RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

ВЪВЕДЕНИЕ

Договорът от Лисабон създава длъжността върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, чиято роля е да ръководи външната политика на Европейския съюз (ЕС).

По-рано правомощията на върховния представител са били извършвани от две отделни лица в рамките на ЕС:

  • върховния представител по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС);
  • комисаря по външните отношения.

Договорът от Лисабон обединява в една и съща личност познания и умения, свързани с общата външна политика и политика на сигурност. По този начин външната дейност на ЕС трябва да е с по-голяма съгласуваност, ефективност и прозрачност.

Все пак върховният представител на Европейския съюз няма монопол по отношение на външното представителство на ЕС. Всъщност Договорът от Лисабон предоставя също така и на председателя на Европейския съвет отговорността да осигури външно представителство на ЕС, без да се засягат правомощията на върховния представител. Все пак в текста не се уточнява как трябва да се разпредели работата между двата поста и се оставя на практиката съответно да определи ролите им.

ПРАВОМОЩИЯ

Върховният представител е активно ангажиран с общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза. Първо, той допринася за процеса на изграждане на тази политика чрез предложения, които подава до Съвета и Европейския съвет. След това изпълнява приетите решения в качеството си на представител на Съвета.

Върховният представител на Европейския съюз има още една представителна функция. Той води политическия диалог с трети страни и има задачата да изрази позициите на ЕС в международните организации.

Заемайки мястото на върховния представител по ОВППС и на комисаря по външните отношения, върховният представител наследява също така и съответните им правомощия:

  • в рамките на Съвета той трябва да гарантира последователността и приемствеността на дейностите, свързани с външната политика на ЕС. За тази цел той ръководи Съвета по външни работи;
  • в рамките на Комисията той е отговорен за нейните задължения в областта на външните отношения. Освен това той трябва да следи за координацията на външната политика с другите политики и другите служби на Комисията.

НАЗНАЧАВАНЕ

Върховният представител се назначава от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство и съвместно с председателя на Комисията. Също така Европейският съвет може да прекрати мандата му по същата процедура.

В качеството му на такъв, върховният представител е един от заместник-председателите на Комисията. Ето защо той, заедно с председателя и другите членове на Комисията, се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент. В Договора за ЕС се посочва, че в случай на вот на недоверие, гласуван от Парламента срещу състава на Комисията, върховният представител трябва да напусне поста, който заема в рамките на Комисията. От друга страна, той все още може да поема отговорностите, които притежава в рамките на Съвета, до сформирането на новата Комисия.

Европейска служба за външна дейност

При осъществяване на функциите си върховният представител на Съюза е подпомаган от Европейската служба за външна дейност. Тази служба се основава на член 27, параграф 3 от Договора за ЕС. Работата и организацията на службата се определят с решение на Съвета на основание предложение на върховния представител. През октомври 2009 г. Съветът одобри насоките за ролята и функционирането на тази служба .

В съответствие с тези водещи насоки Европейската служба за външна дейност е под ръководството на върховния представител. Последният се обръща към тази служба за разработване на предложения по отношение на външната политика на Съюза и привеждане в действие на решенията, приети от Съвета в тази област.

Европейската служба за външна дейност може да оказва съдействие и на председателя на Европейския съвет, на председателят на Комисията и на другите комисари по въпроси, свързани с външната политика на ЕС.

ОБОБЩЕНИЕ

ЧленовеПредмет

Договор за ЕС

18 и 27

Назначаване и правомощия на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Последна актуализация: 30.12.2009
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата