RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Klagemuligheder: vand- og energiforsyning, transport og posttjenester

Et fælles system for klageadgang i forbindelse med udbud inden for vand- og energiforsyning samt transport og posttjenester giver de skadelidte parter mulighed for at beskytte deres rettigheder.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Direktivet tjener til at sikre en effektiv anvendelse af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester.

Direktivet omfatter tre hovedelementer:

  • tilpasning af klagemulighederne i direktiv 89/665/EØF, der vedrører de nationale klagemuligheder i forbindelse med offentlige indkøbs-, bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter indgået af ordregivende myndigheder, til vand- og energiforsyning, transport og posttjenester (de såkaldte "særlige" sektorer)
  • en attesteringsprocedure
  • en interventionsmekanisme, som giver Kommissionen bedre muligheder for at skride ind i tilfælde af en klar og åbenbar overtrædelse af bestemmelserne.

Med hensyn til bestemte klagemuligheder giver direktivet medlemsstaterne mulighed for at vælge mellem to alternativer. De kan tage skridt til:

  • enten at gribe direkte ind i udbudsproceduren ved at suspendere proceduren og annullere de ulovlige afgørelser
  • eller øve indirekte indflydelse på ordregiverne ved at pålægge dem en bøde.

I begge tilfælde er det formålet at sikre, at lovovertrædelser bringes til ophør, og at de berørte interesser beskyttes. Uanset hvilken mulighed der vælges, giver direktivet altid den skadelidte mulighed for at opnå skadeserstatning.

Klageadgang

Direktivet fastsætter, at hvis en kontrakt tildeles i strid med de gældende regler, skal enhver person, der har lidt vil kunne lide skade, have adgang til at indlede en effektiv klageprocedure over for ordregiveren. I den forbindelse gælder der følgende tidsfrister:

  • mindst femten dage (eller ti dage, hvis der benyttes elektroniske kommunikationsmidler) mellem tildeling og indgåelse af kontrakten
  • maksimalt femten dage (eller ti dage, hvis der benyttes elektroniske kommunikationsmidler) mellem ordregiverens beslutning og fremsættelse af en klage (medmindre medlemsstaten beslutter noget andet)
  • 30 dage mellem beslutningen om tildeling af en kontrakt og annulleringen heraf
  • højst seks måneder mellem indgåelsen af en kontrakt og annullering af beslutningen om at tildele kontrakten.

Attestering

Ordregiveren kan tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Ordregiveren skal dog offentliggøre sine planer om at indgå kontrakten.

Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler.

Interventionsmekanisme

Hvis Kommissionen finder, at der er sket en klar og åbenbar overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne i forbindelse med en udbudsprocedure, kan den anmode medlemsstaten om at bringe orden i forholdene, idet den i den forbindelse gør opmærksom, at der er indgivet en klage, og at en kontrakt er uden virkning før indgåelsestidspunktet.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Rådets direktiv 92/13/EØF

1.1.1993
30.6.1995 (Spanien)
30.6.1997 (Grækenland og Portugal)

1.1.1993
30.6.1995 (Spanien)
30.6.1997 (Grækenland og Portugal)

EFT L 76 af 23.3.1992

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Akt vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

1.1.1995

-

EFT C 241 af 29.8.1994

Rådets direktiv 2006/97/EF

20.11.2006

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF

9.1.2008

20.12.2009

EUT L 335 af 20.12.2007

Ændringer og tilføjelser til direktiv (EØF) nr. 92/13 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til dokumentationsformål.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation [EFT L 199 af 9.8.1993].

Seneste ajourføring: 01.07.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top