RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fælles beskatningsordning: ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, ombytning af aktier og flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted.

Dette direktiv indfører en fælles beskatningsordning for grænseoverskridende restruktureringstransaktioner.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater.

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på

  • fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, som vedrører selskaber i to eller flere medlemsstater
  • flytning af et SE’s (europæisk selskab) eller SCE’s (europæisk andelsselskab) vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater.

Reglerne gælder for fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier.

Fusion, spaltning eller partiel spaltning medfører ingen form for skat på kapitalvinding - beregnet som forskellen mellem den indre værdi af de overførte aktiver eller passiver og disses skattemæssige værdi - på tidspunktet for den pågældende transaktion, men først når denne kapitalvinding faktisk realiseres.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hensættelser eller reserver, der er helt eller delvis fritaget for beskatning, kan overføres til det modtagende selskabs faste driftsteder, som er beliggende i den medlemsstat, hvor det indskydende selskab er hjemmehørende.

Tildelingen af aktier eller anparter i det modtagende eller erhvervende selskab til en selskabsdeltager i det indskydende eller erhvervede selskab må ikke medføre nogen beskatning af denne selskabsdeltagers indtægt, fortjeneste eller kapitalvinding.

Særtilfælde ved tilførsel af et fast driftssted

Når der i forbindelse med fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver blandt de tilførte aktiver er et fast driftssted, der tilhører det indskydende selskab, og som er beliggende i en anden medlemsstat end dette, fraskriver medlemsstaten, hvor det indskydende selskab er hjemmehørende, sig enhver ret til at beskatte dette faste driftsted.

Særtilfælde ved transparente enheder

Når en medlemsstat betragter et ikke-hjemmehørende indskydende eller erhvervet selskab som skattemæssigt transparent, skal den have ret til ikke at anvende bestemmelserne i dette direktiv i forbindelse med beskatning af dette selskabs direkte eller indirekte selskabsdeltager med hensyn til det pågældende selskabs indkomst, overskud eller kapitalvinding.

Regler vedrørende flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted

Flytningen af et SE’s eller et SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted medfører ikke i sig selv nogen beskatning af selskabsdeltagernes indkomst, overskud eller kapitalvinding. Medlemsstaterne kan dog beskatte en fortjeneste som følge af en senere afhændelse af aktier eller anparter i det SE eller SCE, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted.

I samme tilfælde træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at når henlæggelser eller reserver, som SE’et eller SCE’et har opbygget forskriftsmæssigt inden flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted, er helt eller delvis fritaget for beskatning og ikke hidrører fra faste driftssteder i udlandet, kan sådanne henlæggelser eller reserver overtages med samme skattefritagelse af et af SE’et eller SCE’et ejet fast driftssted, der er beliggende i den medlemsstat, hvorfra det vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet.

Direktivet ophæver direktiv 90/434/EF.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/133/EF

15.12.2009

-

EUT L 310, 25.11.2009

Seneste ajourføring: 13.04.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top