RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forsvarsprodukter: regler for overførsel i EU

Formålet med dette direktiv er lette overførsel af forsvarsprodukter i Den Europæiske Union. Med dette formål for øje forenkles og harmoniseres de nationale procedurer for licensudstedelse gennem et mere rationelt system for globale og generelle licenser, hvorefter det vil være undtagelsen, at der skal udstedes individuelle licenser, der er de mest begrænsende.

Dokument

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EØS relevant tekst) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med dette direktiv er at lette overførsel af forsvarsprodukter i Den Europæiske Union (UE) og forbedre forsvarssektorens konkurrencedygtighed i Europa samt det industrielle samarbejde mellem EU-landene.

Følgelig indføres med dette direktiv en EU-ordning vedrørende tilladelser i form af overførselslicenser udstedt til leverandørerne. Ordningen skal øge gennemsigtigheden og overførselssikkerheden i EU. Den letter dermed køb, vedligeholdelse og reparation af forsvarsprodukter i Europa.

Direktivet gælder for forsvarsrelaterede produkter opført på en liste i direktivets bilag. Kommissionen ajourfører listen løbende, så den er i nøjagtig overensstemmelse med EU’s fælles liste over militærudstyr.

Overførselslicenser

Direktivet bestemmer, at enhver overførsel af forsvarsrelaterede produkter bør kræve forudgående tilladelse fra den medlemsstat, hvorfra de forsvarsrelaterede produkter overføres.

Direktivet bestemmer, at der ikke bør kræves yderligere tilladelser fra andre medlemsstater for transit gennem medlemsstaternes område eller indførsel på den medlemsstats område, hvor modtageren af de forsvarsrelaterede produkter befinder sig, undtaget af hensyn til den offentlige sikkerhed eller orden, eksempelvis vedrørende transportsikkerhed.

Der findes tre typer overførselslicenser

 • generelle licenser
 • globale licenser
 • individuelle licenser.

Generelle overførselslicenser udstedes af medlemsstaterne til leverandører på deres område, der opfylder betingelserne for en generel tilladelse. I kraft af licenserne kan leverandørerne foretage flere overførsler af forsvarsrelaterede produkter til en eller flere modtagerkategorier i en anden medlemsstat.

Direktivet bestemmer de tilfælde, der som minimum skal tildeles en generel licens: overførsel til certificerede virksomheder, overførsel til væbnede styrker i andre medlemsstater, overførsel hvor formålet er demonstration, vurdering, eller udstilling og overførsler vedrørende vedligeholdelse og reparation.

Denne licenstype kan også dække overførsler i relation til et mellemstatsligt samarbejdsprogram.

Globale overførselslicenser udstedes efter ansøgning til individuelle leverandører. I overensstemmelse med ansøgningen formuleret af leverandøren fastlægger medlemsstaterne omfanget af den globale licens, gyldighed (tre år med mulighed for fornyelse) og de autoriserede modtagere.

Individuelle overførselslicenser tildeles ligeledes efter ansøgning fra leverandøren. De er begrænset til en enkelt produktoverførsel til en enkelt modtager. De er ifølge direktivet kun tilladt i fire tilfælde

 • hvis licensanmodningen er begrænset til en enkelt overførsel
 • hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af vigtige nationale sikkerhedsinteresser eller til den offentlige orden
 • hvis det er nødvendigt af hensyn til medlemsstaternes internationale forpligtelser
 • hvis der er vægtige grunde til at tro, at leverandøren ikke vil være i stand til at opfylde alle betingelser for at få en global overførselslicens.

Leverandørernes oplysningspligt

Medlemsstaterne sikrer, at leverandører af forsvarsprodukter

 • oplyser modtagerne om de endelige brugsbetingelser for overførselslicensen
 • informerer de kompetente myndigheder i medlemsstaten, hvorfra de ønsker at overføre forsvarsrelaterede produkter, om, hvornår de anvender en generel licens for første gang
 • opretholder detaljerede fortegnelser over deres overførsler.

Certificering af modtagere

Direktivet indfører et certificeringssystem for modtagere. Ordningen skal sikre, at modtagerne har kapaciteten til at overholde sikkerhedsreglerne på grund af forsvarsrelaterede produkters særlige beskaffenhed.

Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har ansvar for certificering af modtager på deres territorium. Certificering foregår efter følgende kriterier

 • erfaring i forsvarsvirksomhed
 • relevant virksomhed inden for forsvarsprodukter
 • virksomhedens udpegelse af en ansvarlig på højt niveau for overførsler og udførsel
 • skriftlig forpligtelse fra virksomheden om at overholde betingelserne for slutbrug og udførsel af modtagne komponenter eller produkter
 • skriftlig forpligtelse fra virksomheden om at meddele myndighederne de krævede oplysninger om slutbrugere eller slutbrug af de produkter, som virksomheden har udført, overført eller modtaget på grundlag af en overførselslicens fra en anden medlemsstat
 • underskrevet beskrivelse af det interne overholdelsesprogram eller virksomhedens eksportadministration.

Certifikatet, der maksimalt er gældende i fem år, skal indeholde navnet på den udstedende myndighed, modtagerens navn og adresse, udstedelsesdato og gyldighedsperiode samt en erklæring om, at modtageren opfylder kravene. Direktivet pålægger medlemsstaterne at anerkende certifikater udstedt af andre medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

Medlemsstaterne skal med jævne mellemrum offentliggøre og opdatere listen over certificerede modtagere og underrette de andre medlemsstater og Kommissionen, som offentliggør oplysningerne. Sidstnævnte er også ansvarlig for opdatering af listen over forsvarsprodukter, der er vedlagt som bilag til dette direktivforslag.

Hvis en medlemsstat vurderer, at en modtager, som er certificeret i en anden medlemsstat, muligvis ikke vil opfylde betingelserne for generelle overførselslicenser, skal den oplyse sin modpart herom og udbede sig en vurdering af situationen. Hvis den fortsat nærer tvivl, kan den suspendere overførselslicensen. Den underretter de andre medlemsstater og Kommissionen herom.

Endvidere indeholder Kommissionens henstilling 2011/24/EU om certificering af forsvarsvirksomheder en række praktiske råd til medlemsstaterne vedrørende gennemførelse af certificeringsordningen.

Baggrund

Eksporten af forsvarsprodukter i EU hørte under 27 nationale licensordninger, der adskilte sig meget fra hinanden med hensyn til procedurer, anvendelsesområde og frister. Denne forskelligartethed var til skade for det indre marked, konkurrenceevnen og skabelsen af et indre marked for forsvarsprodukter. Desuden var hindringerne for at opnå licens i EU for store i forhold til de reelle kontrolbehov, set i forhold til at flere tusinde licensansøgninger indsendes årligt, og ingen afvises.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/43/CE

30.6.2009

30.6.2011

EUT L146, 10.6.2009

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/80/EU

14.12.2010

30.6.2011

EUT L 308, 24.11.2010

Seneste ajourføring: 18.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top