RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólnotowy znak towarowy

Aby przyczynić się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, najważniejsze jest stworzenie dla przedsiębiorstw wspólnotowego systemu znaków towarowych, który będzie proponował jednolitą ochronę na terenie całej Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie tworzy przepisy niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać wspólnotowe znaki towarowe.

Prawo znaków towarowych

Każda osoba fizyczna lub prawna oraz podmioty prawa publicznego mogą otrzymać wspólnotowy znak towarowy w drodze rejestracji. Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej (m.in. wyrazów, nazwisk, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań), pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej.

Przyznaje swojemu posiadaczowi wyłączne prawo, na mocy którego może on zabronić podmiotom trzecim używania w obrocie handlowym:

 • oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany,
 • oznaczenia, w przypadku którego istnieje prawdopodobieństwo skojarzenia go z innym znakiem towarowym,
 • oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą odróżniającego charakteru znaku towarowego.

Jednocześnie właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie może zabronić podmiotom trzecim używania w obrocie handlowym:

 • swojej nazwy i adresu,
 • informacji dotyczących właściwości towarów i usług takich jak rodzaj, jakość i ilości,
 • znaku towarowego, pod warunkiem że celem będzie wskazanie przeznaczenia towaru czy usługi jako akcesorium lub części zamiennej.

Właściciel znaku towarowego ma obowiązek rzeczywistego używania go przez okres pięciu lat od zarejestrowania tego znaku towarowego. W przeciwnym wypadku mogą na niego zostać nałożone sankcje z powodu nieużywania.

Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego

Wnioskodawca może złożyć wniosek o zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego w:

 • Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) (DE) (EN) (FR), m.in. drogą elektroniczną,
 • centralnym urzędzie zajmującym się ochroną własności przemysłowej w państwie członkowskim,
 • Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (EN) (FR) (NL).

Zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych są składane w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Wnioskodawca musi podać drugi język spośród języków używanych w Urzędzie (niemiecki, angielski, hiszpański, francuski lub włoski), na którego użycie się zgadza jako ewentualnego języka procedury.

Zgłoszenia złożone w centralnych urzędach zajmujących się własnością przemysłową lub w Urzędzie Beneluksu są przekazywane do OHIM w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty złożenia.

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

 • wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego,
 • informacje identyfikujące zgłaszającego,
 • wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację,
 • przedstawienie znaku towarowego.

Wnioskodawca musi oprócz tego uiścić opłatę. Po wygenerowaniu dokumentów i uiszczeniu opłaty wnioskowi zostaje nadana data zgłoszenia.

Osoba, która złożyła wniosek o znak towarowy w którymkolwiek państwie będącym stroną konwencji paryskiej lub porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu lub jej następcy prawni, korzysta – do celów związanych ze złożeniem wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego – z prawa pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku.

Właściciel wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, który zgłasza identyczny znak towarowy do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego krajowego znaku towarowego.

Procedura rejestracji

Po złożeniu wniosku Urząd sprawdza, czy spełnia on wszystkie warunki potrzebne do przyznania znaku towarowego. Publikacja zgłoszenia daje podmiotom trzecim prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przyznania znaku towarowego na podstawie wcześniejszych praw.

Wniosek o przyznanie wspólnotowego znaku towarowego zostaje opublikowany, jeśli spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie został wniesiony ani uznany żaden sprzeciw.

Czas trwania, przedłużenie, zmiana i podział wspólnotowych znaków towarowych

Czas trwania rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wynosi dziesięć lat, licząc od daty złożenia wniosku.

Rejestracja może być przedłużona na kolejne okresy 10 lat. Wniosek o przedłużenie musi być złożony w ciągu sześciu miesięcy przed zakończeniem okresu ważności rejestracji. Przedłużenie zaczyna obowiązywać w dniu następującym po dniu wygaśnięcia rejestracji.

Znak towarowy nie może być przedmiotem zmian w ciągu okresu swojej ważności ani w czasie przedłużenia rejestracji, z wyjątkiem nazwy i adresu właściciela oraz pod warunkiem, że nie wpływają one na tożsamość znaku towarowego, który został zarejestrowany.

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego ma m.in. możliwość podzielenia rejestracji, korzystając z możliwości wydzielonych rejestracji dla wybranych towarów i usług.

Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie

Zrzeczenie się wspólnotowego znaku towarowego może dotyczyć niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany. Może zostać także stwierdzone wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego, jeśli:

 • znak towarowy nie był rzeczywiście używany na terenie Unii Europejskiej przez okres pięciu lat,
 • znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi,
 • znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług.

Niniejsza dyrektywa ustanawia także względne i bezwzględne podstawy unieważnienia znaku.

Odwołania

Można zwrócić się z pisemnym odwołaniem w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy. Odwołanie ma skutek zawieszający. Uzasadnione odwołanie jest przekazywane do Izby Odwoławczej, która je rozpatruje i wydaje decyzję.

Decyzje podjęte przez Izbę Odwoławczą mogą być także przedmiotem odwołania przed Trybunałem Sprawiedliwości w następujących przypadkach:

 • brak właściwości,
 • naruszenia istotnego wymogu proceduralnego,
 • naruszenia Traktatu, niniejszego rozporządzenia lub ich przepisów wykonawczych,
 • nadużycia władzy.

Odwołanie może zostać przygotowane przez każdą osobę będącą stroną w procedurze w terminie dwóch miesięcy od doręczenia decyzji Izby Odwoławczej. Urząd ma obowiązek uwzględnić końcowe decyzje wydane przez Trybunał Sprawiedliwości.

Wspólnotowe znaki wspólne

W momencie składania wniosku o rejestrację można zaznaczyć, że wspólnotowy znak towarowy ma być znakiem wspólnym. Wspólnotowe znaki wspólne mogą być zgłaszane przez:

 • organizacje wytwórców,
 • producentów,
 • usługodawców,
 • handlowców,
 • osoby prawne regulowane prawem publicznym.

Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspólnotowych znaków towarowych

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 44/2001 mają zastosowanie do procedur odnoszących się do wspólnotowych znaków wspólnych, jak również do postępowań odnoszących się do jednoczesnych i kolejnych powództw na podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych.

Państwa członkowskie muszą wskazać sądy właściwe do orzekania w zakresie znaków towarowych. Sądy te mają wyłączną właściwość orzekania w sporach dotyczących naruszeń i ważności wspólnotowych znaków towarowych.

Konwersja na zgłoszenie krajowego znaku towarowego

W niektórych przypadkach wnioskujący lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wystąpić o konwersję swojego zgłoszenia lub wspólnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy.

Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych

Międzynarodowa rejestracja pozwala właścicielowi znaku towarowego na otrzymanie ochrony swojego znaku w kilku wskazanych krajach dzięki złożeniu jednego wniosku w swoim własnym urzędzie ds. znaków towarowych. Taki wniosek jest przekazywany do znajdującego się w Genewie (Szwajcaria) Międzynarodowego Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO (EN) (ES) (FR)), które poinformuje o rejestracji międzynarodowej urzędy we wskazanych państwach.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich wniosków o międzynarodową rejestrację zgodnie z protokołem madryckim (EN) (ES) (FR), który od momentu podpisania go przez Unię Europejską w 2004 r. umożliwia:

 • złożenie w OHIM wniosku o rejestrację międzynarodową w oparciu o wniosek lub zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego,
 • zwrócenie się do Unii Europejskiej na mocy międzynarodowego wniosku złożonego w urzędzie ds. własności intelektualnej jednej ze stron protokołu madryckiego (zob. listę aktualnych członków (EN ) (ES ) (FR )).

Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) nr 40/94 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 207/2009

13.04.2009

Dz.U. L 78 z 24.3.2009

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony