RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemensamt beskattningssystem: fusioner, fissioner, överföring av tillgångar, utbyte av aktier och flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte

Genom förevarande direktiv införs ett gemensamt beskattningssystem för gränsöverskridande omstruktureringsåtgärder.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

SAMMANFATTNING

Detta direktiv gäller:

  • vid fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i två eller flera medlemsstater;
  • vid flyttning av ett bolags, antingen ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening, säte från en medlemsstat till en annan.

Regler som gäller för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier

En fusion, fission eller partiell fission ska inte leda till beskattning av kapitalvinst, beräknad som skillnaden mellan det verkliga värdet av de tillgångar och skulder som har överförts och deras skattemässiga värde, vid själva genomförandet utan först när denna vinst verkligen realiseras.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avsättningar eller reserver som är helt eller delvis befriade från skatt får tas över av de fasta driftställen hos det övertagande bolaget som är belägna i den medlemsstat där det överlåtande bolaget är hemmahörande.

Tilldelning till delägarna i det överlåtande eller förvärvade bolaget av aktier eller andelar i det övertagande eller förvärvande bolaget får inte leda till någon beskattning av dessa delägares inkomst, vinst eller kapitalvinst.

Det särskilda fallet med överföring av ett fast driftställe

Då de överförda tillgångarna vid en fusion, fission eller överföring av tillgångar omfattar ett fast driftställe tillhörande det överlåtande bolaget, beläget i en annan medlemsstat än den där det överlåtande bolaget är hemmahörande, ska medlemsstaten i vilken det överlåtande bolaget befinner sig avstå från rätten att beskatta det fasta driftstället.

Det särskilda fallet med transparenta bolag

Om en medlemsstat betraktar ett där inte hemmahörande överlåtande eller förvärvat bolag som skattemässigt transparent, har den rätt att inte tillämpa bestämmelserna i detta direktiv då den beskattar detta bolags direkta eller indirekta delägare för inkomst, vinst eller kapitalvinst i bolaget.

Regler tillämpliga vid flyttning av sätet för ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening

Då ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening flyttar sitt säte från en medlemsstat till en annan eller blir hemma hörande i en annan medlemsstat, ger flyttningen inte upphov till någon kapitalvinst för delägarna. Medlemsstaterna kan dock beskatta den vinst som uppstår vid en senare överlåtelse av värdepapper som representerar kapitalet hos europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen.

I samma fall, ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att, då avsättningar eller reserver gjorts enligt gällande regler av europabolaget eller den europeiska kooperativa föreningen före flyttningen av sätet och är helt eller delvis befriade från skatt och inte härrör från fasta driftställen i utlandet, dessa avsättningar eller reserver med samma skattebefrielse kan överföras till ett fast driftställe i det europabolag eller europeiska kooperativa förening som är belägen på samma medlemsstats territorium som flytten gjordes från.

Detta direktiv upphäver direktiv 90/434/EG.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/133/EG

15.12.2009

-

EUT L 310, 25.11.2009

Senast ändrat den 13.04.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början