RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Posilnenie európskej demokracie

ÚVOD

Lisabonskou zmluvou sa občan kladie do stredu záujmu Európskej únie (EÚ) a jej inštitúcií. Jej cieľom je oživiť záujem občana o Európsku úniu a výsledky jej činností, ktoré sa mu niekedy zdajú až príliš vzdialené. Jedným z cieľov Lisabonskej zmluvy je teda podporovať európsku demokraciu, ktorá ponúka občanom možnosť zaujímať sa o fungovanie a rozvoj EÚ a podieľať sa na nich.

Tento cieľ nutne závisí od lepšieho uznania európskeho občianstva v zakladateľských zmluvách EÚ. Lisabonská zmluva sa takisto snaží zjednodušovať a objasniť fungovanie Únie tak, aby bolo zrozumiteľnejšie, a teda aj prístupnejšie občanom. Lisabonskou zmluvou sa tak posilňuje reprezentatívnosť a účasť občanov na európskom procese. Vytvorenie iniciatívy občanov predstavuje jednu z hlavných inovácií.

LEPŠIE UZNANIE OBČANOV V ZMLUVÁCH

Lisabonskou zmluvou sa zavádza nový článok, v rámci ktorého sa plne uznáva európske občianstvo. V článku 10 Zmluvy o EÚ sa spresňuje, že na inštitucionálnej úrovni zastupuje občanov priamo Európsky parlament. V tom istom článku sa ďalej uvádza, že zastupiteľská demokracia predstavuje jeden zo základov EÚ. Takýmto uznaním občania síce nezískavajú nové práva, ale predstavuje to silnú symbolickú hodnotu, keďže sa tým uchováva zásada európskeho občianstva v zakladateľských zmluvách.

V článku 10 sa okrem toho zavádza zásada blízkosti, podľa ktorej sa musia rozhodnutia prijímať čo najbližšie k občanom. Táto zásada sa uplatňuje najmä pri vykonávaní právomocí v rámci EÚ. Toto vykonávanie musí preto čo najúčinnejším spôsobom zapájať správne orgány na vnútroštátnej a miestnej úrovni, aby sa tak EÚ približovala svojim občanom.

EURÓPSKA ÚNIA DOSTUPNEJŠIA OBČANOM

EÚ často vyvolávala obraz zložitej štruktúry a komplikovaných postupov. Lisabonskou zmluvou sa objasňuje fungovanie EÚ, aby jej občania lepšie porozumeli. Veľa legislatívnych postupov odteraz necháva priestor postupu podľa práva Spoločenstva a mimoriadnym legislatívnym postupom pre jednotlivé prípady. Takisto sa odstránila štruktúra pilierov, ktorú nahradilo jasné a presné rozdelenie právomocí v rámci EÚ.

Lisabonskou zmluvou sa rovnakým spôsobom zlepšuje transparentnosť práce v rámci EÚ. Do Rady sa takisto rozšírila zásada verejných diskusií, ktorú už predtým uplatňoval Európsky parlament. Okrem toho táto väčšia transparentnosť umožní lepšie informovanie občanov o obsahu legislatívnych konaní.

POSILNENÉ ZASTÚPENIE NA INŠTITUCIONÁLNEJ ÚROVNI

Lisabonskou zmluvou sa značne posilňujú právomoci Európskeho parlamentu (pozri súhrn na tému Európsky parlament). K najväčším zmenám patrí:

  • posilnenie zákonodarnej právomoci – riadny legislatívny postup, v rámci ktorého má Parlament k dispozícii rovnaké právomoci ako Rada, sa rozširuje na nové oblasti politiky;
  • väčšia úloha na medzinárodnej úrovni – Parlament musí schvaľovať medzinárodné dohody v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup;
  • posilnenie rozpočtovej právomoci – Parlament je odteraz v rámci postupu prijatia ročného rozpočtu EÚ na rovnakej úrovni ako Rada.

Okrem toho sa Lisabonskou zmluvou posilňuje úloha vnútroštátnych parlamentov v rámci EÚ (pozri súhrn na tému vnútroštátne parlamenty). Tie sú takisto schopné brániť názory občanov v rámci EÚ. Presnejšie musia vnútroštátne parlamenty dbať o správne uplatňovanie zásady subsidiarity. V tomto smere môžu zasahovať do riadneho legislatívneho postupu a majú k dispozícii právo obrátiť sa na Súdny dvor EÚ.

VÄČŠIA ÚČASŤ OBČANOV NA ROZHODOVACOM PROCESE

Lisabonskou zmluvou sa po prvýkrát zavádza právo iniciatívy občanov, ktoré sa ustanovuje v článku 11 Zmluvy o EÚ – najmenej jeden milión štátnych príslušníkov EÚ môže vyzvať Komisiu na predloženie návrhu týkajúceho sa určitej témy. Toto opatrenie vyjadruje vôľu EÚ zahŕňať svojich občanov do európskych projektov a do prijímania rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.

Takéto právo podlieha niekoľkým podmienkam. Minimálna hranica jeden milión občanov sa môže najskôr zdať privysoká. Možno ju však relatívne jednoducho dosiahnuť medzi európskym obyvateľstvom takmer s pol miliardou obyvateľov, a to aj vďaka novým komunikačným technológiám. V článku 11 sa okrem toho spresňuje, že podpísaní občania by mali pochádzať z viacerých členských štátov, aby sa predišlo obhajovaniu výhradne vnútroštátnych záujmov.

Právo iniciatívy občanov okrem toho nezbavuje Európsku komisiu jej práva iniciatívy. Komisia môže slobodne vyhovieť alebo nevyhovieť iniciatíve navrhovanej európskymi občanmi. Ak na základe takejto iniciatívy vznikne legislatívny návrh, Rada a Európsky parlament prijmú akt podľa riadneho alebo mimoriadneho legislatívneho postupu.

Posledná aktualizácia: 26.03.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok