RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Společný systém zdanění: fúze, rozdělení, převod aktiv, výměna akcií a přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti

Tato směrnice zavádí společný systém zdanění pro restrukturalizační přeshraniční operace.

AKT

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na:

Předpisy vztahující se na fúze, rozdělení, částečná rozdělení, převody aktiv a výměny akcií

Fúze, rozdělení nebo částečná fúze nejsou důvodem k žádnému zdanění zisků - které jsou určeny rozdílem mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich daňovou hodnotou - v okamžiku vlastní operace, nýbrž pouze pokud je těchto zisků skutečně dosaženo.

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby opravné položky nebo rezervy částečně či zcela osvobozené od daně převzaly stálé provozovny příjemce nacházející se ve státě převádějící společnosti.

Přidělení cenných papírů představujících základní kapitál přijímající nebo nabývající společnosti společníkovi převádějící nebo nabyté společnosti nesmí být důvodem k žádnému zdanění příjmů, zisků nebo výnosů tohoto společníka.

Zvláštní případ převodu ze stálé provozovny

Pokud mezi majetkem převedeným u příležitosti fúze, rozdělení nebo převodu aktiv figuruje stálá provozovna převádějící společnosti se sídlem v jiném členském státě, než v jakém sídlí tato společnost, vzdává se členský stát, kde se převádějící společnost nachází, práva na zdanění stálé provozovny.

Zvláštní případ transparentních subjektů

Považuje-li členský stát převádějící nebo nabytou společnost, která nesídlí na jeho území, za daňově transparentní, nemusí uplatňovat ustanovení této směrnice při zdaňování přímého nebo nepřímého společníka této společnosti, co se týče jejích příjmů, zisků nebo výnosů této společnosti.

Předpisy vztahující se na přemístění statutárního sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti

Přemístí-li tzv. evropská společnost nebo evropská družstevní společnost své statutární sídlo do jiného členského státu, není to samo o sobě důvodem ke zdanění příjmů, zisků nebo výnosů jejích společníků. Nicméně členské státy mohou danit výtěžek vyplývající z budoucího prodeje cenných papírů ze základního kapitálu evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti přemisťující své statutární sídlo.

Stejně tak členské státy musí přijmout nezbytná opatření, aby pro případ, že jsou opravné položky nebo rezervy řádně vytvořené evropskou společností nebo evropskou družstevní společností před přemístěním statutárního sídla částečně nebo zcela osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálých provozoven v zahraničí, mohly tyto opravné položky nebo rezervy být převedeny stálou provozovnou evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti nacházející se na území členského státu, odkud bylo statutární sídlo přemístěno, za stejného osvobození od daně.

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 90/434/ES.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/133/ES

15. 12. 2009

-

Úř. věst. L 310 ze dne 25. 11. 2009

Poslední aktualizace: 13.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky