RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólny system opodatkowania: łączenia, podziały, wnoszenie aktywów, wymiany udziałów oraz przeniesienie siedziby SE lub SCE

Niniejsza dyrektywa wprowadza wspólny system opodatkowania dla transgranicznych operacji restrukturyzacji.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:

  • operacji łączenia, podziału, wnoszenia aktywów oraz wymiany udziałów, które dotyczą spółek dwóch lub więcej państw członkowskich,
  • przeniesienia statutowej siedziby spółki europejskiej (SE) lub spółdzielni europejskiej (SCE) z jednego państwa członkowskiego do innego.

Zasady stosowane do łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów

Łączenie, podział lub podział przez wydzielenie nie pociąga za sobą żadnego opodatkowania od zysków kapitałowych, które są określone jako różnica między wartością rzeczywistą przekazanych aktywów i pasywów a ich wartością do celów podatkowych – w momencie danej operacji, ale jedynie wtedy, gdy te zyski kapitałowe zostaną rzeczywiście zrealizowane.

Państwa członkowskie stosują konieczne środki, aby zapasy lub rezerwy częściowo lub w całości zwolnione z podatku zostały przeniesione przez stałe zakłady spółki przejmującej zlokalizowane w państwie spółki przekazującej.

Wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy spółki przekazującej lub nabywanej papierów wartościowych reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej nie stanowi podstawy opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tych akcjonariuszy.

Przypadek szczególny przekazania stałego zakładu

W przypadku gdy aktywa przekazane w ramach łączenia, podziału lub wnoszenia aktywów obejmują stały zakład spółki przekazującej, który znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie spółki przekazującej, państwo członkowskie, w którym znajduje się spółka przekazująca, zrzeka się praw do opodatkowania tego stałego zakładu.

Szczególny przypadek spółek fiskalnie przejrzystych

W przypadku gdy państwo członkowskie uznaje spółkę przekazującą lub spółkę nabywaną niebędącą rezydentem za spółkę fiskalnie przejrzystą, państwo to ma prawo do odstąpienia od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy przy nakładaniu podatków na bezpośrednich lub pośrednich akcjonariuszy tej spółki w odniesieniu do dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tej spółki.

Zasady stosowane w przypadku przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE

Jeżeli SE lub SCE przenosi swą statutową siedzibę z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, lub zostaje rezydentem w innym państwie członkowskim, nie stanowi to podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariuszy. Jednakże państwa członkowskie mogą opodatkować zysk powstały z kolejnego przekazania papierów wartościowych reprezentujących kapitał SE lub SCE, która przenosi swą statutową siedzibę.

W tym samym przypadku, państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby zapewnić częściowe lub całkowite zwolnienie z opodatkowania zapasów lub rezerw należycie ustanowionych przez SE lub SCE przed przeniesieniem statutowej siedziby i niepochodzących ze stałych zakładów za granicą. Takie zapasy lub rezerwy mogą być przeniesione, korzystając z takiego samego zwolnienia, przez stały zakład SE lub SCE, która znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, z którego statutowa siedziba została przeniesiona.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 90/434/WE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/133/WE

15.12.2009

-

Dz.U. L 310, 25.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony