RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen

Deze richtlijn heeft ten doel grensoverschrijdende fusies tussen kapitaalvennootschappen uit de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. De EU wil daartoe een reeks maatregelen invoeren waarmee wordt beoogd dergelijke transacties goedkoper te maken, de rechtszekerheid ervan te waarborgen en deze binnen het bereik te brengen van zoveel mogelijk ondernemingen, en dan vooral die welke geen Europese vennootschap wensen op te richten.

BESLUIT

Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen [Publicatieblad L 310 van 25.11.2005] [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze richtlijn heeft ten doel grensoverschrijdende fusies * tussen kapitaalvennootschappen te vergemakkelijken.

Deze richtlijn beoogt aan te geven welk recht bij een fusie van toepassing is op elk van de fuserende vennootschappen. Op de nieuwe uit de fusie ontstane entiteit is slechts één nationale wetgeving van toepassing, namelijk die van de lidstaat waar de entiteit haar zetel heeft.

Betrokken entiteiten

De richtlijn is van toepassing op fusies van kapitaalvennootschappen:

 • die in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht;
 • die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben;
 • indien ten minste twee daarvan onder de wetgeving van verschillende lidstaten ressorteren.

De lidstaten kunnen besluiten deze richtlijn niet toe te passen op grensoverschrijdende fusies waarbij een coöperatieve vennootschap betrokken is, zelfs al valt deze laatste onder de definitie van kapitaalvennootschap. Ook vennootschappen waarvan het doel de collectieve belegging in effecten is (icbe’s), vallen buiten de werkingssfeer van de richtlijn.

Op grensoverschrijdende fusies toepasselijke procedures

De leidinggevende of bestuursorganen van elke fuserende vennootschap moeten een gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie opstellen. De richtlijn bevat een lijst met een twaalftal elementen die ten minste in het gemeenschappelijk voorstel moeten zijn opgenomen. Het voorstel moet openbaar worden gemaakt op de wijze die door de wetgeving van de lidstaten wordt voorgeschreven overeenkomstig de richtlijn betreffende de openbaarmakingsvereisten voor kapitaalvennootschappen, en uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering die daarover een besluit moet nemen. Openbaarmaking is evenwel niet verplicht indien de vennootschap het voorstel minstens één maand voor de datum van de algemene vergadering voor het publiek beschikbaar stelt op zijn internetsite of op een door de betrokken lidstaat aangewezen site.

Het leidinggevend of bestuursorgaan van elke fuserende vennootschap stelt een voor de deelgerechtigden en de werknemers bestemd verslag over het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie op waarin de juridische en economische aspecten, alsook de gevolgen van de grensoverschrijdende fusie worden toegelicht.

De fusie wordt tevens doorgelicht in een verslag van onafhankelijke deskundigen. Dit verslag is niet vereist indien alle deelgerechtigden in elke bij de grensoverschrijdende fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd. Zowel het deskundigenverslag als het verslag over het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie moet uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering beschikbaar zijn.

Op basis van de bovengenoemde documenten keurt de algemene vergadering van elke fuserende vennootschap het gemeenschappelijk voorstel voor een grensoverschrijdende fusie goed.

Toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende fusie

Elke lidstaat wijst de instantie aan die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende fusie wat het gedeelte van de procedure betreft dat betrekking heeft op elke fuserende vennootschap die onder zijn nationale wetgeving ressorteert. Deze instantie geeft een pre-fusie attest af waaruit blijkt dat de voor de fusie vereiste handelingen en formaliteiten correct zijn verricht.

Elke lidstaat wijst de instantie aan die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende fusie wat het gedeelte van de procedure betreft dat betrekking heeft op de grensoverschrijdende fusie en, in voorkomend geval, de oprichting van een nieuwe uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap wanneer de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap onder zijn nationale wetgeving ressorteert. Deze instantie moet zich er met name van vergewissen dat de fuserende vennootschappen gemeenschappelijke voorstellen voor een grensoverschrijdende fusie van gelijke strekking hebben goedgekeurd.

Rechtsgevolgen van de grensoverschrijdende fusie

Na uitvoering van de rechtmatigheidscontroles bepaalt de wetgeving van de lidstaat waaronder de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap valt, op welke datum de fusie van kracht wordt en op welke wijze de fusie in het openbare register wordt bekendgemaakt. Het register waar de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap wordt ingeschreven, moet het register waar elke vennootschap akten diende neer te leggen in kennis stellen van de vankrachtwording van de grensoverschrijdende fusie. Deze inkennisstelling gebeurt via het systeem van gekoppelde centrale registers (beschikbaar vanaf 2014) en handels- en vennootschapsregisters dat is ingesteld bij de richtlijn betreffende de bescherming van de belangen van zowel deelnemers in vennootschappen als derden. De oude inschrijving mag niet eerder dan bij de ontvangst van de kennisgeving van de grensoverschrijdende fusie worden verwijderd.

Grensoverschrijdende fusies hebben de volgende rechtsgevolgen:

 • de overgenomen vennootschappen of de fuserende vennootschappen houden op te bestaan;
 • het vermogen van de betrokken fuserende vennootschappen, zowel activa als passiva, gaat in zijn geheel over op de nieuwe entiteit (hetzij de overnemende vennootschap, hetzij de nieuwe vennootschap);
 • de deelgerechtigden van de betrokken fuserende vennootschappen worden deelgerechtigden van de nieuwe entiteit.

Wanneer de wetgeving van een lidstaat bijzondere formaliteiten voorschrijft om de overgang van bepaalde door de fuserende vennootschappen ingebrachte zaken, rechten en verplichtingen aan derden te kunnen tegenwerpen, worden deze formaliteiten verricht door de uit de fusie ontstane vennootschap.

Werknemersmedezeggenschap

Wat de medezeggenschapsrechten van de werknemers betreft, geldt het algemene beginsel dat de nationale wetgeving van toepassing is waaraan de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap onderworpen is.

Bij wijze van uitzondering zijn de bij de verordening en de richtlijn betreffende de Europese vennootschap (SE) vastgestelde beginselen en voorschriften ten aanzien van de werknemerszeggenschap van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ten minste één van de fuserende vennootschappen heeft in de zes maanden voorafgaand aan de bekendmaking van het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie gemiddeld meer dan 500 werknemers in dienst en werkt met een stelsel van werknemersmedezeggenschap;
 • de nationale wetgeving van toepassing op de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap voorziet niet in ten minste hetzelfde niveau van werknemersmedezeggenschap dat van toepassing is in de betrokken fuserende vennootschappen, gemeten naar het werknemersaantal in de leidinggevende organen die verantwoordelijk zijn voor de winstbepalende entiteiten van de vennootschap;
 • de nationale wetgeving van toepassing op de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap schrijft niet voor dat werknemers van in andere lidstaten gelegen vestigingen van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap hetzelfde recht tot uitoefening van medezeggenschapsrechten hebben als de werknemers in de lidstaat waar de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap haar statutaire zetel heeft.

In het kader van de richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers wordt het percentage voor de toepassing van de voor de Europese vennootschap vastgestelde referentievoorschriften opgetrokken tot 33 1/3 % van het totale aantal werknemers in alle fuserende vennootschappen waarin een of andere vorm van werknemersmedezeggenschap bestond.

Gedurende een periode van drie jaar nadat de grensoverschrijdende fusie van kracht is geworden, zijn de bepalingen betreffende de werknemersmedezeggenschap van toepassing op elke latere binnenlandse fusie.

De verwerking van persoonsgegevens valt onder de bepalingen van de richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Belangrijkste begrippen

In de richtlijn wordt onder grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen de rechtshandeling verstaan waarbij:

 • de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap in hun geheel op een andere, reeds bestaande vennootschap - de overnemende vennootschap - overgaan tegen uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de andere vennootschap aan haar deelgerechtigden, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze bewijzen;
 • de activa en passiva van het vermogen van twee of meer vennootschappen in hun geheel op een door hen op te richten vennootschap overgaan tegen uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de nieuwe vennootschap aan haar deelgerechtigden, eventueel met een bijbetaling in geld welke niet meer mag bedragen dan 10 % van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van deze bewijzen;
 • de activa en passiva van het vermogen van een vennootschap in hun geheel overgaan op de vennootschap die alle bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal bezit.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2005/56/EG

15.12.2005

15.12.2007

L 310/1 van 25.11.2005

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2009/109/EG

2.10.2009

30.6.2011

L 259 van 2.10.2009

Richtlijn 2012/17/EU

6.7.2012

7.7.2014

L 156 van 16.6.2012

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2005/56/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 28.12.2012

Zie ook

 • Grensoverschrijdende fusies (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven