RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Povinné audity ročních a konsolidovaných účetních závěrek

Cílem této směrnice je zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů a posílení ochrany Evropské unie (EU) proti finančním skandálům stanovením pravidel pro harmonizaci postupů pro povinné audity ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Stanoví mimo jiné požadavek externího zajištění kvality, ustanovení týkající se veřejného dohledu, povinnosti statutárních auditorů a uplatňování mezinárodních standardů a zásad nezávislosti statutárních auditorů. Směrnice rovněž poskytuje základ pro spolupráci mezi regulačními orgány v EU a ve třetích zemích.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je posílit a harmonizovat postupy povinných auditů v celé EU. Objasňuje povinnosti statutárních auditorů a stanoví etické zásady k zajištění jejich objektivity a nezávislosti.

Schvalování, průběžné vzdělávání a vzájemné uznávání

Povinný audit mohou provádět výhradně statutární auditoři * nebo auditorské společnosti *, které jsou schváleny členským státem vyžadujícím povinný audit.

Směrnice aktualizuje studium, které auditoři musejí absolvovat. Auditor může být schválen k provedení povinného auditu pouze poté, co dosáhl úrovně vzdělání nutného k přijetí na vysokou školu nebo rovnocenné úrovně, a poté absolvoval kurs teoretické výuky a odborné praxe a složil zkoušku odborné způsobilosti.

Kvalifikace pro audit, kterou získali statutární auditoři na základě směrnice, by měla být členskými státy považována za rovnocennou. Znalosti auditorů by se měly před schválením statutárního auditora z jiného členského státu přezkoušet.

Regulační ujednání mezi členskými státy musí dodržovat zásady regulace a dohledu domovského státu v členském státě, v němž je statutární auditor nebo auditorská společnost schválena a ve kterém má auditovaný subjekt sídlo.

Registrace

Členské státy musí zajistit, aby všichni schválení statutární auditoři a auditorské společnosti byli zapsáni v rejstříku, který je přístupný veřejnosti a který obsahuje základní informace o statutárních auditorech a auditorských společnostech. Musí také zajistit, aby statutární auditoři a auditorské společnosti bez zbytečného odkladu příslušným orgánům, které vedou veřejný rejstřík, oznamovali každou změnu údajů uvedených ve veřejném rejstříku.

Profesní etika, nezávislost, objektivita, důvěrnost a profesní tajemství

Na všechny statutární auditory a auditorské společnosti se vztahují zásady profesní etiky zahrnující přinejmenším jejich funkci ve veřejném zájmu, jejich bezúhonnost, nestrannost, odbornou způsobilost a řádnou péči.

Členské státy musejí zajistit, aby statutární auditoři nebo auditorské společnosti byli při provádění povinného auditu nezávislí na auditovaném subjektu a nepodíleli se na rozhodování auditovaného subjektu. Statutární auditor nebo auditorská společnost nesmějí provádět povinný audit, existuje-li jakýkoli přímý nebo nepřímý finanční, obchodní, zaměstnanecký nebo jiný vztah mezi statutárním auditorem, auditorskou společností nebo sítí a auditovaným subjektem.

Veškeré informace a dokumenty, k nimž má statutární auditor nebo auditorská společnost při provádění povinného auditu přístup, musí být chráněny vhodnými pravidly o důvěrnosti a o profesním tajemství.

Auditorské standardy a zprávy o auditu

Komise může v rámci EU rozhodnout o použitelnosti mezinárodních auditorských standardů *. Členské státy musí vyžadovat, aby statutární auditoři a auditorské společnosti prováděli povinné audity v souladu s mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komisí.

Pokud auditorská společnost provádí povinný audit, musí být zpráva auditora podepsaná alespoň statutárním auditorem, který provádí povinný audit jménem auditorské společnosti.

Zajištění kvality

Členské státy jsou povinny zorganizovat takový systém zajištění kvality u statutárních auditů, aby splňoval kritéria stanovená ve směrnici. Tato kritéria zahrnují například nezávislost osob odpovědných za zajištění veřejného dohledu, zajištění financování a odpovídající zdroje pro systém a výběr osob provádějících přezkum pro konkrétní úkoly přezkumu zajištění kvality.

Vyšetřování a sankce

Musí existovat účinné systémy vyšetřování a sankcí pro odhalování, nápravu a prevenci nesprávného provádění povinného auditu.

Veřejný dohled a regulační ujednání mezi členskými státy

Členské státy musí vybudovat účinný systém veřejného dohledu nad statutárními auditory a auditorskými společnostmi. Všichni statutární auditoři a auditorské společnosti musí podléhat veřejnému dohledu řízenému osobami mimo profesi *, které mají znalosti z oblastí týkajících se povinných auditů.

Regulační ujednání mezi členskými státy musí dodržovat zásady regulace a dohledu domovského státu v členském státě, v němž je statutární auditor nebo auditorská společnost schválena a ve kterém má auditovaný subjekt sídlo.

Povinný audit subjektů veřejného zájmu

Každý subjekt veřejného zájmu musí mít výbor pro audit odpovědný mimo jiné za:

  • sledování procesu účetního výkaznictví;
  • sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik;
  • sledování povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek;
  • posouzení a sledování nezávislosti statutárního auditora nebo auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditovanému subjektu.

Mezinárodní hlediska

Příslušné orgány členského státu mohou schválit auditora ze třetí země jako statutárního auditora, pokud tato osoba předloží doklad o tom, že splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným ve směrnici. Příslušné orgány členského státu musí zaregistrovat všechny auditory a auditorské subjekty ze třetích zemí, kteří předloží zprávu o auditu týkající se roční nebo konsolidované účetní závěrky společnosti se sídlem mimo EU.

Členské státy mohou příslušným orgánům třetí země v souladu se směrnicí umožnit předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností, kteří byli těmito orgány schváleni.

Klíčové pojmy aktu
  • Statutární auditor: fyzická osoba, kterou v souladu se směrnicí schválí příslušné orgány členského státu k provádění povinných auditů.
  • Auditorská společnost: právnická osoba nebo jiný subjekt bez ohledu na jeho právní formu, který v souladu se směrnicí schválí příslušné orgány členského státu k provádění povinných auditů.
  • Osoba mimo profesi: fyzická osoba, která nejméně po tři roky před svým zapojením do řízení systému veřejného dohledu nevykonávala povinné audity, neměla hlasovací právo v auditorské společnosti, nebyla členem správního ani řídícího orgánu auditorské společnosti a nebyla zaměstnána ani jinak spojena se žádnou auditorskou společností.
  • Mezinárodní auditorské standardy: mezinárodní standardy pro audit (ISA) a související prohlášení a standardy v míře, v níž se týkají povinného auditu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2006/43/ES (přijetí: spolurozhodování COD/2004/0065)

29. 6. 2006

29. 6. 2008

Úř. věst. L 157 

ze dne 9. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2008/30/ES (přijetí: spolurozhodování COD/2006/0285)

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81 

ze dne 20. 3. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise ze dne 5. června 2008 o omezení občanskoprávní odpovědnosti statutárních auditorů a auditorských společností (oznámeno pod číslem K(2008) 2274 - Úř. věst. L 162 ze dne 21.6.2008).
Komise konstatuje, že rostoucí nestálost tržní kapitalizace vedla k mnohem vyšším odpovědnostním rizikům statutárních auditorů a auditorských společností, které provádějí povinné audity kótovaných společností. Současně se přístup k pojištění těchto rizik snížil. Komise se domnívá, že tato situace může odrazovat auditory od vstupu na mezinárodní trh pro audity kótovaných společností ve Společenství a omezit vyhlídky na to, že by v této oblasti vznikly nové subjekty. Komise proto doporučuje omezit občanskoprávní odpovědnost auditorů a auditorských společností s výjimkou případů úmyslného porušení pracovních povinností. Vzhledem k značným rozdílům mezi systémy občanskoprávní odpovědnosti v jednotlivých členských státech se Komise domnívá, že by každý členský stát měl mít možnost si zvolit způsob omezení, který považuje za nejvhodnější pro konkrétní případ. Komise vyzývá členské státy, aby ji informovaly o přijatých opatřeních do 5. června 2010. Komise dodává, že omezení odpovědnosti auditorů by však nemělo poškozeným stranám bránit v tom, aby získaly spravedlivou náhradu škody.

Poslední aktualizace: 12.12.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky