RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nepřímé daně z kapitálových vkladů

Tato směrnice upravuje vybírání nepřímých daní z kapitálových vkladů členskými státy. Na základě této směrnice jsou veškeré daně tohoto typu, kam patří i daň z kapitálu, zakázány, i když některé země mají v tomto okamžiku ještě povolení k jejich vybírání.

AKT

Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů

PŘEHLED

Daň z kapitálu je nepřímá daň, která se týká volného oběhu kapitálu. Tato směrnice uznává, že nejlepším řešením je zrušení tohoto poplatku, který poškozuje hospodářský rozvoj Evropské unie (EU). Nicméně některé členské státy nemohou připustit ztrátu příjmů, která by byla důsledkem takového opatření, pokud by bylo přijato okamžitě. Ti, kteří vybírají daň z kapitálu k 1. lednu 2006, mohou pokračovat ve výběru tohoto poplatku, pokud budou dodržovat přísné podmínky.

Daně a dotčené společnosti

Tato směrnice má za cíl právně upravit vybírání nepřímých daní z:

 • kapitálových vkladů do kapitálových společností;
 • restrukturalizačních operací kapitálových společností;
 • vydávání některých cenných papírů a obligací.

Směrnice se vztahuje na společnosti:

 • akciové;
 • komanditní společnosti na akcie;
 • soukromé s ručením omezením.

Vztahuje se také na každou společnost, sdružení nebo právnickou osobu:

 • jejíž podíly mohou být obchodovány na burze;
 • jejíž členové mohou volně převádět své podíly a nezodpovídají za dluhy společnosti, které přesahují výši jejich vkladu;
 • a na každou další společnost, sdružení nebo právnickou osobu založenou za účelem zisku.

Pod pojem „kapitálové vklady“ zahrnujeme:

 • vytvoření kapitálové společnosti nebo přeměnu kapitálové společnosti;
 • navýšení akciového kapitálu převodem aktiv nebo zahrnutím zisků nebo rezerv;
 • zvýšení obchodního majetku výměnou za práva stejné povahy, jako jsou práva společníků, nebo prostřednictvím služeb, které přinášejí změnu společenských práv;
 • přenesení sídla vedení nebo statutárního sídla společnosti z třetí země do členského státu;
 • poskytnutí půjčky společnosti, pokud má věřitel právo na podíl ze zisku společnosti nebo je-li tato půjčka garantována společníkem.

Pod pojem „restrukturalizační operace“ zahrnujeme:

 • fúze vkladem aktiv;
 • fúze výměnou akcií.

Zákaz vybírat nepřímé daně z kapitálových vkladů

Členské státy nesmějí vybírat nepřímé daně z kapitálových vkladů ve prospěch kapitálových společností. Mezi dotčené činnosti patří:

 • kapitálové vklady;
 • půjčky nebo služby provedené v rámci kapitálových vkladů;
 • registrace nebo jakékoli jiné formality požadované před zahájením výkonu činnosti, kterým může společnost podléhat na základě své právní formy;
 • změna společenské smlouvy, především v případě přeměny ve společnost jiného typu, převedení sídla skutečného vedení nebo statutárního sídla z jednoho členského státu do druhého, změna předmětu činnosti společnosti nebo prodloužení trvání společnosti;
 • restrukturalizační operace.

Je také zakázáno vybírat nepřímé daně z vydávání některých cenných papírů a obligací.

Členské státy nicméně smějí vybírat některé daně z převodu, poplatky, které mají uhrazovací charakter, a daň z přidané hodnoty (DPH).

Výjimky

Specifická ustanovení se vztahují na členské státy, které vybíraly daň z kapitálu ke dni 1. ledna 2006. Tyto členské státy mohou pokračovat ve výběru této daně, pokud uplatňují jednotnou sazbu, která nesmí překročit 1 %. Navíc smí být stanoveny jen daně z kapitálu. Je zakázáno vybírat daň z kapitálu z jiných operací, jako například z restrukturace.

Daň z kapitálu smí vybírat jen členský stát, ve kterém se nachází skutečné sídlo vedení kapitálové společnosti ve chvíli, kdy se kapitálový vklad provádí. Daň z kapitálu se smí vybrat jen jednou, pokud je to povoleno, a to tak, aby byla respektována pravidla vnitřního trhu.

Kapitálové společnosti, které poskytují veřejně prospěšné služby nebo které sledují pouze kulturní nebo sociální cíle, mohou být osvobozeny. Výjimky ve formě osvobození od daně nebo snížení sazby daně mohou být uděleny v souladu s postupem pro udělování výjimek z důvodu daňové rovnosti nebo sociálních důvodů, nebo aby umožnily členskému státu čelit výjimečným situacím.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2008/7/ES

12. 3. 2008 (články 1, 2, 6, 9, 10, 11 od 1. 1. 2009)

Články 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 14 do 31. 12. 2008

Úř. věst. L 46 ze dne 21. 2. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKT

Návrh směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2011 o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES (KOM(2011) 594 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)
Světová finanční a hospodářská krize roku 2008 měla mnohé negativní dopady na veřejnou moc a evropské obyvatele. Pro zajištění bezpečnějších finančních služeb tento návrh plánuje vytvořit společný systém daně z finančních transakcí, jehož cílem je:

 • zamezit roztříštěnosti vnitřního trhu finančních služeb;
 • zapojit finanční ústavy spravedlivě do nákladů souvisejících s krizí;
 • zavést vhodná opatření pro účinnější finanční trhy.
Poslední aktualizace: 10.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky