RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

Detta direktiv syftar till att öka den finansiella rapporteringens trovärdighet och förstärka skyddet mot finans­skandaler inom EU genom att fastställa regler som skapar ökad samstämmighet mellan formerna för den lagstadgade revisionen av årsbokslut och sammanställd redovisning i medlems­staterna. Det innehåller bland annat bestämmelser om offentlig stabilitetstillsyn, krav på extern kvalitets­säkring, de lagstadgade revisorernas skyldigheter och användningen av internationella standarder samt principer för revisorernas oberoende. Genom direktivet upprättas också en grund för samarbete mellan EU:s tillsyns­myndigheter och tillsyns­myndigheter i tredje land.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivet syftar till att stärka och samordna den lagstadgade revisionen i EU:s medlemsstater. Det klargör de lagstadgade revisorernas uppgifter och fastställer etiska principer för att garantera deras objektivitet och oberoende.

Godkännande, fortbildning och ömsesidigt erkännande

Lagstadgad revision får endast utföras av lagstadgade revisorer * eller revisionsföretag * som godkänts av den medlemsstat som kräver den lagstadgade revisionen.

Genom direktivet uppdateras kraven på utbildning för lagstadgade revisorer. En revisor kan inte godkännas för att utföra lagstadgad revision innan han eller hon uppnått behörighet för universitets­studier eller motsvarande och därefter genomgått ett teoretiskt utbildnings­program, fullföljt praktisk utbildning och godkänts i en yrkesexamen.

Medlemsstaterna bör betrakta revisionskvalifikationer som lagstadgade revisorer skaffat sig på grundval av detta direktiv som likvärdiga. Innan en lagstadgad revisor från en annan medlemsstat kan godkännas bör dock hans eller hennes kunskaper prövas.

Reglerna och tillsynen i medlemsstaterna ska följa principen om hemlandskontroll, dvs. att den behöriga medlemsstaten är den där den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget godkänts och den granskade enheten har sitt säte.

Registrering

Medlems­staterna ska se till att alla godkända revisorer och revisionsföretag tas upp i ett offentligt register som ska innehålla de viktigaste uppgifterna om de lagstadgade revisorerna och revisionsföretagen. De ska också se till att lagstadgade revisorer och revisionsföretag till de registerförande behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål anmäler varje förändring av uppgifterna i det offentliga registret.

Yrkesetik, oberoende, objektivitet, konfidentialitet och tystnadsplikt

Alla lagstadgade revisorer och revisionsföretag ska iaktta yrkesetiska principer. Dessa ska minst styra deras arbete i fråga om allmänintresse, integritet och objektivitet samt deras yrkeskompetens och kraven på omsorgsfull behandling.

Medlemsstaterna ska se till att lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgad revision är oberoende av det granskade företaget och inte medverkar i dess beslutsprocess. Vid den lagstadgade revisionen får det inte förekomma någon ekonomisk, affärsmässig, anställningsmässig eller annan anknytning mellan den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget och det granskade företaget.

Alla uppgifter och handlingar som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget har tillgång till när de utför lagstadgad revision ska skyddas av lämpliga regler om konfidentialitet och tystnadsplikt.

Revisionsstandarder och revisionsberättelse

Kommissionen kan besluta om i vilken utsträckning internationella revisions­standarder ska tillämpas i gemenskapen *. Medlemsstaterna ska kräva att lagstadgade revisorer och revisionsföretag vid den lagstadgade revision följer internationella revisionsstandarder som antagits av kommissionen

Om ett revisionsföretag utför den lagstadgade revisionen, ska revisionsberättelsen undertecknas åtminstone av den lagstadgade revisor som utför den lagstadgade revisionen för revisionsföretagets räkning.

Kvalitetssäkring

Medlemsstaterna är skyldiga att inrätta ett system för kvalitets­säkring av den lagstadgade revisionen som ska följa de principer som fastställs genom direktivet. Det gäller till exempel kontrollanternas oberoende och att systemet har en säker finansiering och tillräckliga resurser samt urvalet av de personer som ska utföra särskilda kvalitets­säkrings­kontroller.

Utredningar och påföljder

Det måste säkerställas att det finns effektiva system för utredningar och påföljder så att bristfällig lagstadgad revision kan upptäckas, rättas till och förhindras.

Offentlig tillsyn och reglering medlemsstaterna emellan

Medlemsstaterna är skyldiga att inrätta effektiva system för offentlig tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Alla lagstadgade revisorer och revisions­företag ska stå under offentlig tillsyn, som ska ledas av personer som inte är yrkesrevisorer * men som har goda kunskaper på de områden som är viktiga för den lagstadgade revisionen.

Reglerna och den offentliga tillsynen i medlemsstaterna ska följa principen om hemlandskontroll, dvs. att den behöriga medlemsstaten är den där den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget godkänts och den granskade enheten har sitt säte.

Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse

Varje företag av allmänt intresse ska ha en revisionskommitté, som bland annat har till uppgift att

  • övervaka den finansiella rapporteringen,
  • övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll, eventuella internrevision samt riskhanteringssystem,
  • övervaka den lagstadgade revisionen av årsbokslut och sammanställd redovisning,
  • granska och övervaka den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende, särskilt när det gäller om de tillhandahåller andra tjänster till det granskade företaget.

Internationella aspekter

En medlemsstats behöriga myndigheter får godkänna en revisor från ett tredjeland som lagstadgad revisor som kan styrka att han eller hon uppfyller krav som motsvarar de som föreskrivs i direktivet. De behöriga myndigheterna i en medlemsstat ska registrera alla revisorer och revisionsföretag från tredje land som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade utanför gemenskapen.

Medlemsstaterna får tillåta att revisionshandlingar eller andra handlingar hos lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som de godkänt överlämnas till behöriga myndigheter i ett tredjeland på de villkor som fastställs genom direktivet.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Lagstadgad revisor: en fysisk person som en medlemsstats behöriga myndigheter har godkänt enligt bestämmelserna i detta direktiv för att utföra lagstadgad revision.
  • Revisionsföretag: en juridisk person eller annan enhet, oberoende av rättslig form, som enligt bestämmelserna i detta direktiv har godkänts av en medlemsstats behöriga myndigheter för att utföra lagstadgad revision.
  • Person som inte är yrkesrevisor: en fysisk person som under minst tre år före sin medverkan i ledningen av systemet för offentlig tillsyn varken utfört lagstadgade revisioner, innehaft rösträtt i ett revisionsföretag eller varit medlem av ett revisionsföretags förvaltnings- eller ledningsorgan och inte heller varit anställd av eller på annat sätt knuten till ett revisionsföretag.
  • Internationella revisionsstandarder: ”International Standards on Auditing” (ISA) och motsvarande uttalanden och standarder, i den mån de är relevanta för den lagstadgade revisionen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/43/EG [antagande: medbeslutandeförfarande COD/2004/0065]

29.6.200629.6.2008EUT L 157, 9.6.2006.
Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/30/EG [antagande: medbeslutandeförfarande COD/2006/0285]

21.3.2008-EUT L 81, 20.3.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation av den 5 juni 2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och revisionsföretag [delgivet med nr K(2008) 2247 – EUT L162, 21.6.2008].

Kommissionen konstaterar att denstadigt ökande volatiliteten i börsvärdena har gjort att risken för att ställas till ansvar har ökat betydligt för de lagstadgade revisorer och revisionsföretag som utför lagstadgade revisioner av börsnoterade företag. Samtidigt har tillgången till försäkringsskydd mot dessa risker blivit mer begränsad. Kommissionen anser att denna situation kan avskräcka revisionsföretagen från att gå in på den internationella revisionsmarknaden för börsnoterade företag i gemenskapen och minska utsikterna för nya aktörer inom denna sektor. Följaktligen rekommenderar kommissionen att det civilrättsliga ansvaret för revisorer och revisionsföretag bör begränsas med undantag för avsiktligt åsidosättande av god revisionssed. Kommissionen konstaterar att det råder stor skillnad mellan medlemsstaternas system för civilrättsligt ansvar och anser därför att det är lämpligt att låta varje enskild medlemsstat själv välja den begränsningsmetod som den anser vara lämpligast för dess system. Medlemsstaterna uppmanas informera kommissionen om åtgärder som vidtagits senast den 5 juni 2010. Kommissionen preciserar att en begränsning av revisionsföretagens ansvar emellertid inte bör hindra skadelidande parter från att få rimlig kompensation.

Senast ändrat den 12.12.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början