RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster

Syftet med detta direktiv är att öka säkerheten i fråga om öppenhet och icke-diskriminering vid offentlig upphandling inom EU av varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster. Genom direktivet ges företagen samma rättsliga säkerhet i alla medlemsstater när det gäller rätten att begära prövning inom de här områdena.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Det här direktivet syftar till att säkerställa en effektiv tillämpning av bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Det innehåller bestämmelser om att enkla och fungerande nationella förfaranden för prövning ska finnas tillgängliga i medlemsstaterna för var och en som har eller har haft intresse av att beviljas ett bestämt offentligt kontrakt och som har lidit skada eller riskerar att lida skada till följd av en överträdelse.

De beslut som fattas av de upphandlande myndigheterna i strid med EU-lagstiftningen om offentlig upphandling ska kunna prövas snabbt och effektivt. Prövningen ska i alla medlemsstater i vilket fall som helst innehålla möjlighet att

  • så tidigt som möjligt vidta interimistiska åtgärder (t.ex. att avbryta det aktuella upphandlingsförfarandet),
  • ogiltigförklara olagliga beslut, inbegripet diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbudsinfordran,
  • bevilja skadestånd till personer som lidit skada till följd av en överträdelse.

När det krävs skadestånd på grund av att ett beslut har fattats på olagligt sätt får medlemsstaterna föreskriva att det ifrågasatta beslutet först ska åsidosättas av ett organ som har de nödvändiga befogenheterna.

Tidsfrister

För att säkerställa att prövningsförfarandet fungerar tillfredsställande fastställs det olika tidsfrister i direktivet. Avtal ska ingås tidigast 15 dagar (eller 10 dagar om elektroniska medel används) efter tilldelningen av kontraktet. Likaså kan det i nationella lagar fastställas att det ska gå minst 15 dagar (eller 10 dagar om elektroniska medel används) mellan tilldelningen av kontraktet och ansökan om prövning.

Om medlemsstaterna föreskriver en tidsfrist för ansökan om prövning ska den fastställas till minst 30 dagar efter den dag då meddelandet om tilldelning av kontraktet offentliggjordes.

Under alla omständigheter måste en ansökan om prövning lämnas in inom sex månader efter det att avtalet ingicks.

Ogiltighet

Till följd av ett oberoende prövningsförfarande kan ett avtal förklaras ogiltigt. Likaså kan avtalsskyldigheter upphävas retroaktivt. Medlemsstaterna kan även sanktionera överträdelser genom att ålägga böter eller förkorta avtalstidens längd.

Rättelse

Om kommissionen, innan ett avtal ingås, anser att en klar och konkret överträdelse har skett av EU-lagstiftningen om offentlig upphandling kan den kräva att den berörda medlemsstaten rättar till överträdelsen.

Översyn

Kommissionen kommer att se över genomförandet av detta direktiv senast den 20 december 2012.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 89/665/EEG

3.1.1991

21.12.1991

EUT L 395, 30.12.1989

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2007/66/EG

9.1.2008

20.12.2009

EUT L 335, 20.12.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 maj 2003. En övergripande EU-politik mot korruption [KOM(2003) 317 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].
Det här meddelandet ger en översikt över resultaten av EU:s kamp mot korruption och innehåller förslag på vad som kan göras för att denna kamp ska bli mer effektiv. Kommissionen är fast bestämd att konsekvent minska korruptionen på alla nivåer inom EU:s institutioner, inom medlemsstaterna och utanför EU.

Senast ändrat den 02.06.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början