RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az európai zártkörű társaság statútuma

Előrelépésre van szükség a kis- és középvállalkozások (kkv-k) egységes piachoz való hozzáférésének javítására, valamint az Európai Unión (EU-n) belüli fejlődésük ösztönzéséhez. A Tanács javaslatot tesz az európai zártkörű társaság statútumának elfogadására, mely a Közösség teljes területén könnyített feltételek melletti cégalapítást tesz lehetővé.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008. június 25-i rendeletjavaslata az európai zártkörű társaság statútumáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek a javaslatnak a célja a korlátozott felelősségű európai zártkörű társaságok (SE) statútumának létrehozása, abból a célból, hogy egyszerűsített jogi lehetőséget biztosítson a kis- és középvállalkozások (kkv-k) közös piacon belüli létrehozására és működésére.

Alapítás

SE-t egy vagy több természetes személy és/vagy jogalany alapíthat ex nihilo. Létrehozható létező társaságok átalakulásával, egyesülésével vagy szétválásával is. Ez utóbbiak statútumát akár valamely tagállam nemzeti joga, akár a közösségi jog szabályozhatja, azaz lehetnek például európai részvénytársaságok vagy SE-k.

Tőke és részvényesek

Az SE minimális alaptőkéje akár 1 euró is lehet. Az alaptőke olyan részvényekből áll, amelyek nem kerülhetnek nyilvános felajánlásra illetve értékesítésre, ideértve a szabályozott piaci bevezetést vagy jegyzést is. Valamennyi részvényes csak az általa jegyzett vagy a megállapodásban jegyezni vállalt összeg erejéig felel.

Az ügyvezető szerv vezeti a részvénykönyvet, amely a részesedés bizonyítékául szolgál. A részesedéseket be kell jelenteni az ügyvezető szervnek, mely bejegyzi azokat a részvénykönyvbe. Valamely részvényes kizárásáról a részvényeseknek kell határozniuk, és a határozat alapján az SE-nek kell a kizárásra vonatkozó kérelmet benyújtania az illetékes bírósághoz. Hasonló módon a részvényesek is jogosultak érdekeik védelme érdekében kilépni az SE-ből.

Bejegyzés

Az SE létesítő okirat szerinti székhelye, valamint a központi ügyvezetésének vagy az üzleti tevékenységének fő helye az Európai Közösség területén van. A társaság bejegyzése abban a tagállamban történik, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található, a fióktelepeire pedig a fióktelep tagállama szerinti jog vonatkozik. Az SE nem köteles központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helyét abban a tagállamban kialakítani, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található. Az igazgatási formaságokat és a bejegyzés költségeit a minimálisra kell csökkenteni.

Az SE anélkül helyezheti át a létesítő okirat szerinti székhelyét egy másik tagállamba, hogy ez bármilyen hatással lenne a jogi személyiségére, vagy a korábban megkötött szerződéseiből származó jogaira és kötelezettségeire. Az SE székhelyének áthelyezése a fogadó tagállamba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Működés

A részvényesek a javaslat I. mellékletében felsorolt keretek között határozzák meg az SE alapszabályát. Az alapszabályban nem szabályozott kérdéseket a létesítő okiratban meghatározott székhely szerinti tagállamnak a joga szabályozza.

Az ügyvezető szerv felel az SE vezetéséért, és gyakorol minden olyan hatáskört, amely nem tartozik a részvényesek kizárólagos hatáskörébe.

A részvényesek felelnek az SE szervezeti felépítéséért. Saját magukra, mint részvényesekre, az ügyvezető és a felügyelő szervre, valamint harmadik személyekre kötelező határozatokat fogadnak el.

Beszámolás

A könyvelést, a beszámolók elkészítését, benyújtását, könyvvizsgálatát és közzétételét a nemzeti jog szabályozza.

Munkavállalói részvétel

A munkavállalói részvételre annak a tagállamnak a szabályai vonatkoznak, amelyben az SE létesítő okirat szerinti székhelye található. Határokon átnyúló egyesülés esetén a 2005/56/EK irányelv alkalmazandó. A rendeletjavaslat emellett számos különleges szabályt is tartalmaz az SE létesítő okirat szerinti székhelyének másik tagállamba történő áthelyezése esetére a munkavállalók részvételével kapcsolatosan már létező jogosultságok megkerülésének a megakadályozása érdekében.

Háttér

A hatályos közösségi társasági formák a nagyvállalatokra vannak szabva. Az új, egyszerűsített zárkörű társasági forma az európai kkv-k és a magánszemélyek javát szolgálja. A javaslat a Bizottság európai kkv-kat támogató, Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) elnevezésű kezdeményezésének a része.

2008-ban a kkv-k az Európai Unió társaságainak 99%-át adják, de csak 8%-uk folytat határokon átnyúló kereskedelmet és 5%-uknak vannak külföldi leányvállalata vagy közös vállalkozása.

HIVATKOZÁSOK ÉS ELJÁRÁS

JavaslatHivatalos LapEljárás
COM(2008) 396 végleges

CNS/2008/0130 konzultáció

Utolsó frissítés: 24.11.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére