RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейски парламент

ВЪВЕДЕНИЕ

Разпределението на местата между държавите-членки и властта на Парламента в законодателния процес често е било в центъра на дискусиите при предишните изменения на Договорите.

По време на последователните разширявания на Европейския съюз (ЕС) броят на депутатите в Европейския парламент постоянно растеше и това даде повод за продължителни преговори между държавите-членки. От друга страна, евродепутатите наблюдаваха драстичното нарастване на правомощията им, именно благодарение на това обобщение на процедурата за съвместно вземане на решения.

Договорът от Лисабон предлага нова процедура по отношение на разпределението на местата в Парламента и значително увеличава законодателната и бюджетната власт чрез промяна на процедурите за вземане на решения от ЕС.

СЪСТАВ

Разпределението на местата между държавите-членки в Европейския парламент е сложна тема. Това разпределение трябва преди всичко да поддържа една приемлива пропорционалност между местата, определени за държавите-членки, и населението на последните. От друга страна, общият брой на депутатите не може да надвишава определени граници, за да не се подкопава ефективността на работата в Парламента.

Броят на местата в Парламента е бил обект на продължителни дискусии и подробното разпределение на местата по държави традиционно се включва в различни договори за изменение. С влизането в сила на Договора от Лисабон това разпределение на местата вече не фигурира в текстовете на договорите. Отсега нататък това разпределение ще е предмет на предложение на Парламента и то трябва да бъде прието с единодушие от Европейския съвет.

Договорът от Лисабон оставя на Европейския парламент да предложи свое собствено разпределение на местата, но все пак Договорът определя основните правила, които трябва да се спазват при извършването на това разпределение:

  • максималният брой на евродепутатите е 751, включително и председателя на Парламента;
  • минималният брой места за държава-членка е шест, разпределени по такъв начин, че всички основни политически движения да имат възможността да бъдат представени, дори и за държава-членки с по-малобройно население;
  • максималният брой места за Държава-членка е 96;
  • разпределението на местата трябва да се основава на принципа на „регресивната пропорционалност”. С други думи, колкото една държава-членка е по-населена, толкова повече депутати има и съответно толкова по-голям е броят на хората, представлявани от един депутат.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Европейският парламент, избран през юни 2009 г., се състои от 736 евродепутати както е предвидено в Договора от Ница. Европейският съвет обаче изпревари влизането в сила на Договора от Лисабон, като предвиди преходни мерки за състава на Парламента. И така в своите заключения от 11 и 12 декември 2008 г. Съветът уточнява, че броят на депутатите ще се увеличи до 754 в края на мандата 2009—2014 г. Това изменение трябва да бъде ратифицирано от всички държави-членки. До окончателното приемане на това увеличение на броя евродепутати останалите 18 евродепутати ще имат единствено статута на наблюдатели.

ПРАВОМОЩИЯ

Договорът от Лисабон засилва демократичния характер на ЕС чрез разширяване на правомощията на Европейския парламент. Процедурата за съвместно вземане на решения, където Парламентът и Съветът са равнопоставени, е преименувана на „обикновена законодателна процедура”. Тази процедура се разширява до нови политически области, като земеделие, правосъдие и имиграция (вижте документ „законодателни процедури”). Също така Парламентът запазва правото си за одобрение на актовете, приети в рамките на процедурите за консултация и съгласие, наричани отсега нататък „специални законодателни процедури”.

В международен план Парламентът трябва да приема редица споразумения, като например споразуменията за асоцииране или споразумения в области, част от обикновената законодателна процедура или специалната, когато се изисква одобрението на Парламента. Освен това той трябва да е информиран и да е консултиран за всички други видове международни споразумения.

Засилени са също така и бюджетните компетенции на Парламента. Той е вече равнопоставен със Съвета в рамките на процедурата по приемане на годишния бюджет на ЕС. По-конкретно разликата между „незадължителните разходи”, за които Парламентът имаше последната дума, и „задължителните разходи”, за които можеше да предлага само изменения, е премахната. Процедурата също е опростена и вече е предмет само на едно четене от Европейския парламент и от Съвета, след това, ако е необходимо, се разглежда от помирителна комисия (член 314 от Договора за ЕС).

Също така, Парламентът запазва силен политически контрол над Европейската комисия. Той избира председателя ѝ, след това дава съгласието си за встъпване на Комисията в длъжност, като цяло. В съответствие с член 234 от Договора за ЕС, той може също и да разформира Комисията, като гласува вот на недоверие срещу нея.

Накратко Европейският парламент придобива по-голяма отговорност по отношение на преразглеждането на съставните Договори на ЕС. Той има право на инициатива, като съответно може да предложи на Съвета преразглеждане на Договорите. Член е на Конвенцията, която преглежда предложенията, представени в обикновената процедура за преглед на договори. Като част от процедурата за опростено разглеждане, където не се изисква намеса на Конвенцията, за промяна на договорите, все още е необходима консултация с Европейския парламент.

ОБОБЩЕНИЕ

ЧленовеПредмет
Договор за ЕС

14

Роля и състав на Парламента
Договор за функционирането на ЕС

от 223 до 234

Методика на работа и правомощия на Парламента
Последна актуализация: 07.01.2010
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата