RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Gennem fastsættelse af regler for harmonisering af den lovpligtige revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber tager dette direktiv sigte på at øge troværdigheden i den finansielle information og styrke beskyttelsen af Den Europæiske Union (EU) mod finansskandaler. Det indeholder bl.a. bestemmelser om det offentlige tilsyn, forpligtelsen til at sikre en ekstern kvalitetssikring, de lovpligtige revisorers pligter, brugen af internationale standarder samt principper for revisorernes uafhængighed. Endvidere etableres der ved direktivet et samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i EU og tilsynsmyndighederne i tredjelande.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Det ottende direktiv om selskabsret tager sigte på at styrke og harmonisere den lovpligtige revision i EU’s medlemsstater. Det præciserer revisorernes opgaver og fastlægger etiske principper for at garantere revisorernes objektivitet og uafhængighed.

Godkendelse, efteruddannelse og gensidig anerkendelse

Lovpligtig revision må kun udføres af revisorer * eller revisionsfirmaer *, som er godkendt af den medlemsstat, som kræver den lovpligtige revision.

Uddannelsesprogrammet for revisorer opdateres ved dette direktiv. En revisor kan ikke godkendes til at udføre lovpligtig revision, førend han har nået et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse, eller et tilsvarende niveau og derefter har gennemgået et teoretisk undervisningsprogram og fuldført en praktisk uddannelse samt bestået en faglig kvalifikationseksamen.

De revisorkvalifikationer, som revisorer har opnået på grundlag af dette direktiv, bør af medlemsstaterne betragtes som ligestillede. Revisorers kendskab bør testes, før en revisor fra en anden medlemsstat kan blive godkendt.

Medlemsstaternes reguleringsaftaler skal overholde princippet om, at regulering udføres i hjemlandet, og at tilsyn føres af den medlemsstat, hvor en revisor eller et revisionsfirma er godkendt, og den virksomhed, der revideres, har hjemsted.

Registrering

Medlemsstaterne skal sikre, at alle godkendte revisorer og revisionsfirmaer opføres i et register, som er tilgængeligt for offentligheden, og som indeholder grundlæggende oplysninger om revisorer og revisionsfirmaer. De skal endvidere sikre, at revisorer og revisionsfirmaer uden ugrundet ophold underretter de kompetente myndigheder med ansvar for det offentlige register om eventuelle ændringer af oplysningerne i det offentlige register.

Faglig etik, uafhængighed, objektivitet, fortrolighed og tavshedspligt

Alle revisorer og revisionsfirmaer er underlagt principper om faglig etik, der som et minimum skal omfatte revisorens eller revisionsfirmaets funktion i offentlighedens interesse, deres integritet og objektivitet samt deres faglige kompetence og agtpågivenhed.

Medlemsstaterne sikrer, at den revisor og/eller det revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision, er uafhængig af den virksomhed, der revideres, og ikke er involveret i dennes beslutningstagning. En lovpligtig revision kan ikke udføres, hvis der består en finansiel, forretningsmæssig, ansættelsesmæssig eller enhver anden form for relation mellem revisoren og revisionsfirmaet og det netværk eller den virksomhed, der revideres.

Alle oplysninger og dokumenter, som en revisor eller et revisionsfirma har adgang til i forbindelse med den lovpligtige revision, skal beskyttes af tilstrækkelige regler om fortrolighed og tavshedspligt.

Revisionsstandarder og revisionspåtegning

Kommissionen kan beslutte, at internationale revisionsstandarder finder anvendelse i Fællesskabet *. Medlemsstaterne skal stille krav om, at revisorer og revisionsfirmaer udfører den lovpligtige revision i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, Kommissionen har vedtaget.

Når et revisionsfirma udfører lovpligtig revision, underskrives revisionspåtegningen af den eller de revisorer, der udfører den lovpligtige revision på revisionsfirmaets vegne.

Kvalitetssikring

Medlemsstaterne er forpligtet til at indføre et kvalitetssikringssystem for den lovpligtige revision, som skal opfylde de kriterier, der er fastsat ved dette direktiv. Blandt disse kan nævnes uafhængighed i kvalitetssikringssystemet, sikker finansiering og tilstrækkelige ressourcer til et sådant system og udvælgelse af kontrollanter til specifikke kvalitetssikringsopgaver.

Undersøgelser og sanktioner

Det skal sikres, at der findes effektive undersøgelses- og sanktionssystemer med henblik på at konstatere, korrigere og forhindre utilstrækkelig gennemførelse af den lovpligtige revision.

Offentligt tilsyn og reguleringsaftaler mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne skal etablere et effektivt offentligt tilsynssystem for revisorer og revisionsfirmaer. Alle revisorer og revisionsfirmaer er underlagt offentligt tilsyn, som ledes af ikke-revisorer * med viden om de relevante områder inden for lovpligtig revision.

Medlemsstaternes reguleringsaftaler skal overholde princippet om, at regulering udføres i hjemlandet, og at tilsyn føres af den medlemsstat, hvor en revisor eller et revisionsfirma er godkendt, og den virksomhed, der revideres, har hjemsted.

Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden

Alle virksomheder af interesse for offentligheden skal have et revisionsudvalg. Revisionsudvalget har bl.a. følgende opgaver:

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
  • at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem eller eventuelt interne revision og dens risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab
  • at kontrollere og overvåge revisorens eller revisionsfirmaets uafhængighed, særlig leveringen af supplerende tjenesteydelser til den virksomhed, der revideres.

Internationale aspekter

En medlemsstats kompetente myndigheder kan godkende en tredjelandsrevisor som revisor, hvis vedkommende kan fremlægge dokumentation for, at han eller hun opfylder krav, der svarer til dem, der fastsættes i direktivet. En medlemsstats kompetente myndigheder registrerer alle tredjelandsrevisorer og –revisionsfirmaer, som afgiver revisionspåtegning vedrørende årsregnskabet eller det konsoliderede regnskab for en virksomhed, der er registreret uden for Fællesskabet.

Medlemsstaterne kan tillade, at revisionsarbejdspapirer eller andre dokumenter, der indehaves af revisorer eller revisionsfirmaer, som de kompetente myndigheder i et tredjeland har godkendt på de betingelser, der er fastsat i direktivet, overføres til disse myndigheder.

Dokumentets nøglebegreber

  • Lovpligtig revisor: en fysisk person, som i overensstemmelse med dette direktiv er bemyndiget af en medlemsstats kompetente myndigheder til at udføre lovpligtig revision.
  • Revisionsfirma: en juridisk person eller enhver anden enhed — uanset dens juridiske form — som i overensstemmelse med dette direktiv er bemyndiget af en medlemsstats kompetente myndigheder til at udføre lovpligtig revision.
  • Ikke-revisor: en fysisk person, der i mindst tre år før sin inddragelse i ledelsen af det offentlige tilsynssystem ikke har udført lovpligtig revision, ikke har haft stemmerettigheder i et revisionsfirma, ikke har været medlem af et revisionsfirmas bestyrelse eller direktion og ikke har været ansat af eller på anden måde været tilknyttet et revisionsfirma.
  • Internationale revisionsstandarder: International Standards on Auditing (ISA) og de tilhørende udtalelser og standarder i det omfang, disse er relevante for lovpligtig revision.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/43/EF [vedtaget:
COD/2004/0065]

29.6.2006

29.6.2008

EUT L 157 af 9.6.2006

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/30/EF [vedtaget:
COD 2006/0285]

21.3.2008-EUT L 81 af 20.3.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling af 5. juni 2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar [meddelt under nummer K(2008) 2274 – Den Europæiske Unions Tidende L 162 af 21.6.2008].

Kommissionen konstaterer, at de stigende udsving i selskabernes markedskapitalisering har gjort risikoen for at pådrage sig erstatningsansvar betydeligt større for revisorer og revisionsfirmaer, der udfører lovpligtig revision af børsnoterede selskaber. Samtidigt er der sket en begrænsning i adgangen til forsikring mod denne risiko. Kommissionen anslår at denne situation kan afholde revisorer fra at gå ind på det internationale revisionsmarked for børsnoterede virksomheder i Fællesskabet, og at den forringer udsigten til, at der vil fremspire nye aktører inden for denne sektor. Som følge heraf henstiller Kommissionen til, at der indføres en begrænsning revisorers og revisionsfirmaers civilretlige erstatningsansvar, undtaget er tilfælde af forsætlig misligeholdelse af faglige forpligtelser. På grund af betydelige forskelle mellem medlemsstaternes civilretlige erstatningsansvarsordninger anslår Kommissionen, at det er hensigtsmæssigt at lade den enkelte medlemsstat vælge, den metode til begrænsning af erstatningsansvar, som den finder bedst egnet til dens særlige omstændigheder. Medlemsstaterne opfordres til at oplyse om de foranstaltninger der er truffet, senest 5. juni 2010. Kommissionen præciserer, at begrænsningen af revisorers erstatningsansvar ikke må forhindre skadelidte parter i at opnå rimelig erstatning.

Seneste ajourføring: 12.12.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top