RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utworzenie Sądu ds. Patentów Wspólnotowych

W perspektywie utworzenia patentu wspólnotowego ustanowienie Sądu ds. Patentów Wspólnotowych przy Trybunale Sprawiedliwości ma uzupełnić narzędzia ochrony za pomocą patentów w Unii. Utworzenie Sądu pozwoli na scentralizowanie sporów, co umożliwi skuteczne rozwiązywanie spraw dotyczących fałszowania i ważności patentów wspólnotowych. Orzeczenia przez niego wydawane będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, co pozwoli na unikanie nieporozumień, które mogłyby się pojawić, gdyby różne prawodawstwa krajowe były wzywane do wydania wyroku.

WNIOSKI

Projekt decyzji Rady przyznającej Trybunałowi Sprawiedliwości kompetencje w zakresie orzekania w sprawach sporów dotyczących patentów europejskich, oraz

Projekt decyzji Rady powołującej Sąd ds. Patentów Wspólnotowych i dotyczącej skarg skierowanych do sądu pierwszej instancji.

STRESZCZENIE

Projekt w zakresie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości

Pierwszy projekt przedstawiony przez Komisję ma na celu przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości wyłącznej kompetencji w zakresie orzekania w sporach dotyczących patentów wspólnotowych.

Zgodnie z tą propozycją Trybunał zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie:

  • sporów dotyczących naruszania i ważności patentów wspólnotowych,
  • używania wynalazku po publikacji wniosku o udzielenie patentu wspólnotowego lub prawa w oparciu o używanie poprzedzające wynalazek,
  • środków tymczasowych i ochrony dowodów w obszarze będącym przedmiotem przydzielania kompetencji,
  • odszkodowania w sytuacjach wymienionych powyżej,
  • kar w przypadku niedostosowania się do wyroku czy postanowienia sądowego.

Ponieważ Sąd ds. Patentów Wspólnotowych zostanie powołany najpóźniej w 2010 r., propozycja zawiera postanowienie przejściowe, zgodnie z którym sądy krajowe będą właściwe przez ten okres przejściowy. Przyznanie kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości nie wpłynie na spory rozpatrywane przez sądy krajowe w okresie przejściowym.

Projekt powołujący Sąd ds. Patentów Wspólnotowych

Druga propozycja to powołanie Sądu ds. Patentów Wspólnotowych, który będzie znajdował się pod auspicjami Trybunału Sprawiedliwości. Kompetencje Sądu opierają się na decyzji, której projekt został przedstawiony powyżej, a która przyznaje Trybunałowi Sprawiedliwości kompetencje pozwalające orzekać w sporach w zakresie patentów wspólnotowych. Sąd będzie więc kompetentnym organem, aby w pierwszej instancji orzekać w obszarach określonych w tej decyzji (zob. wyżej).

Zaproponowano, aby Sąd składał się z siedmiu sędziów mianowanych na okres sześciu lat. Sędziowie będą wybierani spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Mianować ich będzie Rada Ministrów w oparciu o ich kompetencje w zakresie prawa patentowego, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem doradczym. Tak wybrani sędziowie wybiorą spośród siebie na trzyletnią, odnawialną kadencję przewodniczącego Sądu.

Sąd zbiera się w trzyosobowym składzie. W niektórych przypadkach może zbierać się w szerszym składzie lub w składzie jednoosobowym.

Sąd może nakazać środki tymczasowe przed rozpoczęciem działań właściwych.

Zwykle procedura przebiega w języku oficjalnym państwa członkowskiego, w którym mieszka pozwany.

Odwołanie od decyzji Sądu może zostać złożone do Sądu pierwszej instancji w terminie dwóch miesięcy, licząc od jej przekazania. Proponuje się stworzenie w ramach Sądu pierwszej instancji specjalnej izby, która będzie rozpatrywać odwołania od decyzji Sądu ds. Patentów Wspólnotowych. Odwołanie może dotyczyć zagadnień prawnych (np. nieprzestrzeganie procedury) czy kwestii merytorycznych (np. ponowna ocena faktów lub dowodów).

Należy podkreślić, że utworzenie tego Sądu wspólnotowego oznacza bardzo głęboką zmianę, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości otrzyma kompetencje do orzekania w sporach między stronami prywatnymi. Tymczasem, aż do chwili obecnej, Sąd nie miał styczności z tego typu sporami w ramach pytań prejudycjalnych.

ODNIESIENIA I PROCEDURA

ProjektDziennik UrzędowyProcedura

COM(2003) 827

Współpraca CNS/2003/0326

COM(2003) 828

Współpraca CNS/2003/0324

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony