RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska unionens råd

INLEDNING

Vägningen av röster i Europeiska unionens råd är en av de olösta frågorna i Amsterdamfördraget, det vill säga en av de frågor som den regeringskonferens som utarbetade Amsterdamfördraget inte kunde lösa. Det finns två huvudsakliga skäl till att institutionerna absolut måste reformeras innan de nya medlemsländerna ansluter sig till EU.

Det första skälet är en följd av protokollet om institutionerna inför en utvidgning av Europeiska unionen som är bifogat Amsterdamfördraget. Enligt detta protokoll hänger frågan om vägningen av röster samman med kommissionens storlek. De medlemsländer som hittills har haft två nationella företrädare i kommissionen ville få viss kompensation då kommissionens sammansättning ändras till följd av utvidgningen.

Det andra skälet har att göra med att jämvikten mellan medlemsländerna efter anslutningen av de nya medlemsländerna, som i de flesta fall har mindre folkmängd, kan ändras med avseende på beslutsfattandet i rådet om det gamla röstvägningssystemet behålls. Regeringskonferensen har studerat olika lösningar med allt från röstvägning som hänger nära samman med den demografiska tyngden till ett system med dubbel enkel majoritet (de röstande utgör en majoritet av medlemsländerna och representerar majoriteten av unionens befolkning). Man fann till slut en kompromiss i ett nytt system med röstvägning där alla medlemsländers röstantal ökades, med störst ökning för medlemsländerna med störst befolkning.

NY DEFINITION AV BEGREPPET KVALIFICERAD MAJORITET

Målet med Nicefördraget var att förbereda EU-institutionerna för EU:s kommande utvidgning. Fördraget syftar också till att införa bestämmelser som kan anpassas efter olika möjliga scenarier. När Nicefördraget ingicks var det fortfarande omöjligt att säga helt säkert vilka kandidatländer som skulle kunna slutföra förhandlingarna och när utvidgningen skulle bli verklighet (i en eller flera omgångar).

Nicefördraget innehåller därför följande två bestämmelser:

  • I artikel 3 i protokollet om utvidgningen av Europeiska unionen introduceras en ny definition av begreppet kvalificerad majoritet som omfattar den nya vägningen för de 15 nuvarande medlemsländerna som ska tillämpas från och med 2005.
  • I två förklaringar (nr 20 och nr 21) som regeringskonferensen fogat till Nicefördraget fastställs de gemensamma ståndpunkter som medlemsländerna avser att inta i anslutningsförhandlingarna när det gäller vägning av röster.

Rådets beslut ska alltså fattas med ett visst antal röster från en majoritet av medlemmarna. Nicefördraget innehöll en ny vägning av rösterna i rådet för de femton nuvarande medlemsländerna. Sammanlagt 237 röster fördelades mellan de femton medlemsländerna och tröskeln för kvalificerad majoritet fastställdes till 169 röster.

Eftersom anslutningen kommer att ske före den 1 januari 2005, den dag då den nya vägningen enligt Nicefördraget ska börja tillämpas, har denna bestämmelse dock ersatts av anslutningsfördraget. I anslutningsfördraget finns en bestämmelse om vägningen av röster i rådet när EU har 25 medlemsländer som bygger på Nicefördraget och ska tillämpas från och med den 1 november 2004 efter en övergångsperiod från maj till oktober 2004.

DEN DEMOGRAFISKA KLAUSULEN

Den nya definitionen av begreppet kvalificerad majoritet är ytterligare en nyhet. En ny punkt läggs till artikel 205 i EG-fördraget, där det anges att det vid beslutsfattande ska styrkas att den kvalificerade majoriteten företräder åtminstone 62 % av unionens befolkning. Om detta inte är fallet kommer beslutet inte att antas. Detta beslut tillkommer utöver de andra villkor som ska uppfyllas vid beslutsfattande (kvalificerad majoritet av rösterna och majoriteten av medlemsländerna). På detta sätt garanteras att de beslut som tas i rådet är representativa för majoriteten av EU:s befolkning.

VÄGNINGEN AV RÖSTER I EN UNION MED 25 MEDLEMSLÄNDER

Anslutningsförhandlingarna slutfördes med tio kandidatländer (Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien) i december 2002 i Köpenhamn. Anslutningsfördraget, som undertecknades den 6 april i Aten, tillämpas och ändrar på några punkter bestämmelserna i Nicefördraget:

  • Det datum då den nya vägningen av röster ska börja gälla flyttas till den 1 november 2004 så att det sammanfaller med den nya kommissionens tillträde.
  • Varje anslutande land får det antal röster som anges i förklaring nr 20 till Nicefördraget.
  • Tröskeln för kvalificerad majoritet (det nya antal röster som motsvarar majoriteten av medlemmarna i rådet) fastställs i enlighet med förklaring nr 21 till Nicefördraget till 232 av de 321 rösterna, det vill säga 72,3 % (se tabellen nedan).
  • Systemet för vägning av rösterna under övergångperioden mellan den 1 maj och den 31 oktober 2004 har utformats på grundval av det förra vägningssystemet och innebär att medlemsländerna får mellan 2 och 10 röster i rådet. Tröskeln för kvalificerad majoritet fastställs till 88 av 124 röster för denna period.

Från och med den 1 november 2004 ska rådets beslut alltså fattas med minst 232 röster av 321 från en majoritet av rådets medlemmar om inte annat följer av den demografiska klausulen.

TABELL - FÖRDELNING AV RÖSTER

MedlemslandTilldelat antal röster
Tyskland29
Storbritannien29
Frankrike29
Italien29
Spanien27
Polen27
Nederländerna13
Grekland12
Tjeckien12
Belgien12
Ungern12
Portugal12
Sverige10
Österrike10
Slovakien7
Danmark7
Finland7
Irland7
Litauen7
Lettland4
Slovenien4
Estland4
Cypern4
Luxemburg4
Malta3
Totalt321
Kvalificerad majoritet232

VÄGNINGEN AV RÖSTER OCH DEN KOMMANDE UTVIDGNINGEN

I förklaring nr 20 som antogs vid undertecknandet av Nicefördraget fastställdes även den gemensamma ståndpunkt som medlemsländerna intar vid anslutningsförhandlingarna med Rumänien och Bulgarien. Enligt denna förklaring ska Rumänien ha 14 röster och Bulgarien 10. Totalt skulle antalet röster alltså uppgå till 345. Enligt förklaring nr 21 skulle alltså tröskeln för kvalificerad majoritet efter att dessa två länder har anslutit sig till EU vara 255 röster av 345, det vill säga 73,91 %.

ÖVERSIKTSTABELL

Artikel

Ämne

EG-fördraget205Bestämmelser om omröstning i rådet och vägning av röster
Nicefördraget - protokollProtokoll om utvidgningen av Europeiska unionen: artikel 3: bestämmelser om vägning av röster i unionen med 15 medlemsländer och om den demografiska klausulen

-

Nicefördraget - förklaringar
Förklaring nr 20: EU:s gemensamma ståndpunkt vid anslutningsförhandlingarna - Tabell över vägningen av röster i unionen med 27 medlemsländer

-

Förklaring nr 21: tröskel för kvalificerad majoritet och antalet röster för en blockerande minoritet i en utvidgad union

-

AnslutningsfördragetArtiklarna 12 och 26 i anslutningsakten

-

Senast ändrat den 13.09.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början