RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vuositilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus

Tässä direktiivissä annetaan vuositilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen yhdenmukaistamista koskevia sääntöjä, joiden tarkoituksena on parantaa taloudellisten tietojen luotettavuutta ja tehostaa Euroopan un*ionin (EU) suojaa rahoitusskandaalien varalta. Direktiivin säännökset koskevat muun muassa toiminnan vakauden julkista valvontaa, ulkoisen laaduntarkastuksen velvollisuutta, lakisääteisten tilintarkastajien tehtäviä, kansainvälisten standardien käyttöä sekä tarkastajien riippumattomuutta koskevia periaatteita. Direktiivissä säädetään myös yhteistyön aloittamisesta EU:n ja kolmansien maiden sääntelyelinten välillä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa lakisääteistä tilintarkastusta Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. Siinä selvennetään lakisääteisten tilintarkastajien tehtäviä ja vahvistetaan eettiset periaatteet, joiden noudattamisella taataan tarkastajien puolueettomuus ja riippumattomuus.

Hyväksyminen, jatkuva koulutus ja vastavuoroinen tunnustaminen

Lakisääteisen tilintarkastuksen saavat suorittaa ainoastaan ne lakisääteiset tilintarkastajat * tai tilintarkastusyhteisöt *, jotka on hyväksytty siinä jäsenvaltiossa, joka lakisääteistä tilintarkastusta edellyttää.

Direktiivillä ajantasaistetaan lakisääteisten tilintarkastajien koulutusohjelma. Tarkastaja voidaan hyväksyä suorittamaan lakisääteistä tilintarkastusta sen jälkeen, kun hän on korkeakoulukelpoisuuden tai vastaavan kelpoisuuden saavutettuaan suorittanut teoreettisen opintokokonaisuuden ja vaadittavan käytännön harjoittelun sekä suorittanut hyväksytysti ammattitutkinnon.

Lakisääteisten tilintarkastajien tämän direktiivin mukaisesti hankkimaa pätevyyttä olisi pidettävä samanarvoisena kaikissa jäsenvaltioissa. Toisesta jäsenvaltiosta tulevan tilintarkastajan tietämyksen taso tulisi testata ennen kuin hänet voidaan hyväksyä.

Jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelyissä on noudatettava kotivaltion periaatetta, jonka mukaan sääntelystä ja valvonnasta vastaa jäsenvaltio, joka on hyväksynyt lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja jonka alueella tarkastettavalla yhteisöllä on rekisteröity kotipaikkansa.

Rekisteröinti

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki hyväksytyt tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt kirjataan rekisteriin, joka on julkisesti nähtävissä ja sisältää perustiedot lakisääteisistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ilmoittavat viipymättä julkisen rekisterin ylläpidosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille rekisterin sisältämien tietojen muutoksista.

Ammattietiikka, riippumattomuus, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus

Kaikkien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen on kunnioitettava ammattietiikkaa koskevia periaatteita. Näihin on vähintään sisällyttävä ammattietiikkaan kuuluva yleisen edun mukainen tehtävä, rehellisyys ja objektiivisuus sekä ammatillinen pätevyys ja huolellisuus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja ja/tai tilintarkastusyhteisö toimii lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan itsenäisesti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön eikä osallistu sen päätöksentekoon. Lakisääteistä tilintarkastusta ei voida suorittaa, jos lakisääteisen tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastusverkon sekä tarkastettavan yhteisön välillä on taloudellinen suhde, liike- tai työsuhde taikka muu suhde.

Kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö saa käyttöönsä lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan, on suojattava riittävillä luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevilla säännöillä.

Valvontaa ja tarkastuskertomuksia koskevat standardit

Komissio voi päättää kansainvälisten tilintarkastusstandardien * käytöstä EU:ssa. Jäsenvaltiot edellyttävät, että lakisääteiset tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisöt suorittavat lakisääteisen tilintarkastuksen komission vahvistamien kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Kun tilintarkastusyhteisö suorittaa lakisääteisen tilintarkastuksen, ainakin tilintarkastusyhteisön puolesta tarkastuksen suorittavan lakisääteisen tilintarkastajan on allekirjoitettava tilintarkastuskertomus.

Laadunvarmistus

Jäsenvaltioiden on organisoitava tämän direktiivin periaatteiden mukainen lakisääteisen tilintarkastuksen laadunvarmistusjärjestelmä. Järjestelmässä käsitellään esimerkiksi valvojien riippumattomuutta, rahoituksen varmuutta ja järjestelmälle osoitettujen varojen riittävyyttä sekä erityisten laaduntarkastustoimeksiantojen suorittajien valintaa.

Tutkinnat ja seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että puutteellisesti suoritettujen lakisääteisten tilintarkastusten havaitsemiseksi, korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi on olemassa tehokkaat tutkinta- ja seuraamusjärjestelmät.

Julkinen valvonta ja jäsenvaltioiden väliset sääntelyjärjestelyt

Jäsenvaltioiden on luotava tehokas lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkisen valvonnan järjestelmä. Kaikkien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen on oltava julkisen valvonnan alaisia. Valvontaelimen johdossa olisi oltava lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoita *, jotka eivät toimi tilintarkastajina.

Jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelyissä on noudatettava kotivaltion periaatetta, jonka mukaan sääntelystä ja valvonnasta vastaa jäsenvaltio, joka on hyväksynyt lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja jonka alueella tarkastettavalla yhteisöllä on rekisteröity kotipaikkansa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus

Yleisen edun kannalta merkittävässä yhteisössä on oltava tarkastusvaliokunta, jonka on

  • seurattava tilinpäätösraportoinnin prosessia
  • seurattava yrityksen sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskinhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • seurattava tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
  • tarkkailtava lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhteisölle.

Kansainväliset näkökohdat

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä kolmannesta maasta olevan tarkastajan lakisääteiseksi tilintarkastajaksi, jos kyseinen henkilö osoittaa täyttävänsä tässä direktiivissä säädetyt vastaavat vaatimukset. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät rekisteriin kaikki kolmannesta maasta olevat lakisääteiset tilintarkastajat ja lakisääteiset tilintarkastusyhteisöt, jotka laativat EU:n ulkopuolella perustetun yhtiön vuositilintarkastusta tai konsolidoitua tilintarkastusta koskevan tilintarkastuskertomuksen.

Jäsenvaltiot voivat sallia hyväksymiensä lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöjen hallussa olevien tilintarkastukseen liittyvien työpapereiden tai muiden asiakirjojen toimittamisen kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Keskeiset termit

  • Lakisääteinen tilintarkastaja: luonnollinen henkilö, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän direktiivin mukaisesti antaneet luvan suorittaa lakisääteisiä tilintarkastuksia.
  • Tilintarkastusyhteisö: oikeudellisesta muodosta riippumatta oikeushenkilö tai muu yhteisö, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän direktiivin mukaisesti antaneet luvan suorittaa lakisääteisiä tilintarkastuksia.
  • Henkilö, joka ei toimi tilintarkastajana: kaikki luonnolliset henkilöt, jotka vähintään kolmeen vuoteen ennen toimintaansa julkisen valvonnan järjestelmän johdossa eivät ole suorittaneet lakisääteisiä tilintarkastuksia, eivät ole olleet äänioikeutettuja tilintarkastusyhteisössä, eivät ole olleet tilintarkastusyhteisön hallinto- tai johtoelimen jäseniä eivätkä ole olleet tilintarkastusyhteisön palveluksessa tai muussa sidossuhteessa siihen.
  • Kansainväliset tilintarkastusstandardit: kansainväliset standardit (International Standards on Auditing, ISA) ja niihin liittyvät lausunnot ja standardit, sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/43/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD 2004/0065]

29.6.200629.6.2008EUVL L 157, 9.6.2006.
MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/30/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD 2006/0285]

21.3.2008-EUVL L 81, 20.3.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen siviilioikeudellisen vastuun rajoittamisesta[tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2274 – EUVL L 162, 21.6.2008].
Komissio toteaa, että yhtiöiden markkina‑arvon lisääntyvä volatiliteetti on huomattavasti kasvattanut julkisesti noteerattujen yhtiöiden lakisääteisiä tilintarkastuksia tekevien lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen vastuuriskejä. Samanaikaisesti näiden riskien varalta otettavien vakuutusten saanti on vaikeutunut. Komissio katsoo, että kyseinen tilanne voi vähentää tilintarkastajien halukkuutta tulla julkisesti noteerattujen yhtiöiden kansainvälisille tarkastusmarkkinoille Euroopan yhteisössä ja tekee tilintarkastusalan uusien toimijoiden markkinoille tulosta epätodennäköisempää. Näin ollen komissio suosittaa tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen siviilioikeudellisen vastuun rajoittamista lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa ammatilliset velvoitteet on tahallisesti laiminlyöty. Komissio panee merkille jäsenvaltioiden siviilioikeudellisten vastuujärjestelmien suuret erot ja katsoo, että jäsenvaltioiden on voitava valita sellainen vastuun rajoittamisen menetelmä, jonka ne katsovat parhaiten soveltuvan omiin erityisolosuhteisiinsa. Komissio pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan toteuttamistaan toimista 5. kesäkuuta 2010 mennessä. Komissio täsmentää, että tilintarkastajien vastuun rajoittamisen ei pitäisi estää vahinkoa kärsinyttä osapuolta saamasta kohtuullista korvausta.

Viimeisin päivitys 12.12.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun