RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förstärkt samarbete

INLEDNING

Medlemsstaterna upprättar ett fördjupat samarbete inom europeisk politik. De medlemsstater som deltar kan därmed upprätta ett fördjupat samarbete inom ett särskilt politiskt område än vad som tidigare fastställdes i fördragen. Det fördjupade samarbetet utförs inom ramen för EU genom europeiska institutioner och förfaranden.

Ett fördjupat samarbete syftar till att påskynda uppbyggnaden av Europa för de mest ambitiösa medlemsstaterna. Men dörren står öppen för andra medlemsstater som vill delta senare.

Ett fördjupat samarbete får upprättas inom ramen för all europeisk politik, med undantag av politik som EU har exklusiv befogenhet till.

ALLMÄNNA PRINCIPER

Det fördjupade samarbetet ska fördjupa unionens integrationsprocess och får inte äventyra varken den inre marknaden eller den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen. Enligt Lissabonfördraget måste minst nio medlemsstater delta i ett fördjupat samarbete.

När fördjupade samarbeten upprättas ska de vara öppna för alla medlemsstater. De ska också vara öppna hela tiden, under förutsättning att den medlemsstat som vill ansluta sig i efterhand följer de beslut som antas inom ramen för det fördjupade samarbetet. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att så många medlemsstater som möjligt deltar i de fördjupade samarbeten som upprättas.

De rättsakter som antas inom ramen för ett fördjupat samarbete ska inte ingå i unionens regelverk. De ska tillämpas av de deltagande medlemsstaterna.

Rådet och kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för ett fördjupat samarbete är samstämmiga med unionens övriga politik och åtgärder.

I Lissabonfördraget fastställs att ”övergångsklausuler” får tillämpas i samband med fördjupade samarbeten, med undantag av beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Med övergångsklausulerna kan man övergå från enhällighet till kvalificerad majoritet eller från ett särskilt lagstiftningsförfarande till ett ordinarie lagstiftningsförfarande.

FÖRFARANDE FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRDJUPADE SAMARBETEN

Förfarandet avser alla fördjupade samarbeten med undantag av dem som genomförs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

De medlemsstater som avser upprätta ett fördjupat samarbete ska anmäla sin avsikt till kommissionen som sedan lägger fram ett förslag för rådet. Efter Europaparlamentets godkännande ska rådet bemyndiga upprättandet av ett fördjupat samarbete.

Varje medlemsstat som önskar delta i ett pågående fördjupat samarbete ska lämna in sin avsikt till kommissionen och rådet. Kommissionen beslutar i första hand om medlemsstaten får delta i det fördjupade samarbetet eller inte. Vid upprepat avslag från kommissionen får medlemsstaten hänskjuta frågan till rådet.

SÄRSKILT FÖRFARANDE FÖR DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN (Gusp)

I motsats till det allmänna förfarandet lämnar inte kommissionen förslag till fördjupade samarbeten inom Gusp och Europaparlamentet godkänner dem heller inte. Upprättandet av samarbeten beslutas i första hand av rådet. Det bemyndigar, eller bemyndigar inte, det fördjupade samarbetet som intresserade medlemsstater lämnat en avsikt om. Beslutet antas med enhällighet. Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik måste lämna sitt yttrande. Europaparlamentet informeras endast om avsikten.

FÖRDJUPADE SAMARBETEN INOM FÖRSVARET

I Lissabonfördraget fastställs tre särskilda typer av samarbeten inom försvarsområdet.

De medlemsstater som så önskar får genomföra ett permanent strukturerat samarbete. De åtar sig därmed att delta i europeiska försvarsmaterielprogram och att skicka stridsenheter för de planerade uppdragen som utförs inom ramen för EU. Förfarandet inom området är enkelt: det krävs inget lägsta antal medlemsstater och rådet antar beslut om det permanenta strukturerade samarbetet med kvalificerad majoritet.

Medlemsstaterna får också delta i vissa uppdrag som ingår i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Uppdragen fastställs i artikel 43 i EU‑fördraget. Dessa innebär till exempel humanitära och fredsbevarande insatser. Rådet måste med enhällighet anta ett beslut om sådant samarbete mellan medlemsstaterna.

Genom den nya Europeiska försvarsbyrån erbjuds slutligen en samarbetsram till de medlemsstater som vill förbättra sin militära kapacitet. Byrån är öppen för alla medlemsstater som önskar delta.

PÅSKYNDANDE KLAUSULER INOM OMRÅDET STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE OCH POLISSAMARBETE

I Lissabonfördraget underlättas fördjupade straffrättsliga samarbeten. Förfarandet för upprättande är därmed förenklat när en medlemsstat använder ”bromsklausulen” för att invända mot antagandet av en rättsakt inom detta område. I detta fall upprättas ett fördjupat samarbete automatiskt utifrån aktuellt lagstiftningsförslag förutsatt att minst nio medlemsstater deltar. Klausulen som betecknas som ”påskyndande” kompenserar på så sätt ”bromsklausulen”.

För övrigt har två andra påskyndande klausuler införts för att inrätta en europeisk åklagarmyndighet och för polissamarbetet. I bägge fallen måste minst nio medlemsstater delta i ett fördjupat samarbete. Det behövs då varken något förslag från kommissionen eller någon omröstning i rådet.

ÖVERSIKTSTABELL

ArtikelÄmne
EU-fördraget20Bestämmelser om fördjupade samarbeten
44Samarbete inom ramen för ett europeiskt försvarsuppdrag
45Samarbete inom ramen för Europeiska försvarsbyrån
46Permanent strukturerat försvarssamarbete
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt326 till 328Allmänna principer för fördjupade samarbeten
329Förfaranden för upprättande av fördjupade samarbeten
330Bestämmelser om omröstning inom ett fördjupat samarbete
331Deltagande av en medlemsstat i ett pågående fördjupat samarbete
332Kostnader i samband med upprättande av ett fördjupat samarbete
333Övergångsklausuler i samband med ett fördjupat samarbete
334Kommissionens och rådets roll vid upprättande av fördjupade samarbeten
82 och 83Fördjupat straffrättsligt samarbete
86Fördjupat samarbete om inrättande av en europeisk åklarmyndighet
87Fördjupat polissamarbete

Denna sammanställning föreligger endast i informationssyfte. Dess avsikt är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som är den enda juridiska och tvingande grundvalen.

Senast ändrat den 15.03.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början