RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enklere erhvervsbetingelser

Sigtet med en forenkling af erhvervsbetingelserne for selskaber inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision er at gøre det lettere at drive virksomhed. Kommissionen har stillet en række lovforslag, der skal reducere virksomhedernes administrative byrder.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 10. juli 2007 om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision [KOM(2007) 394 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 191 af 15.8.2007].

RESUMÉ

De høje administrative omkostninger, der er affødt af EU-lovgivningen, er med til at begrænse europæiske virksomheders konkurrenceevne. Selskabsretten og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision er heller ikke fulgt med udviklingen i selskabernes erhvervsbetingelser. Kommissionen foreslår derfor en nyvurdering af EU-direktiverne på disse områder for at se, om de fortsat er relevante. Forslagene skal drøftes i medlemsstaterne og Europa-Parlamentet og blandt de interesserede parter, for at der kan opnås bred enighed, før der forelægges egentlige lovforslag.

Selskabsret

Medlemsstaterne skal kunne reagere hurtigt og fleksibelt på de konstante ændringer i selskabernes erhvervsbetingelser. I dette tilfælde kan harmoniserede EU-regler lægge grunden til den tillid, der er nødvendig i et velfungerende indre marked, men kan dog samtidig virke hæmmende på innovationen og medføre yderligere administrative byrder for virksomhederne.

En første mulighed kunne være at overveje, om der fortsat er behov for de eksisterende direktiver, eller om de bør ophæves helt eller delvist, når de ikke regulerer grænseoverskridende spørgsmål. Det drejer sig om følgende:

En anden mulighed er at koncentrere sig om forenklinger af lovgivningen, hvis fuldstændig ophævelse af direktiverne forekommer at være for vidtgående. Med denne mulighed overlades der medlemsstaterne et større spillerum på området for fusioner og spaltninger af aktieselskaber med hensyn til:

  • at pålægge selskabsledelsen et større ansvar og kun forlange ganske bestemte finansielle data oplyst for at reducere de omkostninger, der er forbundet med indberetningskravene;
  • at stille krav om, at et overtagende selskabs generalforsamling skal give sin godkendelse, med en præcisering af, hvornår det er nødvendigt, idet kreditorinteresserne dog fortsat skal beskyttes; direktiv 2006/68/EF, der fastsætter ændrede regler for stiftelse af aktieselskaber samt bevarelsen af og ændringer i deres kapital, kan anvendes som referencegrundlag.

Der foreslås også specifikke forenklingsforanstaltninger for at reducere overflødige byrder og omkostninger, selskaberne og deres filialer er pålagt i medfør af andre lovkrav. Det drejer sig om følgende:

  • offentliggørelse af oplysninger: kravet i første selskabsdirektiv om, at visse oplysninger skal bekendtgøres i den nationale offentlige tidende, kan helt ophæves. De pågældende oplysninger findes i forvejen i de nationale selskabsregistre og har siden 2007 været tilgængelige i elektronisk form i alle medlemsstaterne. En enkel søgefunktion i registrene vil derfor være tilstrækkelig. Kravet om offentliggørelse af oplysninger om en filial i den medlemsstat, hvori den er oprettet, kan ligeledes forenkles, for så vidt angår bekræftede oversættelser af visse dokumenter. Desuden bør den medlemsstat, hvori filialen er oprettet, acceptere en bekræftet oversættelse, der er udarbejdet i en anden medlemsstat. I begge tilfælde vil det europæiske handelsregister (European Business Register (EN)) være en hensigtsmæssig grænseflade for adgangen til oplysningerne med fuld udnyttelse af elektroniske registre;
  • statutten for det europæiske selskab, især kravene om det vedtægtsmæssige hjemsted, bør revideres på baggrund af EF-Domstolens retspraksis. Den rapport om statutten for det europæiske selskab, der forventes i 2009, vil være et godt grundlag for en revision af lovgivningen.

Regnskabs- og revisionskrav til SMV'er

De direktiver, som sikrer kvaliteten af regnskabs- og revisionsoplysninger i EU, medfører store administrative byrder for virksomhederne, især SMV'er.

Kommissionen foreslår at indføre begrebet mikroselskaber, som i forvejen kendes i visse medlemsstater, og at fritage denne type selskaber for at opfylde kravene i fjerde selskabsdirektiv om årsregnskaber. Et mikroselskab foreslås defineret som et selskab med under 10 ansatte, en samlet balance på under 500 000 EUR og en omsætning på under 1 000 000 EUR.

Der foreslås også andre forenklingstiltag til gavn for SMV'er:

  • fritagelse af små selskaber fra kravene om offentliggørelse af regnskabet;
  • udvidelse af undtagelserne til også at omfatte mellemstore selskaber uden nævneværdige eksterne brugere og selskaber med ubegrænset ansvar;
  • justering af overgangsperioderne (fra to til fem år for SMV'er, der overskrider tærsklerne, og fra to til ét år i de omvendte tilfælde) og fornyet vurdering af proceduren for justering af tærsklerne for SMV'er.

Der kan desuden overvejes yderligere foranstaltninger til fordel for SMV'er, f.eks. regelmæssig justering af tærsklerne, ændring af kravene i relation til konsolidering (især for små og mellemstore datterselskaber), revision af kravene til den regnskabsmæssige behandling af udskudte skatter og fjernelse af visse oplysningskrav (oplysning om etableringsomkostninger og omsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder).

Kontekst

En reduktion af de administrative byrder for virksomhederne vil stimulere europæisk økonomi. Kommissionens opdaterede forenklingsprogram ( castellano deutsch english français ) (en opdatering af det oprindelige program fra 2006) er blevet suppleret med et handlingsprogram ( castellano deutsch english français ) som opfølgning på Det Europæiske Råd den 8.-9. marts 2007 (FR), der pegede på selskabsretten og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision som tre prioriterede indsatsområder.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Synthesis of the reactions received to the Commission communication on a simplified business environment for companies in the areas of company law, accounting and auditing (COM(2007) 394) ( EN ) (pdf) (foreligger ikke på dansk).
Som opfølgningpå Kommissionens meddelelse af 10. juli 2007 opfordrede Rådet Kommissionen til at gennemgå reaktionerne på meddelelsen om enklere erhvervsbetingelser for selskaber og i givet fald forelægge nye forslag. I lyset af den sammenfattende redegørelse om disse reaktioner har man klart foretrukket den løsning, der består i at forenkle den eksisterende lovgivning (den anden valgmulighed, Kommissionen foreslog i sin meddelelse).

Seneste ajourføring: 11.04.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top