RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mărfurile suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală

Pentru o mai bună protecţie a consumatorilor şi titularilor de drepturi, Consiliul a adoptat un nou regulament privind lupta împotriva contrafacerii şi pirateriei. Acest regulament clarifică modalităţile şi condiţiile în care autorităţile vamale pot interveni în ceea ce priveşte mărfurile despre care se bănuieşte că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală.

SINTEZĂ

Prezentul regulament permite autorităţilor vamale, în cooperare cu titularii de drepturi, să îmbunătăţească controlul la frontierele exterioare.

Acesta simplifică procedura de depunere a cererilor de intervenţie pe lângă autorităţile vamale, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi al distrugerii produselor frauduloase.

Prezentul regulament pune în aplicare un sistem mai eficace, stabilind, pe de o parte, condiţiile de intervenţie a autorităţilor vamale în cazul mărfurilor suspectate de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi, pe de o altă parte, măsurile ce trebuie întreprinse atunci când se stabileşte că mărfurile respective aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Pentru a proteja consumatorii asigurând protecţia produselor alimentare, regulamentul extinde domeniul de aplicare al acţiunii comunitare la noi tipuri de drepturi de proprietate intelectuală: soiurile de plante, indicaţiile geografice şi denumirile de origine.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică:

 • mărfurilor contrafăcute *;
 • mărfurilor piratate *;
 • brevetelor;
 • certificatelor suplimentare de protecţie;
 • desenelor şi modelelor;
 • drepturilor de autor şi drepturilor conexe;
 • mărcilor;
 • denumirilor de origine;
 • soiurilor de plante;
 • indicaţiilor geografice;
 • tiparelor sau matriţelor concepute sau adaptate în vederea fabricării de mărfuri ce aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală.

Cererea de intervenţie a autorităţilor vamale

În cazul în care se bănuieşte că mărfurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală, titularul dreptului poate depune o cerere în scris în acest sens la autoritatea vamală competentă. Această cerere de intervenţie trebuie să includă o descriere tehnică şi detaliată a mărfurilor în discuţie, informaţii privind natura fraudei şi coordonatele unei persoane de contact desemnate de către titularul dreptului. În plus, titularul dreptului poate solicita intervenţia autorităţilor vamale ale unuia sau mai multor state membre în cazul în care este titularul unei mărci, al unui desen sau model comunitar, al unei protecţii comunitare, al unui soi de plante, al unei denumiri de origine, al unei indicaţii sau unei denumiri geografice protejate de Comunitate.

Încălcarea unui drept de proprietate intelectuală este determinată de aplicarea dreptului în vigoare în statul membru în care a fost găsită marfa suspectată. Conform legislaţiei naţionale şi cu acordul titularului dreptului, în acest moment, statele membre pot să prevadă o procedură simplificată pentru a permite autorităţilor vamale să ia măsurile necesare în vederea distrugerii mărfurilor în chestiune. Dacă încălcarea unui drept de proprietate intelectuală nu a fost determinată în termenul prevăzut, se va acorda liberul de vamă şi măsura de reţinere va fi suspendată, în urma îndeplinirii formalităţilor vamale necesare. Acest termen este mai scurt în cazul mărfurilor perisabile.

Mărfurile care aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală nu pot fi:

 • introduse pe teritoriul vamal comunitar;
 • retrase de pe teritoriul vamal comunitar;
 • puse în liberă circulaţie;
 • exportate;
 • reexportate;
 • plasate sub un regim suspensiv, într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber.

Dacă autorităţile vamale au suficiente motive pentru a bănui că o anumită marfă aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, acestea pot suspenda acordarea liberului de vamă a acesteia sau o pot reţine pe termen de trei zile lucrătoare, timp în care titularul dreptului trebuie să depună cererea de intervenţie. În conformitate cu normele în vigoare în statul membru în cauză, autorităţile vamale pot solicita informaţii titularului dreptului pentru a le ajuta în efectuarea anchetei.

Serviciul vamal competent fixează un termen în care trebuie să aibă loc intervenţia, acesta neputând depăşi un an. Decizia privind intervenţia este comunicată biroului vamal al statului sau statelor membre vizate. Acesta poate solicita informaţii suplimentare.

Comitetul Codului vamal este obligat să asiste Comisia în aplicarea prezentului regulament.

Prezentul regulament este aplicabil începând cu 1 iulie 2004 şi abrogă Regulamentul (CE) nr. 3295/94 (DE) (EN) (ES) (FR) începând de la această dată.

Termeni-cheie ai actului
 • Mărfuri contrafăcute: mărfurile sau mărcile sau ambalajele prezentate separat care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică cu o alta, valabil înregistrată, sau care nu pot fi diferenţiate în ceea ce priveşte aspectele esenţiale şi care încalcă drepturile titularului mărcii în cauză.
 • Mărfurile piratate: mărfurile care sunt sau care conţin copii fabricate fără consimţământul titularului dreptului de autor sau al titularului unui drept privind desenul sau modelul.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 9.8.2003 - JO L 196 din 2.8.2003

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală [Jurnalul Oficial L 328 din 30.10.2004].
Acest regulament clarifică dispoziţiile privind punerea în acţiune a Regulamentului nr. 1383/2003 al Consiliului. El defineşte persoanele fizice şi juridice care pot reprezenta titularii dreptului sau alte persoane autorizate să utilizeze acest drept. De asemenea, este necesar să se stabilească mijloacele de justificare a dreptului de proprietate intelectuală.
Regulamentul stabileşte modelul de formular şi regimul lingvistic aplicabil în cazul cererii de intervenţie, pentru a se asigura armonizarea şi uniformitatea în acest domeniu. În plus, el precizează tipul de informaţii care trebuie să figureze în cererea de intervenţie, pentru a facilita activitatea administraţiilor vamale în ceea ce priveşte recunoaşterea mărfurilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, este stabilit tipul de declaraţie privind responsabilitatea titularului dreptului, care este anexată cererii de intervenţie.
În scopul asigurării certitudinii juridice, regulamentul fixează începutul termenelor la care se va începe determinarea unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală.
În cele din urmă, regulamentul stabileşte modalităţile de realizare a schimbului de informaţii între statele membre şi Comisie, pentru ca aceasta din urmă să poată urmări aplicarea efectivă a procedurii şi recunoaşte fenomenele de fraudă, şi pentru ca statele membre să poată efectua o analiză pertinentă a riscului.

Ultima actualizare: 04.05.2007

Consultaţi şi

 • Site-ul de internet al Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală privind lupta împotriva contrafacerii (DE) (EN) (FR)
 • Site-ul de internet al Direcţiei Generale Piaţă Internă privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii