RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestemmelser om specifikke emner

INTRODUKTION

Nice-traktaten havde primært til formål at få løst de udestående problemer fra Amsterdam, men omfatter dog også andre ændringer, som ikke vedrører institutionerne. De drejer sig primært om:

  • indførelse af regler, der giver mulighed for at forhindre, at en medlemsstat overtræder de principper, Unionen bygger på
  • styrkelse af Unionens forsvar
  • definition af Eurojusts opgaver
  • tilvejebringelse af et retsgrundlag, der giver lovgiveren mulighed for at fastsætte statutten for politiske partier på europæisk plan
  • nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse.

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Allerede Amsterdam-traktaten fremhævede respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder med ændringen af artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og forudså i artikel 7 den hypotetiske mulighed, at en medlemsstat overtræder disse principper. Nice-traktaten supplerer nu denne procedure ved at give mulighed for at forebygge problemet.
I henhold til artikel 7 i EU-traktaten kan Det Europæiske Råd fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de grundlæggende rettigheder. Efter en sådan konstatering kan Rådet beslutte at suspendere visse af medlemsstatens rettigheder (f.eks. dens stemmeret i Rådet). Nice-traktaten supplerer denne procedure med en præventiv bestemmelse. På forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Kommissionen kan Rådet, der træffer afgørelse med et flertal på fire femtedele af medlemmerne, efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der består en klar fare for, at en medlemsstat groft krænker de grundlæggende rettigheder, og rette passende henstillinger til denne medlemsstat. I relation til denne artikel har Domstolen udelukkende kompetence til at afgøre tvister om procedurespørgsmål (artikel 46 i EU-traktaten) og ikke til at vurdere det velbegrundede eller hensigtsmæssige i de afgørelser, der træffes i henhold til denne bestemmelse.

SIKKERHED OG FORSVAR

Efter Amsterdam-traktaten, som åbnede to nye muligheder for henholdsvis gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik og eventuel integrering af Den Vesteuropæiske Union (WEU) i EU, er der med Nice-traktaten foretaget nogle yderligere ændringer vedrørende sikkerhed og forsvar.

Artikel 17 i EU-traktaten er blevet ændret, således at bestemmelserne om relationerne mellem EU og WEU ophæves (indarbejdelse af WEU's krisestyringsfunktioner i EU).
Desuden er der lagt øget vægt på den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité ("COPS", som den også benævnes) som en af de permanente politiske og militære strukturer, der skal bidrage til EU's selvstændige og operationelle forsvarspolitik. I henhold til artikel 25 i EU-traktaten kan denne komité nu af Rådet bemyndiges til med henblik på en krisestyringsoperation og for hele dennes varighed at træffe relevante afgørelser vedrørende den politiske kontrol med og strategiske ledelse af krisestyringsoperationen.

RETLIGT SAMARBEJDE OM KRIMINALSAGER

Med Nice-traktaten er artikel 31 i EU-traktaten blevet suppleret med en beskrivelse af de opgaver, der skal tillægges Eurojust (Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde), der har til formål at bidrage til en effektiv koordinering mellem de retsforfølgende myndigheder inden for rammerne af det retlige samarbejde i kriminalsager.

POLITISKE PARTIER PÅ EUROPÆISK PLAN

Nice-traktaten supplerer artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), hvori betydningen af politiske partier på europæisk plan anerkendes som en vigtig integrationsfaktor. Der er nu føjet et klart retsgrundlag til traktaten, som giver lovgiveren mulighed for efter proceduren for fælles beslutningstagning at fastsætte statutten for politiske partier på europæisk plan, navnlig betingelserne for anerkendelse og reglerne for deres finansiering.

UDVALGET FOR SOCIAL BESKYTTELSE

Med Nice-traktaten er der foretaget en ændring af artikel 144 i EF-traktaten, hvorved Udvalget for Social Beskyttelse, som Rådet nedsatte i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon, har fået formel status. Dette udvalg af rådgivende karakter har til formål at fremme samarbejdet om social beskyttelse mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem disse og Kommissionen.

OVERSIGTSTABEL

ArtiklerEmne
EF-traktaten144Udvalget for Social Beskyttelse
-191Politiske partier på europæisk plan
EU-traktaten6 og 7Grundlæggende rettigheder (fare for krænkelse samt sanktioner)
-17Forbindelser mellem EU og WEU
-25Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (COPS)
-31Eurojust
Seneste ajourføring: 13.09.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top