RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tjänster i allmänhetens intresse

INLEDNING

Lissabonfördraget ger ett bättre skydd av tjänster i allmänhetens intresse i Europeiska unionen (EU). Det tillför bland annat preciseringar om dessa tjänsters natur och om de principer som är knutna till dem.

Dessutom skapar Lissabonfördraget en ny rättslig bas som är specifik för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Målet är att möjliggöra en rättslig inramning av dessa tjänster på europanivå.

DEFINITIONER

Tjänster i allmänhetens intresse samlar kommersiella tjänster och icke-kommersiella tjänster som är underställda vissa förpliktelser om allmännyttiga tjänster, med anledning av den allmännytta de tjänar.

Tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse (SIEG) utgör en underkategori och samlar i princip de kommersiella tjänsterna. Dessa tjänster svarar likaså mot förpliktelser mot allmännyttan och kan därför avvika från vissa av de europeiska reglerna, i synnerhet vad gäller konkurrens. Det rör sig till exempel om tjänster inom energisektorn, transportsektorn eller telekommunikation.

Artikel 106 i fördraget om EU:s funktionssätt specificerar att företag som anförtrotts att styra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är underställda europeisk rätt, men endast så länge dessa regler inte stoppar den särskilda uppgift de skall uppnå.

ERKÄNNANDE AV ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER I EU

Erkännandet av tjänster i allmänhetens intresse i EU är komplicerat, eftersom metoderna för att styra dessa tjänster varierar starkt beroende på traditionerna i medlemsstaterna. Sålunda har EU länge varit begränsat till att se dessa tjänster endast ur konkurrenssynvinkel; till exempel genom att erkänna att verkställandet av allmännyttiga tjänster kunde avvika från bestämmelserna om fri konkurrens.

Lissabonfördraget förnyar dock genom att lägga ett protokoll om tjänster i allmänhetens intresse till grundfördragen. Detta protokoll, som har samma juridiska värde som fördragen, medför preciseringar av hur tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska skyddas på europanivå. Det erkänner sålunda:

  • nationella myndigheters roll och oinskränkta makt i administrationen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse;
  • mångfalden av dessa tjänster, särskilt med anledning av geografiska zoner och olika kulturer;
  • den höga kvalitetsnivån, liksom likabehandlingen av användarna och allmän tillgänglighet för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

RÄTTSLIG RAM FÖR TJÄNSTER AV ALLMÄNT EKONOMISKT INTRESSE PÅ EUROPANIVÅ

Lissabonfördraget för med sig ytterligare en innovation: Det skapar en ny rättslig bas som tillåter de europeiska institutionerna att anta förordningar som rör tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Artikel 14 i fördraget om EU:s funktionssätt preciserar att rådet och parlamentet kan etablera vissa principer och förbehåll som gäller verkställandet och finansieringen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Denna rättsliga ram borde sålunda tillåta EU att på bästa sätt förlika allmännyttan och respekten för konkurrensbestämmelserna i styrningen av tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse. EU-fördraget preciserar dock att ett ingripande från EU inte ska angripa medlemsstaternas befogenheter. Dessa är alltså fria att definiera och organisera de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som de tillhandahåller medborgarna.

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 08.06.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början