RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw

Uproszczenie otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu ma na celu sprzyjanie ich działalności gospodarczej. Aby osiągnąć to założenie, Komisja proponuje środki zmniejszające obciążenia administracyjne, którymi są one obarczone.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu [KOM(2007) 394 wersja ostateczna – Dz.U. C 191 z 15.8.2007].

STRESZCZENIE

Wysokie koszty administracyjne będące rezultatem ustawodawstwa wspólnotowego ograniczają konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich. Ponadto ustawodawstwo związane z prawem, rachunkowością oraz audytem spółek nie rozwijało się równocześnie z otoczeniem biznesu. Komisja proponuje ponowne rozpatrzenie dyrektyw wspólnotowych w tej kwestii oraz sprawdzenie ich aktualności. Propozycje te są poddawane dyskusji przez państwa członkowskie, Parlament Europejski oraz strony zainteresowane w celu osiągnięcia konsensusu i przedstawienia wniosków legislacyjnych.

Prawo spółek

Państwa członkowskie powinny być w stanie dostosować się do ustawicznego rozwoju otoczenia biznesu i reagować szybko i elastycznie na to zjawisko. W tym przypadku zharmonizowane ramy europejskie sprzyjają klimatowi zaufania, potrzebnemu dla dobrego funkcjonowania jednolitego rynku, jednak hamują innowacje i nakładają na spółki dodatkowe obciążenia administracyjne.

Pierwsza możliwość polega na zastanowieniu się nad aktualnością dyrektyw i całkowitym lub częściowym uchyleniu tych, które nie regulują kwestii transgranicznych. Obejmuje to:

Druga możliwość polega na rozważeniu uproszczenia legislacji, jeśli uchylenia okażą się zbyt daleko idące. Jej założeniem jest zostawienie większego pola manewru państwom członkowskim w kwestii połączeń i podziałów, obejmującego:

  • wybór między rozszerzeniem odpowiedzialności dyrektorów a opracowaniem dokładnych danych finansowych dla zmniejszenia obciążeń wynikających z konieczności dostarczania informacji (sprawozdania),
  • zatwierdzenie przez walne zgromadzenie spółki nabywającej inną spółkę i określone przypadki, w których jest to wymagane. Należy w zamian zapewnić ochronę wierzycieli, dyrektywa 2006/68/WE zmieniająca ustawodawstwo w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału mogłaby służyć tu za podstawowe odniesienie.

Proponuje się również indywidualne środki upraszczające w celu zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń i kosztów dotykających spółki oraz ich oddziały, a wynikających z innych obowiązków ustawowych. Środki te stosuje się do:

  • publikowania informacji. Możliwe byłoby usunięcie obowiązku publikowania niektórych informacji w dziennikach urzędowych zgodnie z pierwszą dyrektywą w sprawie prawa spółek. Informacje te są już bowiem publikowane w krajowych rejestrach, a mianowicie od 2007 r. za pomocą środków elektronicznych, a także dostępne we wszystkich państwach członkowskich. Wystarczyłaby zatem w tym przypadku zwykła usługa w rejestrze. Ponadto nakaz publikacji informacji przez oddziały spółek w państwach członkowskich mógłby również zostać uproszczony w kwestii tłumaczeń uwierzytelnionych niektórych dokumentów. Państwo członkowskie, w którym znajduje oddział spółki, mogłoby zatem przyjmować uwierzytelnione tłumaczenie dokonane w innym państwie członkowskim. W obydwu przypadkach europejski rejestr przedsiębiorstw (European Business Register (EN)) stanowi odpowiednie narzędzie dostępu do informacji przy pełnym wykorzystaniu rejestrów elektronicznych,
  • statutu spółki europejskiej, a zwłaszcza wymagań dotyczących siedziby spółki europejskiej, które powinno się zrewidować w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przewidziane na 2009 r. sprawozdanie dotyczące statutu spółki europejskiej będzie okazją do ponownego rozpatrzenia legislacji.

Rachunkowość i audyt dla MŚP

Dyrektywy gwarantujące jakość sprawozdawczości finansowej i audytu w UE pociągają za sobą duży nakład pracy administracyjnej dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Komisja proponuje wprowadzenie pojęcia mikroprzedsiębiorstwa, rozważanego już przez niektóre państwa członkowskie, oraz wyłączenie go z zakresu czwartej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. Mikroprzedsiębiorstwo mogłoby spełniać następujące kryteria: mniej niż 10 pracowników, bilans ogółem nie przekraczający 500.000 EUR oraz obrót nie przekraczający 1.000.000 EUR.

Zaproponowano także różne środki w kwestii MŚP:

  • zwolnienie małych przedsiębiorstw z obowiązku publikacji sprawozdań,
  • umożliwienie średnim przedsiębiorstwom skorzystania ze zwolnień dostępnych tylko dla małych przedsiębiorstw w sytuacji, gdy ich właściciele są również właścicielami małych przedsiębiorstw, lub gdy są to przedsiębiorstwa z nieograniczoną odpowiedzialnością,
  • dostosowanie okresu przejściowego (od dwóch do pięciu lat w przypadku przekraczania progów i od dwóch lat do roku w odwrotnym przypadku) oraz ponowne rozpatrzenie procedury zmiany progów.

Możliwe jest także rozważenie przyjęcia dodatkowych instrumentów dla MŚP, takich jak regularne dostosowywanie progów, zmiana wymagań w kwestii konsolidacji (szczególnie wobec filii małego i średniego poziomu), zastanowienie się nad koniecznością rachunkowości dla odroczonych podatków oraz usunięcie niektórych wymagań w dziedzinie informowania (na temat kosztów organizacji oraz podziału obrotu).

Kontekst

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych spółek stymuluje gospodarkę europejską. Przyjęty przez Komisję w 2006 r. zaktualizowany program upraszczania, uzupełniony przez program działań, stanowi kontynuację obrad Rady Europejskiej w dniach 8 i 9 marca 2007 r. (FR ) Prawo spółek, rachunkowość i audyt zostały wtedy zidentyfikowane jako trzy główne dziedziny działań.

AKTY POWIĄZANE

Podsumowanie z grudnia 2007 r. w sprawie reakcji na Komunikat Komisji dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (KOM(2007) 394) (EN ).
W następstwie komunikatu Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. Rada poprosiła Komisję o zbadanie reakcji, jakie wywołał komunikat w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw, a także, w razie konieczności, o przedstawienie nowych propozycji. Opracowanie podsumowania tych reakcji pokazało zdecydowane poparcie dla rozwiązania polegającego na uproszczeniu obecnego ustawodawstwa (drugie rozwiązanie zaproponowane przez Komisję w komunikacie).

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony