RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Éves és összevont (konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata

Ez az irányelv az éves és az összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálati eljárásainak harmonizációjára vonatkozó szabályok megállapításával javítani kívánja a pénzügyi beszámolás hitelességét és meg kívánja erősíteni az Európai Unió pénzügyi botrányokkal szembeni védelmét. Többek között az állami prudenciális felügyeletre, a külső minőségbiztosítási kötelezettségre, a jog szerinti könyvvizsgálók feladataira és a nemzetközi standardok alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a könyvvizsgálók függetlenségével kapcsolatos elveket tartalmaz. Ezenfelül az irányelv lefekteti az uniós és a harmadik országbeli szabályozók közötti együttműködés alapjait.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 157., 2006.6.9.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja a jog szerinti könyvvizsgálati eljárások megerősítése és harmonizációja az Európai Unió tagállamaiban. Egyértelműen meghatározza a jog szerinti könyvvizsgálók feladatait és etikai elveket ír elő a könyvvizsgálók pártatlanságának és függetlenségének biztosítása érdekében.

Jóváhagyás, folyamatos képzés és kölcsönös elismerés

Jog szerinti könyvvizsgálatot kizárólag a jog szerinti könyvvizsgálatot előíró tagállam által jóváhagyott jog szerinti könyvvizsgálók * vagy könyvvizsgáló cégek * végezhetnek.

Az irányelv naprakésszé teszi a könyvvizsgálók számára előírt képzési programot. Valamely személy jog szerinti könyvvizsgálatot csak akkor végezhet, ha elérte az egyetemi bemeneti vagy azzal egyenértékű szintet, azt követően elvégzett egy elméleti oktatást biztosító tanfolyamot, gyakorlati képzésen vett részt, és teljesítette a szakmai kompetencia vizsgát.

A jog szerinti könyvvizsgálók által ezen irányelv alapján megszerzett könyvvizsgálói képesítéseket valamennyi tagállamban egyenértékűnek kell tekinteni. A könyvvizsgálók ismereteit ezért vizsga révén ellenőrizni kell, mielőtt egy másik tagállamból származó jog szerinti könyvvizsgálót jóváhagynak.

A tagállamok szabályozási rendelkezései tiszteletben tartják a honos ország szabályozásának elvét, és az azon tagállam általi felügyeletet, ahol a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jóváhagyják és a vizsgált jogalany székhelye van.

Nyilvántartás

A tagállamok biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket nyilvános nyilvántartásba vegyék, amely tartalmazza a jog szerinti könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek alapvető adatait. A tagállamok továbbá biztosítják, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek indokolatlan késedelem nélkül bejelentsék a nyilvános nyilvántartást vezető illetékes hatóságnak a nyilvános nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező minden változást.

Szakmai etika, függetlenség, pártatlanság, bizalmasság és szakmai titoktartás

Minden jog szerinti könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég szakmai etikai elvek hatálya alá tartozik, melyeknek ki kell terjedniük legalább közérdekű hivatásukra, feddhetetlenségükre és pártatlanságukra, valamint szakmai kompetenciájukra és kellő gondosságukra.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jog szerinti könyvvizsgálat végzésekor a jog szerinti könyvvizsgáló és/vagy a könyvvizsgáló cég független legyen a vizsgált jogalanytól és a vizsgált jogalany döntéshozatalában ne vegyen részt. Nem kerülhet sor jog szerinti könyvvizsgálatra, ha a jog szerinti könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég vagy a hálózat, valamint a vizsgált jogalany között pénzügyi, üzleti, munkáltatói vagy más kapcsolat áll fenn.

Megfelelő bizalmassági és szakmai titoktartási szabályok révén védelmet kell élveznie minden olyan információnak és dokumentumnak, amelyhez a jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése során a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég hozzáfér.

Könyvvizsgálati standardok és könyvvizsgálói jelentés

A Bizottság határozhat nemzetközi könyvvizsgálati standardok * Unión belüli alkalmazhatóságáról. A tagállamok megkövetelik, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek a Bizottság által elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban végezzék el a jog szerinti könyvvizsgálatokat.

Ha könyvvizsgáló cég végzi el a jog szerinti könyvvizsgálatot, akkor legalább a jog szerinti könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég nevében elvégző jog szerinti könyvvizsgálónak alá kell írnia a könyvvizsgálói jelentést.

Minőségbiztosítás

A tagállamok kötelesek a jog szerinti könyvvizsgálatra vonatkozóan olyan minőségbiztosítási rendszert létrehozni, amely megfelel az irányelvben meghatározott elveknek. Ez jelenti többek között a felügyelők függetlenségét, a minőségbiztosítási rendszer biztos finanszírozását és megfelelő erőforrásait, valamint az adott minőségbiztosítási ellenőrzési feladatok elvégzésével megbízott személyek kiválasztását.

Vizsgálatok és szankciók

Biztosítani kell, hogy hatékony vizsgálati és szankciórendszerek álljanak rendelkezésre a jog szerinti könyvvizsgálat nem megfelelő végrehajtásának felderítésére, kijavítására és ellenőrzésére.

Közfelügyelet és a tagállamok közötti szabályozási rendelkezések

A tagállamok kötelesek hatékony közfelügyeleti rendszert létrehozni a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára. Valamennyi jog szerinti könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég közfelügyelet alá tartozik. A közfelügyeleti rendszert nem gyakorló szakemberek * irányítják, akik a jog szerinti könyvvizsgálat területén releváns ismeretekkel rendelkeznek.

A tagállamok szabályozási rendelkezései tiszteletben tartják a honos ország szabályozásának elvét, és az azon tagállam általi felügyeletet, ahol a jog szerinti könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget jóváhagyják és a vizsgált jogalany székhelye van.

Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálata

Minden közérdeklődésre számot tartó jogalanynak rendelkeznie kell audit bizottsággal. Az audit bizottság többek között:

  • figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát;
  • figyelemmel kíséri a cég belső ellenőrzésének, adott esetben belső auditjának és kockázatkezelő rendszereinek hatékonyságát;
  • nyomon követi az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatát;
  • felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jog szerinti könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségét és különösen a vizsgált jogalany részére nyújtott további szolgáltatásokat.

Nemzetközi vonatkozások

A tagállamok illetékes hatóságai jog szerinti könyvvizsgálóként jóváhagyhatnak harmadik országbeli könyvvizsgálót, ha az igazolja, hogy eleget tesz az ebben az irányelvben előírtakkal egyenértékű követelményeknek. A tagállam illetékes hatóságai valamennyi, harmadik országbeli könyvvizsgálót és könyvvizsgáló jogalanyt nyilvántartásba vesznek, akik/amelyek könyvvizsgálói jelentést bocsátanak ki egy Unión kívül bejegyzett társaság éves vagy összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

A tagállamok – az irányelvben meghatározott feltételek szerint –engedélyezhetik a jóváhagyott jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok átadását harmadik ország illetékes hatóságainak.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Jog szerinti könyvvizsgáló: az a természetes személy, akit valamely tagállam illetékes hatóságai jóváhagynak ezen irányelvvel összhangban jog szerinti könyvvizsgálat elvégzése céljából.
  • Könyvvizsgáló cég: olyan jogi személy vagy egyéb jogalany – függetlenül annak társasági formájától –, amely jóváhagyást kap valamely tagállam illetékes hatóságaitól ezen irányelvvel összhangban jog szerinti könyvvizsgálat elvégzésére.
  • Nem gyakorló szakember: bármely olyan természetes személy, aki a közfelügyeleti rendszer irányításában való részvételét megelőzően legalább három évig nem végzett jog szerinti könyvvizsgálatot, nem rendelkezett szavazati joggal könyvvizsgáló cégben, nem volt tagja könyvvizsgáló cég ügyviteli vagy igazgatási szervének, és nem állt alkalmazásban vagy bármilyen más kapcsolatban könyvvizsgáló céggel.
  • Nemzetközi számviteli standardok: a Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS) és a kapcsolódó dokumentumok összessége, amennyiben azok a jog szerinti könyvvizsgálatra alkalmazandók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [elfogadás: COD/2004/0065 együttdöntési eljárás]

2006.6.29.

2008.6.29.

HL L 157., 2006.6.9.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2008/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [elfogadás: COD/2006/0285 együttdöntési eljárás]

2008.3.21.

HL L 81., 2008.3.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2008. június 5.) a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek polgári jogi felelősségének korlátozásáról [az értesítés a C(2008) 2274. számú dokumentummal történt – Hivatalos Lap L 162., 2008.6.21.].
A Bizottság megállapítja, hogy a vállalkozások tőzsdei értékének egyre nagyobb mértékű ingadozása a jegyzett vállalkozások jog szerinti könyvvizsgálatát végző jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek felelősségéhez kapcsolódó kockázatok jelentős növekedéséhez vezetett. Ezzel egyidejűleg az ilyen kockázatok elleni biztosításokhoz való hozzáférés korlátozottabbá vált. A Bizottság úgy véli, hogy ez a helyzet visszatarthatja a könyvvizsgálókat attól, hogy belépjenek a Közösségben jegyzett társaságok nemzetközi könyvvizsgálói piacára, és az ágazaton belül nem sok kilátás van új szereplők megjelenésére. A Bizottság ezért a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek polgári jogi felelősségének korlátozását javasolja, kivéve abban az esetben, ha utóbbiak szándékosan nem tesznek eleget szakmai kötelezettségeiknek. Tekintettel a tagállamokban hatályos polgári jogi felelősségi rendszerek közötti jelentős eltérésekre, a Bizottság szerint minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy megválaszthassa a korlátozásnak azt a módját, amely szerinte az ő esetében a legalkalmasabb. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a meghozott intézkedésekről 2010. június 5-ig nyújtsanak tájékoztatást. A Bizottság mindazonáltal kimondja, hogy a könyvvizsgálók felelősségének semmilyen korlátozása nem akadályozhatja meg, hogy a károsult feleket méltányos kártérítésben részesítsék.

Utolsó frissítés: 12.12.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére