RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Služby obecného zájmu

ÚVOD

Lisabonská smlouva nabízí nejlepší ochranu služeb obecného zájmu v Evropské unii (EU). Zvláště přináší upřesnění, pokud jde o povahu tohoto typu služeb a zásad, které jsou s nimi spojeny.

Navíc vytváří nový právní základ konkrétně pro služby obecného hospodářského zájmu. Cílem je umožnit právní zakotvení těchto služeb na evropské úrovni.

DEFINICE

Služby obecného zájmu zahrnují obchodní a neobchodní služby, které podléhají jistým povinnostem veřejné služby, zvláště vzhledem k obecnému zájmu, kterému slouží.

Zvláštní kategorii těchto služeb tvoří služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), do které spadají hlavně obchodní služby. Těmto službám je uložena povinnost veřejné služby, a z toho důvodu se mohou odchýlit od některých evropských pravidel, zvláště ve věci hospodářské soutěže. Jedná se například o služby v oblasti energetiky, dopravy nebo telekomunikací.

Článek 106 Smlouvy o fungování EU stanoví, že podniky pověřené poskytováním SOHZ podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách jenom do té míry, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny.

UZNÁVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU V EU

Uznávání služeb obecného zájmu EU je složité, protože způsoby poskytování těchto služeb se výrazně liší v závislosti na tradicích jednotlivých členských států. EU se dlouho omezovala na posuzování SOHZ pouze z hlediska práva hospodářské soutěže; například uznávala, že provádění SOHZ se může odchylovat od pravidel volné hospodářské soutěže.

Lisabonská smlouva však zavádí novinku, přidává totiž do zakládajících Smluv Protokol o službách obecného zájmu. Tento protokol, který má stejnou právní závaznost jako Smlouvy, přináší ustanovení o ochraně SOHZ na evropské úrovni. Uznává tedy:

  • úlohu a rozhodovací pravomoci vnitrostátních orgánů při poskytování SOHZ;
  • rozmanitost různých SOHZ, zvláště v důsledku rozdílné zeměpisné, sociální nebo kulturní situace;
  • vysokou úroveň kvality, rovné zacházení a podporu univerzálního přístupu a práv uživatelů SOHZ.

PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ SOHZ NA EVROPSKÉ ÚROVNI

Lisabonská smlouva přináší ještě další inovaci. Vytváří nový právní základ umožňující evropským institucím přijímat nařízení, která se týkají poskytování SOHZ. Článek 14 Smlouvy o fungování EU stanoví, že Rada a Parlament mohou zavést některé zásady a podmínky, pokud jde o fungování a financování SOHZ.

Tento právní základ by tak měl umožňovat EU lépe sloučit obecný zájem a dodržování pravidel hospodářské soutěže při poskytování SOHZ. Ovšem smlouva o EU uvádí, že činnosti EU nesmí zasahovat do pravomocí členských států. Ty mohou volně definovat a poskytovat SOHZ, které dávají k dispozici svým občanům.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 08.06.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky