RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európska komisia

ÚVOD

Lisabonská zmluva potvrdzuje základné funkcie Komisie, pokiaľ ide o jej právo iniciatívy, jej výkonné a kontrolné právomoci a právomoci zastupovania. Určitý počet uskutočnených zmien a doplnení sa týka predovšetkým zloženia Komisie. Jednou z hlavných inovácií je vytvorenie funkcie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Okrem toho sa Lisabonská zmluva snaží priniesť uspokojivú odpoveď na otázku týkajúcu sa počtu komisárov, o ktorej sa dlho diskutovalo už pri príprave Amsterdamskej zmluvy a Zmluvy z Nice. V nadväznosti na predchádzajúce reformné zmluvy sa posilňuje úloha a právomoci predsedu.

ZLOŽENIE

Prvá Komisia menovaná podľa Lisabonskej zmluvy v roku 2009 sa skladá z jedného komisára na členský štát. V Lisabonskej zmluve sa však zavádza, že od roku 2014 bude Komisia zložená z nižšieho počtu komisárov, než je počet členských štátov. Členovia Komisie sa budú vyberať rotačným systémom na základe princípu rovnosti, ku ktorému Rada jednomyseľne prijme vykonávacie opatrenia na základe týchto zásad:

  • počet komisárov musí zodpovedať dvom tretinám počtu členských štátov;
  • členské štáty musia mať úplne rovnaké postavenie, pokiaľ ide o určovanie poradia a času, ktorý strávia ich štátni príslušníci ako členovia Komisie. V žiadnom prípade nesmú byť členmi Komisie dvaja členovia s rovnakou štátnou príslušnosťou;
  • každé nasledujúce kolégium musí byť zložené tak, aby čo najlepšie odrážalo demografické a geografické spektrum všetkých členských štátov EÚ.

Tento rotačný systém predstavuje základné pravidlo ustanovené v Zmluve o EÚ. Napriek tomu však zmluva umožňuje výnimku, keďže sa Európska rada môže jednomyseľne rozhodnúť zmeniť počet komisárov. Táto možnosť už bola využitá. Európska rada z 11. a 12. decembra 2008 sa s cieľom umožniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy dohodla o prijatí rozhodnutia, ktorým sa zaručí, aby Komisiu tvoril štátny príslušník z každého členského štátu aj po roku 2014.

Lisabonskou zmluvou sa takisto v rámci Komisie vytvára nová funkcia: vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Nahrádza komisára pre vonkajšie vzťahy, ako aj vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Jeho úlohou je riadiť vonkajšiu politiku Únie. Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predsedá Rade pre zahraničné veci, ale je takisto aj jedným z podpredsedov Komisie. Vymenúva ho Európska rada, ktorá o jeho vymenovaní rozhoduje kvalifikovanou väčšinou po dohode s predsedom Komisie. Jeho vymenovanie sa predkladá na schválenie Európskemu parlamentu, súbežne s vymenovaním predsedu a ostatných členov Komisie.

POSTUP MENOVANIA

Spôsob určenia predsedu Komisie sa nemení. Navrhuje ho Európska rada, ktorá o tom rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, a potom ho schvaľuje Európsky parlament. V Lisabonskej zmluve sa však zavádza priame prepojenie medzi výsledkami volieb do Európskeho parlamentu a výberom kandidáta na predsedu Komisie. Odteraz musí Európska rada zohľadňovať výsledky volieb do Parlamentu pri výbere osoby, ktorú plánuje vymenovať za predsedu Komisie. Táto zmena zvyšuje význam Parlamentu pri určovaní

predsedu a tak posilňuje politickú výzvu spojenú s európskymi voľbami.

Rada po spoločnej dohode so zvoleným predsedom potom schvaľuje zoznam osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie, s výnimkou vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Členovia Komisie sú vyberaní na základe svojich schopností a nezávislosti. Lisabonská zmluva pridáva nové kritérium, a to ich európsku angažovanosť.

ÚLOHA PREDSEDU

Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice sa značne rozšírili právomoci predsedu Komisie. Jeho povinnosťou je vymedzovať politické smerovanie kolégia, a takisto aj rozhodovať o vnútornej organizácii Komisie. Predseda teda prideľuje úlohy jednotlivým komisárom a môže v priebehu svojho mandátu upravovať ich zodpovednosti. Spomedzi členov Komisie menuje podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti môže takisto nariadiť komisárovi odchod z funkcie bez toho, aby musel požiadať kolégium o súhlas.

SÚHRNNÁ TABUĽKA

ČlánkyTéma

Zmluva o EÚ

17

Úloha a zloženie Komisie; určenie a právomoci predsedu Komisie

18

Určenie a právomoci vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Zmluva o fungovaní EÚ

244250

Spôsob fungovania Komisie

Posledná aktualizácia: 22.12.2009
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok