RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppalainen tutkimusalue ja avaruuspolitiikka

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksella vahvistetaan Euroopan unionin (EU) toimintaa tieteellisen tutkimuksen alalla. Sopimuksessa asetetaan tavoitteeksi todellisen eurooppalaisen tutkimusalueen perustaminen. Lisäksi Lissabonin sopimuksella luodaan oikeusperusta, jonka avulla EU voi toteuttaa eurooppalaista avaruuspolitiikkaa.

Tutkimuksella on EU:ssa erityisen tärkeä asema. Sillä oli keskeinen osa jo Lissabonin strategiassa (2000). Uusi Eurooppa 2020 -strategia jatkaa samalla linjalla. Sen tavoitteena on tehdä EU:sta älykäs talous, joka perustuu tiedon ja innovaation kehittämiseen. Tutkimus ja tekninen kehitys ovat tämän tavoitteen kannalta keskeisiä aloja.

EUROOPPALAINEN TUTKIMUSALUE

Lissabonin sopimuksessa luodaan oikeusperusta eurooppalaisen tutkimusalueen perustamiselle. Tutkimusalueen perustaminen merkitsee ennen kaikkea tutkijoiden, tutkimustiedon ja tekniikan vapaan liikkuvuuden edistämistä. Tätä varten EU kannustaa poistamaan oikeudellisia ja verotuksellisia esteitä, jotka vaikeuttavat yhteistyötä tutkimuksen alalla.

Lissabonin sopimuksella annetaan lisäksi neuvostolle ja parlamentille valtuudet toteuttaa kaikki eurooppalaisen tutkimusalueen perustamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Neuvosto ja parlamentti hyväksyvät nämä toimenpiteet tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Neuvoston ja parlamentin on tätä varten laadittava monivuotinen puiteohjelma, jonka perusteella eurooppalaiset tutkimusalan hankkeet rahoitetaan. Puiteohjelma hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) kokonaisbudjetti on 50,5 miljardia euroa, mikä kertoo tutkimukselle EU:ssa annetusta painoarvosta. Puiteohjelma on maailman merkittävin kansainvälinen tutkimusohjelma.

Tutkimuksen alalla noudatetaan erityistä EU:n ja jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan nojalla EU:lla ja jäsenvaltioilla on tutkimuksen ja avaruuspolitiikan alalla jaettu toimivalta. Se, että EU käyttää tällä alalla toimivaltaansa, ei kuitenkaan – vastoin jaettua toimivaltaa koskevaa yleissääntöä – rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa, joten jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia itsenäisesti.

EUROOPPALAINEN AVARUUSPOLITIIKKA

Lissabonin sopimus sisältää uuden artiklan, joka mahdollistaa eurooppalaisen avaruuspolitiikan kehittämisen (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 189 artikla). Avaruuspolitiikan tavoitteena on muun muassa edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä sekä teollisuuden kilpailukykyä.

Eurooppalaiseen avaruuspolitiikkaan sisältyy tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen sekä avaruuden tutkimukseen ja käyttöön liittyviä toimia. Neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat laatia tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen avaruusohjelman, joka kattaa näillä aloilla toteutetut toimenpiteet.

Eurooppalainen avaruuspolitiikka on lisäksi läheisessä yhteydessä Euroopan avaruusjärjestön toimintaan. Euroopan avaruusjärjestö on EU:sta täysin riippumaton kansainvälinen järjestö. Se pyrkii muun muassa laatimaan ja toteuttamaan yhteisiä ohjelmia eurooppalaisten valtioiden yhteistyön kehittämiseksi avaruuden alalla.

EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistyö siis vahvistetaan Lissabonin sopimuksessa. Yhteistyö pohjautuu toukokuussa 2004 voimaan tulleeseen puitesopimukseen. Puitesopimuksen seurauksena on muun muassa perustettu EU:n neuvoston ja Euroopan avaruusjärjestön neuvoston edustajista koostuva avaruusneuvosto.

Viimeisin päivitys 12.05.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun