RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat

Met de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen wordt beoogd de economische activiteit van het bedrijfsleven te bevorderen. Om dit doel te bereiken, stelt de Commissie maatregelen voor die erop gericht zijn de administratieve lasten van ondernemingen te verlichten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 10 juli 2007 over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen [COM(2007) 394 definitief - Publicatieblad C 191 van 15.8.2007].

SAMENVATTING

De hoge administratieve kosten van de communautaire regelgeving doen afbreuk aan het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Bovendien heeft de wetgeving op het gebied van het vennootschapsrecht, de financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat. De Commissie wil dan ook de op deze terreinen bestaande communautaire richtlijnen onder de loep nemen om na te gaan in hoeverre zij nog relevant zijn. Haar bevindingen zullen vervolgens door de lidstaten, het Europees Parlement en de belanghebbenden worden besproken met de bedoeling een consensus ter zake te bereiken, zodat passende wetgevingsvoorstellen kunnen worden ingediend.

Vennootschapsrecht

De lidstaten moeten snel, soepel en op passende wijze op het voortdurend veranderende ondernemingsklimaat kunnen inspelen. In dit verband moet worden aangestipt dat het geharmoniseerde Europese kader weliswaar bevorderlijk is voor het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een goede werking van de interne markt, maar soms ook een rem zet op de innovatie en additionele administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengt.

Een eerste optie bestaat erin na te gaan of alle richtlijnen nog altijd relevant zijn en of zij niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingetrokken wanneer zij geen grensoverschrijdende problemen regelen. Het betreft de regelgeving inzake:

Een tweede optie bestaat erin vereenvoudigingen in de wetgeving aan te brengen wanneer intrekking van wetgevingsbesluiten te ver gaat. Hiermee wordt beoogd de lidstaten een grotere manoeuvreerruimte op het gebied van fusies en splitsingen te bieden, met name wat betreft:

  • de keuze tussen de uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders en de opstelling van nauwkeurige financiële gegevens, teneinde de lasten te beperken die uit de te verstrekken inlichtingen (verslagen) voortvloeien;
  • de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en de gevallen waarin dat nodig is. De bescherming van de schuldeisers moet evenwel gewaarborgd zijn. Richtlijn 2006/68/EG tot wijziging van de wetgeving betreffende de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal zou in dit verband als referentiegrondslag kunnen dienen.

Tevens worden specifieke vereenvoudigingsmaatregelen voorgesteld om de onnodige lasten en kosten te verminderen waarmee vennootschappen en hun bijkantoren uit hoofde van andere wettelijke verplichtingen worden geconfronteerd. Deze maatregelen hebben betrekking op:

  • de openbaarmakingsplicht. De in de eerste richtlijn vennootschapsrecht neergelegde verplichting om bepaalde informatie in het nationale publicatieblad bekend te maken, kan eventueel worden afgeschaft. Deze informatie wordt immers al in de nationale registers gepubliceerd (sinds 2007 ook langs elektronische weg) en is vanuit alle lidstaten toegankelijk. Dit heeft tot gevolg dat met een eenvoudige dienstverlening door het register zou kunnen worden volstaan. Ook de openbaarmakingsverplichtingen voor bijkantoren in de lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd, kunnen worden vereenvoudigd wat de gewaarmerkte vertaling van bepaalde stukken betreft: de lidstaat van het bijkantoor kan er eventueel toe worden verplicht de in een andere lidstaat gemaakte en gewaarmerkte vertaling te aanvaarden. In beide genoemde gevallen vormt het Europees ondernemingsregister (European Business Register (EN) een passende interface om ten volle van de elektronische registers te profiteren om toegang te krijgen tot informatie;
  • het statuut van de Europese vennootschap, en met name de eisen ten aanzien van de statutaire zetel, dienen te worden herzien in het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het in 2009 uit te brengen verslag over het statuut van de Europese vennootschap zal de gelegenheid bieden de wetgeving ter zake aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.

Vereenvoudiging voor het MKB van de financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen

De richtlijnen die de kwaliteit van de financiële verslaggeving en van de controle van jaarrekeningen in de EU garanderen, brengen zware administratieve lasten voor het bedrijfsleven, en in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), met zich mee.

De Commissie stelt de invoering van het begrip micro-entiteit voor (wat sommige lidstaten overigens reeds hebben gedaan), met de bedoeling dergelijke entiteiten van het toepassingsgebied van de vierde richtlijn vennootschapsrecht betreffende jaarrekeningen uit te sluiten. Een micro-entiteit zou aan de volgende criteria moeten voldoen: minder dan 10 werknemers, een balanstotaal van minder dan 500 000 euro en een omzet van minder dan 1 000 000 euro.

Ook ten behoeve van het MKB worden diverse maatregelen voorgesteld, namelijk:

  • kleine ondernemingen vrijstellen van de verplichting hun jaarrekening te publiceren;
  • uitbreiden van de voor kleine ondernemingen voorbehouden vrijstellingen wanneer de bestuurders van een middelgrote onderneming ook de eigenaars daarvan zijn of wanneer het vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid betreft;
  • aanpassen van de overgangsperiodes (verlengen van twee jaar tot vijf jaar bij een overschrijding van de drempels en verkorten van twee jaar tot een jaar bij een beweging in tegengestelde zin) en herzien van de procedure voor de aanpassing van de drempels.

Afgezien daarvan kunnen nog andere maatregelen ten gunste van het MKB worden overwogen, zoals regelmatige actualisering van de drempels, aanpassing van de consolidatieverplichtingen (in het bijzonder voor kleine en middelgrote dochterondernemingen), herziening van de eis om uitgestelde belastingen te boeken, en afschaffing van bepaalde openbaarmakingsverplichtingen (met betrekking tot de oprichtingskosten en de uitsplitsing van de omzet).

Context

Het verlichten van de administratieve lasten van vennootschappen stimuleert de Europese economie. Het geactualiseerde vereenvoudigingsprogramma ( castellano deutsch english français ), waarmee de Commissie in 2006 is gestart en dat is aangevuld met een actieprogramma ( castellano deutsch english français ), is onderschreven door de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 (FR ) (pdf). Bij die gelegenheid zijn Europees vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen als prioritaire gebieden aangemerkt.

GERELATEERDE BESLUITEN

Samenvatting van december 2007 van de reacties op de mededeling van de Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2007) 394) (EN ) (pdf).
Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie van 10 juli 2007 over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat heeft de Raad de Commissie verzocht de reacties op deze mededeling te bestuderen en, in voorkomend geval, nieuwe voorstellen te presenteren. De samenvatting van deze reacties wijst uit dat duidelijk de voorkeur wordt gegeven aan een vereenvoudiging van de bestaande wetgeving (tweede optie die de Commissie in haar mededeling heeft voorgesteld).

Laatste wijziging: 11.04.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven