RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-Kummissjoni Ewropea

INTRODUZZJONI

It-Trattat ta’ Lisbona jafferma mill-ġdid il-funzjonijiet essenzjali tal-Kummissjoni rigward id-dritt ta’ inizjattiva tagħha, il-funzjonijiet tagħha ta’ eżekuzzjoni, ta’ kontroll u ta’ rappreżentanza. Għadd ta’ bidliet li saru jirrigwardaw l-aktar il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni. Il-ħolqien tal-kariga tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà huwa wieħed mill-innovazzjonijiet prinċipali. Barra minn hekk, it-Trattat ta’ Lisbona jirsisti sabiex jipprovdi tweġiba sodisfaċenti għall-kwistjoni, diskussa fit-tul waqt it-Trattati ta’ Amsterdam u ta' Nizza, dwar in-numru ta’ Kummissarji. Fl-aħħar nett, b’kontinwazzjoni tat-trattati preċedenti li jemendaw, isaħħaħ ir-rwol u s-setgħat tal-President.

IL-KOMPOŻIZZJONI

L-ewwel Kummissjoni, maħtura taħt it-Trattat ta’ Lisbona fl-2009, hija magħmula minn Kummissarju għal kull Stat Membru. Madankollu, mill-2014, it-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi li l-Kummissjoni għandha tkun magħmula minn numru ta’ Kummissarji inqas minn dak ta’ Stati Membri. Il-membri tal-Kummissjoni sejrin ikunu magħżula fuq il-bażi ta’ rotazzjoni ugwali li t-termini tagħha sejrin ikunu adottati mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’mod unanimu u skont il-prinċipji li ġejjin:

  • in-numru ta’ Kummissarji għandu jikkorrispondi għaż-żewġ terzi tan-numru ta’ Stati Membri;
  • l-Istati Membri għandhom ikunu ttrattati fuq bażi ugwali f’dak li jirrigwarda l-ordni li fih iċ-ċittadini tagħhom jidħlu u t-tul ta’ żmien li jagħmlu fi ħdan il-Kulleġġ. Fl-ebda każ ma jista’ jkun hemm żewġ membri tal-istess nazzjonalità fil-Kulleġġ;
  • kull wieħed mill-kulleġġi suċċessivi għandu jkun magħmul b’mod li jirrifletti fl-aħjar mod id-diversità demografika u ġeografika tal-Istati Membri kollha tal-UE.

Din is-sistema ta’ rotazzjoni hija r-regola ġenerali stabbilita fit-Trattat dwar l-UE. Madankollu, it-Trattat jipprovdi deroga minħabba li l-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’mod unanimu, jista’ jiddeċiedi li jibdel l-għadd ta’ Kummissarji. Din l-għażla diġà saret. Il-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008 , bl-għan li jiffaċilita d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, ippjana li jadotta deċiżjoni sabiex il-Kummissjoni tkompli tinkludi ċittadin minn kull Stat Membru anki wara l-2014.

It-Trattat ta’ Lisbona joħloq ukoll funzjoni ġdida fi ħdan il-Kummissjoni: ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà. Dan jieħu post kemm il-Kummissarju għar-Relazzjonijiet Esterni kif ukoll l-Uffiċjal Għoli għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni. Ir-rwol tiegħu huwa li jmexxi l-politika barranija tal-Unjoni. Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà jippresjedi l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, iżda huwa ukoll wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni. Huwa jinħatar mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata, bi qbil mal-President tal-Kummissjoni. Fl-istess waqt, huwa jiġi ppreżentat, flimkien mal-President u l-membri l-oħrajn tal-Kummissjoni, għall-vot ta’ approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

IL-PROĊEDURI TAL-ĦATRA

Il-mod kif jintgħażel il-President tal-Kummissjoni ma nbidilx. Huwa jiġi propost mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata, imbagħad approvat mill-Parlament Ewropew. Madankollu, it-Trattat ta’ Lisbona jġedded billi jintroduċi rabta diretta bejn ir-riżultati tal-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew u l-għażla tal-kandidat għall-Presidenza tal-Kummissjoni. Issa, il-Kunsill Ewropew ikollu jikkunsidra r-riżultati fil-Parlament meta jinnomina lill-persuna li għandu l-ħsieb li jaħtar bħala President tal-Kummissjoni. Dan it-tibdil iżid il-piż tal-Parlament fin-nomina tal-President u jsaħħaħ għalhekk l-implikazzjonijiet politiċi marbuta mal-elezzjonijiet Ewropej.

Wara dan, il-Kunsill, bi ftehim komuni mal-President elett, jadotta l-lista ta’ persuni li jipproponi li jaħtar bħala membri tal-Kummissjoni, ħlief għar-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà. Il-membri tal-Kummissjoni jintgħażlu skont il-kompetenza ġenerali u l-indipendenza tagħhom. It-Trattat ta’ Lisbona jżid kriterju ġdid rigward l-impenn Ewropew tagħhom.

IR-RWOL TAL-PRESIDENT

It-Trattati ta’ Amsterdam u ta’ Nizza kienu wessgħu sew is-setgħat tal-President tal-Kummissjoni. Fil-fatt, dan għandu jiddefinixxi d-direzzjoni politika tal-Kulleġġ, iżda wkoll jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni. Il-President għaldaqstant iqassam il-kompiti lid-diversi Kummissarji u jista’ jibdel ir-responsabbiltajiet matul il-mandat tiegħu. Huwa jaħtar il-Viċi Presidenti minn fost il-membri tal-Kummissjoni, ħlief għar-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà. Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, jista’ wkoll jobbliga Kummissarju jħalli l-kariga tiegħu mingħajr ma jkun meħtieġ jitlob l-approvazzjoni tal-Kulleġġ.

TABELLA TA' RIKAPITULAZZJONI

ArtikoliSuġġett

Trattat dwar l-UE

17

Ir-rwol u l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni; nomina u setgħat tal-President tal-Kummissjoni

18

Nomina u setgħat tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE

244 sa 250

Kif taħdem il-Kummissjoni

L-aħħar aġġornament: 22.12.2009
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna