ett eventuellt kontrakt är utan verkan.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/13/EEG

1.1.1993
30.6.1995 (Spanien)
30.6.1997 (Grekland och Portugal)

1.1.1993
30.6.1995 (Spanien)
30.6.1997 (Grekland och Portugal)

EGT L 76, 23.3.1992

Ändringsrättsakt(er) Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen

1.1.1995

-

EGT C 241, 29.8.1994

Rådets direktiv 2006/97/EG

20.11.2006

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2007/66/EG

9.1.2008

20.12.2009

EUT L 335, 20.12.2007

Ändringar och rättelser av direktiv 92/13/EEG har arbetats in i grundtexten. Denna konsoliderade version är dock endast av dokumenteringsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna [EGT L 199? 9.8.1993].

Senast ändrat den 01.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början