RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate

Directiva stabileşte norme privind armonizarea exercitării funcţiei de audit legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate şi vizează îmbunătăţirea credibilităţii raportării financiare, precum şi consolidarea protecţiei Uniunii Europene (UE) împotriva scandalurilor financiare. Aceasta conţine, printre altele, dispoziţii privind supravegherea prudenţială publică, obligaţia asigurării calităţii externe, sarcinile auditorilor legali de conturi, aplicarea normelor internaţionale, precum şi principiile în materie de independenţă a auditorilor. În plus, directiva stabileşte bazele cooperării între autorităţile de reglementare din UE şi din ţările terţe.

ACT

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva vizează consolidarea şi armonizarea exercitării funcţiei de audit legal în statele membre ale Uniunii Europene (UE). Aceasta clarifică sarcinile auditorilor legali şi stabileşte principii etice pentru a garanta obiectivitatea şi independenţa auditorilor.

Autorizare, formare continuă şi recunoaştere reciprocă

Auditurile legale se efectuează numai de către auditorii legali * sau de firmele de audit * autorizate de statul membru care solicită auditul legal.

Directiva actualizează programele de studii pentru auditorii legali. Un auditor poate fi autorizat să efectueze un audit legal numai după ce a atins un nivel de admitere la universitate sau un nivel echivalent, urmat apoi de un curs de instruire teoretică, de efectuarea unui stagiu de pregătire practică şi de promovarea unui examen de competenţă profesională.

Calificările de audit obţinute de auditorii legali în baza acestei directive trebuie considerate echivalente de către statele membre. Cunoştinţele auditorilor trebuie testate înainte ca un auditor legal dintr-un alt stat membru să poată fi autorizat.

Acordurile de reglementare între statele membre respectă, în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea publică, principiul competenţei statului membru de origine în care este autorizat auditorul legal sau firma de audit şi în care îşi are sediul social entitatea auditată.

Înregistrarea

Statele membre trebuie să se asigure că toţi auditorii legali şi toate firmele de audit autorizate sunt înscrişi într-un registru accesibil publicului şi care conţine informaţii de bază despre auditorii legali sau despre firmele de audit. De asemenea, statele membre se asigură că auditorii legali şi firmele de audit notifică, fără vreo întârziere nejustificată, autorităţilor competente responsabile pentru registrul public orice modificări ale informaţiilor cuprinse în acesta.

Etica profesională, independenţa, obiectivitatea, confidenţialitatea şi secretul profesional

Tuturor auditorilor legali şi firmelor de audit le revine obligaţia de a respecta principiile de etică profesională, care se referă cel puţin la funcţia lor de interes public, integritatea şi obiectivitatea lor, precum şi la competenţa şi diligenţa lor profesională.

Statele membre se asigură că, atunci când efectuează un audit legal, auditorul legal şi/sau firma de audit este independent(ă) de entitatea auditată şi nu este implicat(ă) în procesul decizional al entităţii auditate. Nu se poate efectua un audit legal în cazul în care există orice relaţie financiară, de afaceri, de muncă sau de orice alt tip între auditorul legal, firma de audit sau reţeaua şi entitatea auditată.

Toate informaţiile şi documentele la care are acces auditorul legal sau firma de audit atunci când efectuează un audit legal trebuie să fie protejate de norme corespunzătoare privind confidenţialitatea şi secretul profesional.

Standardele de audit şi raportul de audit

Comisia poate decide cu privire la aplicabilitatea standardelor internaţionale de audit * în UE. Statele membre impun auditorilor legali şi firmelor de audit să efectueze auditurile legale în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de Comisie.

În cazul în care o firmă de audit efectuează un audit legal, raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul legal care efectuează auditul legal în numele firmei respective de audit.

Asigurarea calităţii

Statele membre trebuie să organizeze un sistem de asigurare a calităţii pentru auditul legal, care să respecte criteriile definite de prezenta directivă. Acestea se referă, de exemplu, la independenţa supravegherii publice, siguranţa finanţării şi resursele adecvate pentru un astfel de sistem, precum şi la selecţia persoanelor responsabile cu misiunile specifice de evaluare a asigurării calităţii.

Investigaţii şi sancţiuni

Statele membre trebuie să se asigure că există sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, corecta şi preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului legal.

Supravegherea publică şi acordurile de reglementare între statele membre

Statele membre trebuie să instituie un sistem eficient de supraveghere publică pentru auditorii legali şi firmele de audit. Toţi auditorii legali şi toate firmele de audit fac obiectul supravegherii publice, care este gestionată de nepracticieni * care au cunoştinţe în domenii relevante pentru auditul legal.

Acordurile de reglementare între statele membre respectă, în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea publică, principiul competenţei statului membru de origine în care este autorizat auditorul legal sau firma de audit şi în care îşi are sediul social entitatea auditată.

Auditul legal al entităţilor de interes public

Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Comitetul de audit, în special:

  • monitorizează procesul de raportare financiară;
  • monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;
  • monitorizează auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate;
  • verifică şi monitorizează independenţa auditorului legal sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.

Aspecte internaţionale

Autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza un auditor dintr-o ţară terţă ca auditor legal, cu condiţia ca persoana respectivă să furnizeze dovada că îndeplineşte cerinţele echivalente prevăzute de directivă. Autorităţile competente ale unui stat membru înregistrează fiecare auditor şi fiecare entitate de audit din terţe ţări care prezintă un raport de audit privind conturile anuale sau conturile consolidate ale unei societăţi constituite în afara UE.

Statele membre pot permite transferul către autorităţile competente dintr-o ţară terţă al dosarelor de audit sau al altor documente deţinute de auditorii legali sau de firmele de audit autorizate, în condiţiile stabilite de prezenta directivă.

Termeni-cheie ai actului
  • Auditor legal: o persoană fizică autorizată în conformitate cu dispoziţiile directivei să efectueze audituri legale de către autorităţile competente ale unui stat membru.
  • Firmă de audit: o persoană juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma sa juridică, autorizată în conformitate cu dispoziţiile directivei să efectueze audituri legale de către autorităţile competente ale unui stat membru.
  • Nepractician: orice persoană fizică care, timp cel puţin trei ani înainte de implicarea sa în gestionarea unui sistem de supraveghere publică, nu a efectuat audituri legale, nu a deţinut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit şi nu a fost angajat sau asociat sub o altă formă la o firmă de audit.
  • Standarde internaţionale de audit: Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi standardele şi documentele conexe, în măsura în care sunt relevante pentru auditul legal.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2006/43/CE [adoptare: codecizie COD/2004/0065]

29.6.2006

29.6.2008

JO L 157 din 9.6.2006

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2008/30/CE [adoptare: codecizie COD/2006/0285]

21.3.2008

-

JO L 81 din 20.3.2008

ACTE CONEXE

Recomandarea Comisiei din 5 iunie 2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali şi a societăţilor de audit [notificată cu numărul C(2008) 2274 – Jurnalul Oficial L 162 din 21.6.2008].
Comisia constată că instabilitatea crescândă a capitalizării de piaţă a antrenat o puternică creştere a riscurilor privind răspunderea pentru auditorii legali şi societăţile de audit care efectuează audituri legale ale societăţilor cotate la bursă. În acelaşi timp, accesul la asigurările împotriva acestor riscuri s-a redus. Comisia consideră că această situaţie poate descuraja auditorii să intre pe piaţa internaţională de audit pentru societăţile cotate la bursă din Comunitate şi poate reduce perspectiva apariţiei de noi actori în acest sector. În consecinţă, Comisia recomandă limitarea răspunderii civile a auditorilor şi a societăţilor de audit, cu excepţia cazurilor de nerespectare deliberată a obligaţiilor profesionale. Constatând existenţa unor diferenţe semnificative între sistemele de răspundere civilă din statele membre, Comisia consideră că este necesar ca fiecare stat membru să poată alege metoda de limitare pe care o consideră cea mai adecvată pentru sistemul său de răspundere civilă. Statele membre sunt invitate să informeze Comisia cu privire la acţiunile întreprinse, până la 5 iunie 2010. Comisia precizează că limitarea răspunderii auditorilor nu ar trebui, totuşi, să împiedice părţile prejudiciate să fie despăgubite în mod echitabil.

Ultima actualizare: 12.12.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii