RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemeenschappelijke belastingregeling: fusies, splitsingen, inbreng van activa, aandelenruil en verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE

Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijke fiscale regeling vast voor grensoverschrijdende reorganisaties.

BESLUIT

Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op:

  • fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil waarbij vennootschappen van twee of meer lidstaten betrokken zijn;
  • de verplaatsing van de statutaire zetel van een Europese vennootschap (SE) of een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) van een lidstaat naar een andere lidstaat.

Regels voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil

Fusies, splitsingen en gedeeltelijke splitsingen leiden niet tot enigerlei belastingheffing op de meerwaarden - die worden bepaald door het verschil tussen de werkelijke waarde van de overgedragen activa en passiva en hun fiscale waarde - op het moment van de betrokken transactie, doch slechts wanneer deze meerwaarden werkelijk worden gerealiseerd.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat de reserves die met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting zijn gevormd, worden overgenomen door de vaste inrichtingen van de ontvangende vennootschap welke zijn gelegen in de staat van de inbrengende vennootschap.

De toekenning van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende of de verwervende vennootschap aan een deelgerechtigde van de inbrengende of verworven vennootschap mag niet leiden tot enigerlei belastingheffing op het inkomen, de winst of de meerwaarden van deze deelgerechtigde.

Bijzonder geval van de inbreng van een vaste inrichting

Indien tot de bij een fusie, splitsing of inbreng van activa ingebrachte goederen een vaste inrichting van de inbrengende vennootschap behoort welke is gelegen in een andere lidstaat dan die waaronder de bedoelde vennootschap ressorteert, ziet de lidstaat waarin de inbrengende vennootschap is gevestigd af van ieder recht tot belastingheffing ten aanzien van deze vaste inrichting.

Bijzonder geval van transparante entiteiten

Wanneer een lidstaat een inbrengende of verworven vennootschap die haar fiscale woonplaats niet op zijn grondgebied heeft als fiscaal transparant beschouwt, is hij niet verplicht de bepalingen van deze richtlijn toe te passen wanneer hij een belasting heft op het inkomen, de winst of de vermogenswinst van die vennootschap ten aanzien van een directe of indirecte deelgerechtigde van die vennootschap.

Regels voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of SCE

Wanneer een SE of een SCE haar statutaire zetel van een lidstaat naar een andere lidstaat verplaatst of haar fiscale woonplaats in een andere lidstaat verkrijgt, leidt deze verplaatsing op zich niet tot enigerlei belastingheffing over het inkomen, de winst of de vermogenswinst van de deelgerechtigden. De lidstaten mogen wel belasting heffen over de winst die voortvloeit uit de latere vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de SE of de SCE die haar statutaire zetel verplaatst.

In geval van een verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of SCE moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voorzieningen of reserves die de SE of de SCE volgens de voorschriften heeft aangelegd vóór de verplaatsing van de statutaire zetel, en die geheel of gedeeltelijk belastingvrij zijn en niet uit vaste inrichtingen in het buitenland voortkomen, met dezelfde belastingvrijstelling kunnen worden overgenomen door een vaste inrichting van een SE of SCE die is gevestigd op het grondgebied van de lidstaat van waar de statutaire zetel werd verplaatst.

Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 90/434/EG.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2009/133/EG

15.12.2009

-

L 310, 25.11.2009

Laatste wijziging: 13.04.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven