RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Usługi świadczone w interesie ogólnym

WPROWADZENIE

Traktat lizboński zapewnia lepszą ochronę usług świadczonych w ogólnym interesie w Unii Europejskiej (UE). Wprowadza szczegóły dotyczące rodzaju usług i zasad z nimi związanych.

Ponadto traktat lizboński tworzy nową podstawę prawną dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Ma to na celu wprowadzenie ram prawnych dla tych usług na szczeblu ogólnoeuropejskim.

DEFINICJE

Usługi świadczone w ogólnym interesie obejmują usługi rynkowe i nierynkowe, podlegające pewnym zobowiązaniom z tytułu wykonywania usług publicznych w szczególności z tego powodu, że są świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym stanowią podkategorię i obejmują głównie usługi rynkowe. Usługi te muszą także spełniać wymogi stawiane służbom publicznym i mogą z tego powodu stanowić wyjątek od pewnych zasad europejskich, w szczególności w kwestii konkurencji. Dotyczy to na przykład usług w zakresie energetyki, transportu lub telekomunikacji.

Artykuł 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej precyzuje, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym podlegają prawu europejskiemu w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi przeszkody w wykonywaniu zadań im powierzonych.

UZNANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE W UE

Uznanie usług świadczonych w ogólnym interesie w UE jest złożone, ponieważ sposób zarządzania nimi różni się w zależności od tradycji państw członkowskich. Dlatego UE przez długi czas ograniczała się do traktowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym tylko z punktu widzenia prawa konkurencji, uznając na przykład, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym mogły stanowić wyjątek od zasad wolnej konkurencji.

Jednak traktat lizboński wprowadza nowość, dodając do traktatów założycielskich Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Protokół ten, mając taką samą moc prawną, co traktaty, przynosi wyjaśnienia dotyczące ochrony usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na szczeblu europejskim. Uznaje także:

  • rolę i swobodę uznania organów krajowych w sprawach zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym,
  • różnorodność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wynikającą z położenia geograficznego i różnic kulturowych,
  • wysoki poziom jakości oraz równość traktowania użytkowników, a także powszechny dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

RAMY PRAWNE USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM

Traktat lizboński wprowadza także drugą innowację. Tworzy nową podstawę prawną pozwalającą instytucjom europejskim przyjmować rozporządzenia w sprawie zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Artykuł 14 TFUE dodaje, że Rada i Parlament mogą ustanawiać pewne zasady i warunki dotyczące wykonania i finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Taka podstawa prawna powinna sprawić, że uda się UE pogodzić interes ogólny i poszanowanie zasad konkurencji w zarządzaniu usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Traktat o Unii Europejskiej dodaje, że interwencja UE nie może naruszać kompetencji państw członkowskich. Państwa zachowują więc swobodę definiowania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym dla swoich obywateli.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony