RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Erklæringer og protokoller knyttet til traktaten

INTRODUKTION

Der er til Nice-traktaten knyttet flere protokoller og erklæringer, som blev vedtaget af regeringskonferencen. Protokollerne har samme retsvirkning som den traktat, de er knyttet til. Erklæringernes værdi er af politisk art.

Der er tale om fire protokoller:

Hertil kommer 24 erklæringer, der primært vedrører:

  • Unionens fremtid
  • Stedet for Det Europæiske Råds møder
  • Tærsklen for kvalificeret flertal
  • Den fælles holdning, medlemsstaterne vil indtage under tiltrædelsesforhandlingerne, for så vidt angår fordelingen af pladserne i Europa-Parlamentet, stemmevægtningen i Rådet og sammensætningen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i en Union med 27 medlemsstater
  • Domstolen og Retten i Første Instans.

ERKLÆRING OM UNIONENS FREMTID

I erklæring nr. 23, der er knyttet til Nice-traktaten, opfordres medlemsstaterne til at skabe en bredere og mere dybtgående debat om Unionens fremtidige udvikling. Denne debat er centreret omkring fire hovedtemaer:

  • afgrænsning af kompetencefordelingen
  • status for chartret om grundlæggende rettigheder
  • en forenkling af traktaterne
  • de nationale parlamenters rolle.

I erklæringen forudses det, at der, når dette forberedende arbejde er fuldført, vil kunne indkaldes en ny regeringskonference i 2004. Her vil de kandidatlande, der har afsluttet tiltrædelsesforhandlingerne med EU, kunne deltage.

Denne erklæring opfordrer således til at fortsætte den institutionelle reform ud over de resultater, der blev opnået på regeringskonferencen i 2000, for at finde fuldt tilfredsstillende løsninger, der kan sikre, at en union med 27 medlemsstater eller endnu flere kan fungere effektivt og demokratisk.

STEDET FOR DET EUROPÆISKE RÅDS MØDER

Erklæring nr. 22, der er knyttet til Nice-traktaten, lyder således: "Fra 2002 afholdes et møde i Det Europæiske Råd under hvert formandskab i Bruxelles. Når Den Europæiske Union har 18 medlemmer, finder alle Det Europæiske Råds møder sted i Bruxelles". Denne erklæring vedrører kun Det Europæiske Råds officielle møder, hvorimod formandskaberne selv kan vælge, hvor de vil lade afholde Det Europæiske Råds uformelle møder.

DE FINANSIELLE KONSEKVENSER AF UDLØBET AF EKSF-TRAKATEN

I henhold til denne protokol skal alle EKSF's aktiver og passiver efter udløbet af EKSF-trakaten i juli 2002 overføres til Det Europæiske Fællesskab. Nettoværdien af disse aktiver og passiver skal anvendes til forskning inden for sektorer knyttet til kul- og stålindustrien.

Seneste ajourføring: 13.09.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top