RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών

Με τη θέσπιση κανόνων που αφορούν την εναρμόνιση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην ενίσχυση της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έναντι των χρηματοοικονομικών σκανδάλων. Περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν τον δημόσιο προληπτικό έλεγχο, την υποχρέωση διασφάλισης εξωτερικής ποιότητας, τα καθήκοντα των νόμιμων ελεγκτών, τη χρησιμοποίηση διεθνών προτύπων καθώς και αρχές σε θέματα ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Επιπλέον, η οδηγία θέτει τη βάση συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών της ΕΕ και εκείνων των τρίτων χωρών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση και την εναρμόνιση του υποχρεωτικού ελέγχου στα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EE). Αποσαφηνίζει τις αποστολές των νόμιμων ελεγκτών και καθορίζει αρχές δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία των ελεγκτών.

Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση

Ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται μόνο από νόμιμους ελεγκτές * ή ελεγκτικά γραφεία * που έχουν λάβει άδεια από το κράτος μέλος που απαιτεί τον υποχρεωτικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα σπουδών των νόμιμων ελεγκτών ενημερώνεται με την παρούσα οδηγία. Ένας ελεγκτής μπορεί να λάβει άδεια να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους μόνον εάν, αφού φθάσει στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή σε ισοδύναμο επίπεδο, ακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής διδασκαλίας, πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας.

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι νόμιμοι ελεγκτές βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα από τα κράτη μέλη. Οι γνώσεις των ελεγκτών θα πρέπει να αποδεικνύονται με εξετάσεις πριν από τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή από άλλο κράτος μέλος.

Οι ρυθμιστικές διατάξεις των κρατών μελών σέβονται την αρχή της κανονιστικής και εποπτικής αρμοδιότητας του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε άδεια ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της ελεγχόμενης οντότητας.

Εγγραφή στα μητρώα

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια θα πρέπει να καταχωρούνται σε μητρώο, το οποίο είναι προσιτό στο κοινό και περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για το δημόσιο μητρώο κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στο μητρώο.

Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και όλα τα ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται σε αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον την ιδιότητά τους ως προστατών του δημοσίου συμφέροντος, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά τους, καθώς και την επαγγελματική τους ικανότητα και τη δέουσα επιμέλεια.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, ο νόμιμος ελεγκτής ή/και το ελεγκτικό γραφείο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα και δεν συμμετέχει στις αποφάσεις της. Ένας νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο δεν επιτρέπεται να διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο όταν υφίσταται οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική σχέση, σχέση απασχόλησης ή άλλη σχέση μεταξύ του νομίμου ελεγκτή, του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου και της ελεγχόμενης οντότητας.

Όλες οι πληροφορίες και όλα τα έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου πρέπει να προστατεύονται από κατάλληλους κανόνες εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου.

Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις ελέγχου

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για τη δυνατότητα εφαρμογής διεθνών ελεγκτικών προτύπων * εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία να διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που υιοθετεί η Επιτροπή.

Εάν ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από το νόμιμο ελεγκτή που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου.

Διασφάλιση ποιότητας

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να οργανώσουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με τις αρχές που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία. Οι αρχές αυτές αφορούν, για παράδειγμα, την ανεξαρτησία των εποπτών ελέγχου, την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και την επάρκεια των πόρων ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και την επιλογή των προσώπων στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένη αποστολή ελέγχου διασφάλισης ποιότητας.

Έρευνες και κυρώσεις

Πρέπει να εξασφαλιστούν αποτελεσματικά συστήματα ερευνών και κυρώσεων για τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την πρόληψη της πλημμελούς εκτέλεσης του υποχρεωτικού ελέγχου.

Δημόσια εποπτεία και ρυθμιστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημιουργήσουν αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας εποπτείας των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και όλα τα ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται σε δημόσια εποπτεία που ανατίθεται σε μη επαγγελματίες * οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα θέματα που σχετίζονται με τον υποχρεωτικό έλεγχο.

Οι ρυθμιστικές διατάξεις των κρατών μελών σέβονται την αρχή της κανονιστικής και εποπτικής αρμοδιότητας του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε άδεια ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της ελεγχόμενης οντότητας.

Υποχρεωτικός έλεγχος οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος

Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος έχει μια ελεγκτική επιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή είναι μεταξύ άλλων επιφορτισμένη με:

 • την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ·
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, κατά περίπτωση, και διαχείρισης κινδύνων ·
 • την επίβλεψη του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών ·
 • τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, και ιδίως την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.

Διεθνείς πτυχές

Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να χορηγήσουν άδεια νόμιμου ελεγκτή σε ελεγκτή από τρίτη χώρα, εάν αυτός αποδείξει ότι πληροί απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους εγγράφουν στο μητρώο τους όλους τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές οντότητες από τρίτες χώρες που υποβάλλουν έκθεση ελέγχου σχετικά με ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρείας συσταθείσας εκτός της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας των εγγράφων εργασίας του ελέγχου ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στους οποίους έχουν χορηγήσει άδεια, υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα οδηγία τροποποιεί:

 • την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, που βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Η οδηγία αυτή για το εταιρικό δίκαιο συντονίζει τις εθνικές νομοθεσίες για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (λογαριασμοί ομίλων))·
 • την τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, που βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών. Η οδηγία αυτή συντονίζει τις εθνικές διατάξεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών και της έκθεσης διαχείρισης, τις μεθόδους αποτίμησης καθώς και τη δημοσιότητα των εγγράφων αυτών για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Η παρούσα οδηγία καταργεί την οδηγία 84/253/ΕΟΚ για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

 • Νόμιμος ελεγκτής: φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους.
 • Ελεγκτικό γραφείο: νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχει λάβει, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, άδεια από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους·
 • Μη επαγγελματίας: φυσικό πρόσωπο το οποίο, τουλάχιστον τρία έτη πριν από τη συμμετοχή του στη διαχείριση του συστήματος δημόσιας εποπτείας, δεν διενήργησε υποχρεωτικούς ελέγχους, δεν είχε δικαιώματα ψήφου σε ελεγκτικό γραφείο, δεν υπήρξε μέλος του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ενός ελεγκτικού γραφείου και δεν απασχολήθηκε ούτε συνδέθηκε κατ' άλλο τρόπο με ένα ελεγκτικό γραφείο.
 • Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα: τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα [International Standards on Auditing (ISA)] και τα συναφή πρότυπα και πρακτικές, στο μέτρο που αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο.
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα: τα διεθνή λογιστικά πρότυπα [International Accounting Standards (IAS)], τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης [International Financial Reporting Standards (IFRS)] και οι ερμηνείες τους (SIC-IFRIC interpretations), οι τροποποιήσεις αυτών των προτύπων και των ερμηνειών τους και τα μελλοντικά πρότυπα και οι ερμηνείες τους, που εκδίδονται ή εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων [International Accounting Standards Board (IASB)].

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2006/43/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD 2004/0065]

29.6.200629.6.2008ΕΕ L 157 της 9.6.2006
Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/30/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD 2006/0285]

21.3.2008-ΕΕ L 81 της 20.3.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τον περιορισμό της αστικής ευθύνης των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 2274 – Επίσημη Εφημερίδα L162 της 21.6.2008].
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αυξανόμενη αστάθεια της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα πολύ υψηλότερους κινδύνους αστικής ευθύνης των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων που διεξάγουν τους νόμιμους ελέγχους των εισηγμένων εταιρειών. Παράλληλα, η πρόσβαση σε ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κινδύνων που συνδέονται με τους εν λόγω ελέγχους περιορίστηκε. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτή η κατάσταση ενδέχεται να αποτρέψει ελεγκτές να εισέλθουν στη διεθνή αγορά ελέγχου εισηγμένων εταιρειών στην Κοινότητα και να περιορίσει τις πιθανότητες εμφάνισης νέων παραγόντων στο χώρο αυτόν. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί η αστική ευθύνη των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκούσιας παραβίασης των επαγγελματικών καθηκόντων. Ενόψει των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των συστημάτων αστικής ευθύνης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκτιμά ότι ενδείκνυται κάθε κράτος μέλος να είναι σε θέση να επιλέγει τη μέθοδο περιορισμού που θεωρεί πλέον κατάλληλη για τη δική του περίπτωση. Καλεί τα κράτη μέλη να την ενημερώσουν έως την 5η Ιουνίου 2010 σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι ο περιορισμός ευθύνης των ελεγκτών δεν προδικάζει, ωστόσο, το δικαίωμα δίκαιης αποζημίωσης κάθε θιγόμενου μέρους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.12.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας