RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska kommissionen

INLEDNING

I Lissabonfördraget bekräftas de av kommissionens grundläggande uppgifter som handlar om initiativrätt, verkställandebefogenheter, kontroll och representation. Ett visst antal av de medförda förändringarna handlar mer specifikt om kommissionens sammansättning. Skapandet av posten Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik är en av de viktigaste innovationerna. Lissabonfördraget anstränger sig för övrigt att ge ett tillfredsställande svar på frågan om antalet kommissionärer, som debatterats sedan Amsterdam- och Nice fördragen. Till sist, i andan av föregående ändringsfördrag, så är ordförandens roll och befogenheter förstärkta.

SAMMANSÄTTNING

Den första kommissionen, som utsågs vid tillämpningen av Lissabonfördraget 2009, består av en kommissionär per medlemsstat. Från och med 2014, så föreskrivs i Lissabonfördraget att kommissionen skall bestå av färre kommissionärer än medlemsstater. Medlemmarna i kommissionen skall utses på grundval av en jämlik rotation, för vilken rådet genom enhälligt beslut skall fastställa närmare föreskrifter på grundval av följande principer:

  • antalet kommissionärer skall vara lika stort som två tredjedelar av antalet medlemsstater;
  • medlemsstaterna skall behandlas på lika villkor vid fastställandet av ordningen för övergång och tiden som ledamot när det gäller deras medborgare; Det får aldrig finnas två ledamöter av samma nationalitet i samma kollegium;
  • vart och ett av de på varandra följande kollegierna ska ha en sammansättning som på ett tillfredsställande sätt speglar unionens samtliga medlemsländers demografiska och geografiska spännvidd.

Detta rotationssystem utgör en principregel som stadfästs i EU-fördraget. Fördraget föreskriver dock avvikelser eftersom Europeiska rådet, enhälligt, kan besluta att ändra antalet kommissionärer. Denna möjlighet har redan utnyttjats. Det Europeiska rådet föreskrev, den 11 och 12 december 2008 (FR ) , för att underlätta ikraftträdandet av Lissabonfördraget, antagandet av ett beslut för att kommissionen skall kunna fortsätta att innehålla en medborgare från varje medlemsstat efter 2014.

Lissabonfördraget skapar också en ny funktion inom kommissionen: EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Denne ersätter både kommissionären för utrikesfrågor och den höga tjänstemannen med ansvar för utrikespolitik och gemensam säkerhet. Hans roll är att styra unionens utrikespolitik Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik leder rådet i konstellationen utrikes frågor, men han är också en av viceordförandena i kommissionen. Han utses av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande. Han är samtidigt, tillsammans med ordföranden och de andra medlemmarna i kommissionen, underställd godkännande av Europeiska parlamentet.

UTNÄMNINGSFÖRFARANDEN

Hur kommissionens ordförande utses ändras inte. Han föreslås av det europeiska rådet med kvalificerad majoritet, och godkänns sedan av det Europeiska parlamentet. Lissabonfördraget förnyar genom att införa en direktlänk mellan resultatet av valen till Europaparlamentet och valet av kandidat till kommissionens ordförandeskap. Det Europeiska rådet måste sedermera ta hänsyn till resultatet i parlamentsvalet när det utser den person som det överväger att utse till ordförande i kommissionen. Denna förändring ökar parlamentets vikt i utseendet av ordförande och förstärker den politiska insats som är knuten till de europeiska valen.

Rådet antar, tillsammans med den valde ordföranden, en lista på de personer det tänker föreslå som ledamöter i kommissionen, med undantag för den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Ledamöterna i kommissionen väljs efter sin allmänna kompetens och sin självständighet. Lissabon- och Nicefördragen skjuter till ett nytt kriterium för deras europeiska engagemang.

ORDFÖRANDENS ROLL

Amsterdam- och Nicefördragen har utvidgat ordförandens befogenheter mycket. Denne bör definiera kollegiets politiska riktning, men också besluta om kommissionens interna organisation. Ordföranden tilldelar sålunda uppgifterna till olika kommissionärer och kan omfördela ansvarsfördelningen under loppet av sitt mandat. Han utser viceordföranden bland medlemmar i kommissionen, med undantag för den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, kan han också tvinga en kommissionär att lämna sin post utan att behöva be om kollegiets godkännande.

SAMMANFATTANDE TABELL

ArtiklarÄmne

EU-fördraget

17

Kommissionen - roll och sammansättning; kommissionens ordförande - utnämning och befogenheter

18

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik – utnämning och befogenheter

Fördraget om EU:s funktionssätt

244 till 250

Kommissionens funktionssätt

Senast ändrat den 22.12.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början