RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

WPROWADZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego utworzona została funkcja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, którego rolą jest prowadzenie polityki zagranicznej Unii Europejskiej (UE).

Zadania wysokiego przedstawiciela przypisane były wcześniej w ramach UE dwóm osobom:

  • Wysokiemu Przedstawicielowi do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB),
  • komisarzowi do spraw stosunków zewnętrznych.

Na mocy traktatu lizbońskiego kompetencje związane ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa podlegają jednej osobie. Dzięki temu działania zewnętrzne UE mają być bardziej spójne, skuteczne i wyraźne.

Jednak wysoki przedstawiciel nie ma monopolu na reprezentację UE na zewnątrz. W ramach traktatu lizbońskiego do reprezentowania UE na zewnątrz uprawniony jest na swoim poziomie przewodniczący Rady Europejskiej, nie ograniczając uprawnień wysokiego przedstawiciela. W traktacie nie określono jednak, jak prace między tymi dwoma urzędami mają być podzielone, pozostawiając kwestię tego podziału do rozwiązania w praktyce.

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Wysoki przedstawiciel aktywnie uczestniczy we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Bierze przede wszystkim udział w kształtowaniu tej polityki, przedkładając propozycje Radzie i Radzie Europejskiej. Następnie wykonuje przyjęte decyzje z upoważnienia Rady.

Wysoki przedstawiciel Unii pełni funkcję reprezentacji. Prowadzi dialog polityczny z państwami trzecimi i wyraża stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych.

Zastąpiwszy wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB i komisarza do spraw stosunków zewnętrznych, wysoki przedstawiciel przejął ich zadania:

  • zapewnia w ramach Rady spójność i ciągłość prac w zakresie polityki zagranicznej UE. W tym celu przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych,
  • ponosi w ramach Komisji odpowiedzialność za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrznych. Odpowiada też za koordynację polityki zagranicznej i innych polityk oraz służb Komisji.

MIANOWANIE

Wysoki przedstawiciel mianowany jest przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną, i za zgodą przewodniczącego Komisji. Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą.

Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. W ramach tej funkcji razem z przewodniczącym i pozostałymi członkami Komisji podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. W Traktacie o UE przewidziano, że w przypadku uchwalenia przez Parlament Europejski wotum nieufności w stosunku do kolegium, wysoki przedstawiciel musi zrezygnować ze swojej funkcji pełnionej w ramach Komisji. Swoje obowiązki w ramach Rady wypełnia jednak dalej do czasu powołania nowego składu Komisji.

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

W sprawowaniu swojej funkcji wysoki przedstawiciel Unii wspomagany jest przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Podstawą prawną służby jest 27 ust. 3 Traktatu o UE. Jej organizacja i zasady funkcjonowania określa decyzja Rady, która stanowi na wniosek wysokiego przedstawiciela. W październiku 2009 r. Rada przyjęła wytyczne dotyczące roli i zasad funkcjonowania służby .

Zgodnie z tymi wytycznymi Europejska Służba Działań Zewnętrznych podlega wysokiemu przedstawicielowi, którego wspomaga w przygotowywaniu propozycji z zakresu polityki zagranicznej Unii i wykonywaniu decyzji przyjętych przez Radę w tej dziedzinie.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych może też wspierać w działaniach związanych z polityką zagraniczną UE przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji i komisarzy.

TABELA ZBIORCZA

ArtykułyTemat

Traktat o Unii Europejskiej

18 i 27

Mianowanie i uprawnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony